ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

30.11.2013 10:37

Мотиви за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Дулово приета с Решение № 334 от 21.12.2009г.,(изм.и доп.с решение №516/27.01.2011г.)

МОТИВИ  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА

Съгласно чл. 26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законноустановения срок от 14 дни, Община Дулово чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по предлаганите изменения на e-mail : direkciamp@abv.bg или в деловодството на Община Дулово на адрес : гр.Дулово ул.Васил Левски: № 18

 

Мотиви

С Решение №334 от 21.12.2009г.изм.и доп.с Решение №516/27.01.2011г. 

на Общински съвет – Дулово е приета Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Дулово. Тази наредба определя размера на местните данъци, които постъпват в бюджета на Община Дулово.

 

През 2013г. Народното събрание извърши промени в Закона за местните данъци и такси ( Д.в. бр.61 и бр.101 ). Съгласно направените промени в Закона следва да се извърши актуализация на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Дулово за 2014г.

            Предложение: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Дулово.

 

1.      В чл.7 се създава нова ал.4 – „Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.”

2.      Чл.45 се изменя по следния начин:

Нова ал.1 За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и не съответстващи на екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6”, „EEV”, определеният по чл.41 ал.1 данък се заплаща с 40 на сто намаление.”

Нова ал.2 „За превозните средства с мощност на двигателя до 74kWвключително и съответстващи на екологични категории „Евро 3” и „Евро 4” данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5” и „Евро 6” – с 60 на сто намаление, от определения по чл.41 ал.1 данък.”

Нова ал.3 „За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3” и „Евро 4”, данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5”, „Евро 6” и „ EEV” – с 50 на сто намаление, от определения по чл.41 ал.5, 6, 7 и 13 данък.

Нова ал.4 „ Екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „EEV” се удостоверяват чрез представяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.”

 

Алинея 2 става алинея 5.

           

            3. Промените в Наредбата влизат в сила от 1 януари 2014г.