НАРЕДБА №24

05.12.2013 15:27

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) Наредбата регламентира реда и условията за придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на животни - домашни любимци, селскостопански животни и птици на територията на населените места в община Дулово, както и взаимоотношенията между общинската администрация и собствениците им.

(2) Разпоредбите на наредбата са задължителни за всички лица на територията на общината, свързани с дейностите по ал.1.

 

РАЗДЕЛ ІІ

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ – ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Чл.2. Принципи за отглеждане на животни - домашни любимци:

(1) Всеки, който отглежда животно - домашен любимец или се грижи за такъв, е отговорен за неговото здравословно състояние.

(2) Всеки, който отглежда животно - домашен любимец или се грижи за такъв, е длъжен да има хуманно отношение към него, да му осигурява условията, грижите и вниманието, съобразени с естествените му нужди според вида и породата му, а именно:

1. Да му осигурява необходимите количества храна и вода, съобразно неговите физиологични нужди;

2. Да му осигурява необходимото пространство и движение;

3. Да осъществява контрол върху поведението на животното, извън дома си;

4. Да го обезпаразитява, ваксинира и да му осигурява ветеринарномедицинско обслужване и незабавно лечение при заболяване и нараняване.

(3) Едно животно не може да бъде отглеждано като домашен любимец, ако:

1. Условията, посочени в ал.2 от този член, не са изпълнени;

2. Въпреки създадените условия по ал.2, животното не може да се приспособи към тях.

(4) В тези случаи животното - домашен любимец се настанява в приют или изолатор.

Настаняването става доброволно от човека, който го отглежда. В противен случай животното се изземва с протокол от служителите на общината, съвместно с представител на Районната ветеринарномедицинска служба и се настанява в изолатор.

Чл.3.(1) Придобиването на животно - домашен любимец се удостоверява чрез регистрационните документи.

(2) Всеки стопанин на куче е длъжен в 3 месечен срок от придобиването му да го регистрира в регистъра, заведен в сектор “Устройство на територията, земеделие, екология и инвестиции” на община Дулово, като подаде декларация, че е запознат с принципите по чл.7, чл.8, чл.9 и чл.10 от Наредбата и с размера на предвидените в нея санкции.

(3) При продажба, смърт или промяна на местоживеене на кучето, собственикът е длъжен в 30-дневен срок да уведоми за това общинска администрация - гр. Дулово, като подаде декларация за промяна на обстоятелствата.

Чл.4. Регистрация на животни домашни любимци:

1. Собствениците регистрират всички видове животни - домашни любимци в Районната ветеринарномедицинска служба или при лицензиран ветеринарен лекар в срок от три работни дни от придобиването им. При регистрация на кучета се заверява ветеринарномедицинския паспорт;

2. До 31 март всяка година всеки собственик на едно куче или няколко кучета, отглеждани групово, е длъжен да ги регистрира в общинския регистър по вид, порода, брой и пол, като заплаща и съответната годишна такса съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и услуги на територията на община Дулово;

3. В наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Дулово са посочени кои кучета са освободени от годишна такса;

4. Не се заплаща такса по чл.175, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност за куче с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране;

5. Регистрацията на представители на редки и застрашени видове животни като домашни любимци се извършва съгласно Закона за биологичното разнообразие и други нормативни актове, действащи в тази област;

6. Информация за регистрираните в общинския регистър животни - домашни любимци се предоставя служебно от администрацията на директора на РВМС и се актуализира на всяко тримесечие.

Чл.5. Приходите от събраните такси по чл.4, т.2 постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

Чл.6. Правила за отглеждане и развъждане на животни домашни любимци.

(1) Всеки собственик е длъжен:

1. Да отглежда животното домашен любимец по начин, изключващ възможността за неконтролиран физически контакт с други лица;

2. Да не допуска в непосредствена близост животни, притежаващи естествена или придобита нетърпимост едно към друго;

3. Да отглежда животното - домашен любимец при условия, намаляващи до минимум възможността за агресивно поведение на животното;

4. Да осигури условия и поведение на домашния любимец, ненарушаващи спокойствието на гражданите.

(2) Забранява се отглеждането на животни - домашни любимци:

1. На открити тераси и балкони в сгради в режим на етажна собственост;

2. В общите и прилежащи части на сградите в режим на етажна собственост без писменото съгласие на живеещите на адреса, удостоверено с протокол от Общото събрание;

3. Отглеждането на кучета и котки в избени, тавански и сервизни помещения;

4. Отглеждането и въвеждането на животни в търговската мрежа и други обществени места, с изключение на кучета водачи, придружаващи незрящи хора.

(3) При отглеждане на кучета на открито задължително се осигурява колиба, която се оразмерява така, че кучето да може да се движи изправено вътре в нея без затруднения и да ляга в цялата си дължина.

