Регистър за разпоредителните сделки по ЗОС на имоти общинска собственост през 2017 г.