С В И К В А М ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

22.01.2020 17:40

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

 

ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на28.01.2020 год. /вторник/от10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Предоставяне на общински имоти с начин на трайно ползване-полски пътища, съгласно Закона за собствеността и ползване на земеделските земи за стопанската 2019-2020 год. /Вх.№ 09/13.01.2020г./.
  2. Промяна капацитета на социалната услуга от резидентен тип „Защитено жилище за пълнолетни лица с психични разстройства“-2 /Вх.№ 10/13.01.2020г./.
  3. Приемане на Културен календар на община Дулово за 2020 г. /Вх.№ 11/13.01.2020г./
  4. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Дулово за 2020 г. /Вх. № 12/13.01.2020г./
  5. Приемане Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2019 г. /Вх.№ 13/15.01.2020 г./
  6. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост /Вх.№ 14/15.01.2020г./
  7. Приемане на Годишен план за ползване на дървесина за 2020 г. в горски територии-собственост на община Дулово /Вх.№ 24/16.01.2020г./
  8. Одобряване общата численост и структура на Общинската администрация в община Дулово /Вх.№ 32/22.01.2020г./
  9. Определяне на второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на община Дулово за 2020 г. / Вх.№ 28/17.01.2020г./
  10. Приемане бюджета на община Дулово за 2020 год. /Вх.№ 35/22.01.2020 г./
  11. Разпореждане с имот – публична общинска собственост по кадастралната карта на гр.Дулово /Вх.№ 39/22.01.2020г./
  12. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по плана за регулация на с. Овен /Вх.№ 20/15.01.2020г./.
  13. Разпореждане с имоти - частна общинска собственост  по плана за регулация на с.Межден /Вх.№ 18/15.01.2020г./.
  14. Разпореждане с имот - публична общинска собственост  по кадастралната карта  на с. Грънчарово /Вх.№ 17/15.01.2020г./.
  15. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по плана за регулация на с. Върбино /Вх.№ 16/15.01.2020г./.
  16. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по плана за регулация на с. Върбино /Вх.№ 15/15.01.2020г./.
  17. Отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост в с.Паисиево /Вх.№ 22/15.01.2020г./.
  18. Отдаване под наем на части от имоти-публична общинска собственост /Вх.№ 23/15.01.2020г./.
  19. Отдаване под наем на част от имот-частна общинска собственост в гр.Дулово /Вх.№ 34/22.01.2020г./

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план (ПУП – ПЗ и ПП) за ПИ №24030.121.466, с който да се промени предназначението на имота от „нива“ в „за друг обществен обект, комплекс“ /Вх.№ 38/22.01.2020г./.
 2. Допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план (ПУП – ПЗ и ПП) за ПИ №12022.16.26, с който да се промени предназначението на територията от „земеделска“ в „урбанизирана“, и предназначението на имота от „изоставена орна земя“ в имот „за ниско жилищно застрояване“ /Вх.№ 37/22.01.2020г./
 3. Допусканеизработване на проект за изменение подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПУП – ПРЗ) за УПИ II „За хотел и поща“ и УПИ V-685, кв.19, както и изменение на улична регулация от ос.83 до ос.84 по регулационния план на град Дулово /Вх.№ 36/22.01.2020г./
 4. Допускане изработване на проект за изменение подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) за УПИ I, кв.1а по плана на с. Черник и частично изменение на уличната регулация от ОТ 69 до ОТ 70  /Вх.№ 19/15.01.2020г./

 

 1. Докладна записка от ХЮСЕИН ЕШРЕФ - председател на Временната комисия, съгласно Решение № 3 от 26.11.2019 г. на ОбС-Дулово, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Дулово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /Вх.№ 31/22.01.2020г./

 

 1. Разглеждане на заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

 

 1. Други въпроси и изказвания.

 

 

 

 

 

 

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово