У В Е Д О М Л Е Н И Е НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

03.04.2017 16:30

ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

 

 

У В Е Д О М Я В А М Е

 

ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ПОДГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА

НАРЕДБА

№ 11

за определянето и администриране на местните такси и цени на услугите в  Община Дулово

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.2 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.26, АЛ.1,АЛ.2 И АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ, ЧЛ.79 ОТ АПК.

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО – ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ  НА Наредба №11 за определянето и администриране на местните такси и цени на услугите в  Община Дулово

-                             Отменя т.4 от чл.2, ал.1, - На територията на общината се събират следните местни такси:

    т.4 -  за добив на кариерни материали

-                             Отменя “Раздел V Такси за добив на кариерни материали, състоящ се от:

Чл. 27. (1) Таксите се заплащат за добив на кариерни материали, включително добивани от дъното на водоеми.
(2) Таксите се заплащат от физическите и юридическите лица, които добиват кариерни материали.
(3) Лицата, на които е предоставена концесия, включваща и добив от съответното находище, не дължат такси по този раздел.
Чл. 28. Таксите се определят поотделно за всеки вид кариерен материал върху брутния добив на куб. м. или на тон:
1. по регистрите на производството, които всяка кариера води задължително
2. по количествата във временните или еднократните разрешения за добив на кариерните материали.
Чл. 29. Размерът на таксите по чл.101 от ЗМДТ се определя по отделно за всеки вид, както следва:
1. по т.1. за речен и кариерен пясък, чакъл и баластра  - 0.10 лв.
2. по т.3. за пясъчно- глинести материали за производство на тухли, керемиди и капаци, вътрешна и външна мазилка - 0.05 лв.    
3. по т.6.   за ломен, трошен и мозаичен камък от седиментни, еруптивни, пясъчни и други скали - 0.10 лв.          
Чл. 30. Таксите се заплащат
1.  ежемесечно - в случаите по чл. 31, т. 1
2.  преди добива на кариерните материали в случаите по чл. 31, т. 2.
Чл. 31. Таксите по чл. 30, т.1 се внасят в приход на общинския бюджет по местодобиването на кариерния материал до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който е добит.

-                             Отменя точки 4 и 5 от чл. 4, ал.1 - Размерът на местните такси и цените на  услугите се определят при спазване на следните принципи:

т.4 ефективно разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси и цени на услуги

т.5 насърчаване на частния сектор в предоставянето на регламентираните в Наредбата услуги

-               Отменя чл. 40 - За издаване на разрешение за търговия по чл.30, ал.1 от Закона за тютюна и  тютюневите изделия се заплаща такса в размер, определен от Общинския съвет. Размерът на таксата се определя въз основа на разходите, извършвани от общината за обработката на документите.

(2)  /Пром. и допълн. с Решение №187 по Прот.№13 от 30.01.2009г./ За издаване на разрешение за търговия по чл.30, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия се заплаща такса в размер на 50 (Петдесет) лева.

(3) /Отм. с Решение №187 по Прот.№13 от 30.01.2009г./

(4) /Отм. с Решение №187 по Прот.№13 от 30.01.2009г./

(5) Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението. Разрешението се издава след представяне на документ, удостоверяващ липсата на данъчни задължения, както и на други финансови задължения към общината, декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на удостоверението.

-                             Отменя чл. 41 – (1) Първоначалните такси по ал. 2 се заплащат преди издаване на разрешението, а годишните такси - в срок до 31 януари.
(2) Таксите за административни услуги се събират от длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на Общината.

-                             Отменя точка 6 от чл.42, ал.3 - От такса са освободени собствениците  на:

т.6 ловни кучета

Отменя чл.49 - За констатирани нарушения по изпълнение на тази наредба се налага глоба в размер от 20лв. до 200лв.за физически лица, а на юридически лица и еднолични търговци се налага имуществена санкция в размер от 100 до 500лв.

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ПИСМЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТА ЧРЕЗ ПОДАВАНЕ НА СЪЩИТЕ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ДУЛОВО /СТАЯ 3/.

Предвид противоречието на текстовете от Наредба №11 с националното законодателство и неопределения и неограничен брой адресати, които са засегнати е налице изключителен случай, съгласно чл.26, ал.4 срокът за предложения и становища по проекта за изменение е 14 дни.

Прикачени файлове