(4) На кучета, които се отглеждат предимно вързани, се осигурява 5 метра тел (въже) за свободно движение, както и ежедневна разходка.

(5) За отглеждане на кучета и котки в жилища в сграда – етажна собственост, се осигурява площ, не по-малка от:

1. За куче:

А) от малки породи до 10 кг – 6 м2;

Б) за средни породи до 25 кг – минимум 8 м2;

В) за големи породи над 25 кг – минимум 10 м2;

2. За котка – минимум 6 м2.

(6) Площта се изчислява като обща с хората, живеещи в жилището.

(7) Лицата, които отглеждат животни - домашни любимци са длъжни да не допускат раждането на нежелани животни чрез осигуряването на:

1. Изолация по време на размножителния период;

2. Ветеринарномедицински препарати за отлагане и потискане на еструса;

3. Кастрация;

4. Да осъществяват постоянен и непосредствен контрол над животните.

(8) Собствениците на животни - домашни любимци, които ги използват за размножаване, са длъжни:

1. Да се съобразяват с физиологичните, анатомичните и поведенческите им характеристики и да не допускат застрашаване на здравето и благосъстоянието на потомството или на майката;

2. Да не допускат естествено или изкуствено заплождане, което води до или създава опасност за увреждане здравето на животното;

3. При раждане и отглеждане на приплоди да им осигури оптималните условия за физическо и психическо развитие, специфични за вида и породата;

4. Да осигури на отгледаните новородени животни - домашни любимци дом и стопанин след навършване на видово-специфичната възраст за отделяне от родителите;

5. При отглеждане на новородените да не се извършват действия, насочени към развиване или повишаване на природно заложеното ниво на агресия и склонност към нападение;

6. Да предаде в изолатор или приют за животни новоотгледани и домашни любимци, на които не са осигурени дом и собственик.

Чл.7.(1) При присъствие на животно - домашен любимец на обществено място собственикът е длъжен:

1. Да не оставя животното - домашен любимец без надзор и да осигурява постоянен и непосредствен контрол върху поведението му;

2. Да не допуска животното само да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места;

3. Да не допуска контакт на потенциално болно, опасно или отровно животно домашен любимец с други животни и хора;

4. Да не допуска нарушаване на обществения ред от животното - домашен любимец;

5. Да осигури поведение на кучето, което не нарушава спокойствието на гражданите;

6. Да не използва животното - домашен любимец за комерсиални цели - просия, фотография, игри на късмета, хазарт, платени демонстрации на дресура и др.;

7. Да носи със себе си регистрационните документи – ветеринарномедицински паспорт на кучето;

8. Да вземе мерки животното – домашен любимец да не замърсява обществени места, като почисти мястото след дефекация на животното по начин, незамърсяващ съдовете за смет и околната среда.

(2) Забранява се разхождането, преминаването и престоя на животни - домашни любимци на територията на детски площадки, градски паркове и градини, детски градини и ясли, спортни площадки, училища, здравни заведения;

Чл.8. На обществено място собственикът (стопанинът) е длъжен:

1. Да разхожда кучето си винаги и навсякъде само на повод, а кучетата от породите: кавказка овчарка, българско овчарско куче (каракачанско куче), германски дог, немско овчарско куче, ризеншнауцер, черен териер, доберман, ротвайлер, бултериер и питбул – с намордник и повод;

2. Да го води винаги на повод не по-дълъг от 2 м. Свободно пускане на кучето е разрешено само на специално предвидени за целта места;

3. Да предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето, проявена на обществени места и при ситуации, застрашаващи живота и здравето на хора и животни;

4. Да не подтиква към нападение кучето срещу хора и животни, освен в условията на неизбежна самоотбрана.

Чл.9. Ако лицето, което отглежда или се грижи за животно - домашен любимец не е способно да се грижи повече за него, не може да му създаде необходимите условия, както и ако животното въпреки създадените условия не може да се приспособи към тях собственикът на животното е длъжен:

1. Да му потърси нов дом и собственик;

2. Да потърси съдействие от неправителствени природозащитни организации (НПО);

3. Да го предаде в приют.

Чл.10. Забранява се:

1. Причиняването на страх, нараняване, болка, страдание, стрес или смърт на животни, освен при самозащита;

2. Насъскването на животни едно срещу друго;

3. Извършването на следните интервенции върху животните: рязане на опашка, рязане на уши, изрязване на гласни струни, отстраняване на нокти и зъби;

4. Ловенето и избиването на кучета и котки, с изключение на случаите, предвидени при улов на безстопанствени животни и тези, страдащи от остри заразни болести, представляващи заплаха за здравето на хората;

5. Продажбата на животни - домашни любимци на лица под 16г., без писмено съгласие на родителите или настойниците им;

6. На лица под 14г. не се разрешава да водят кучета от едри породи на обществени места;

7. Отглеждането за всяка къща на повече от:

- 2 бр. домашни кучета - любимци, заедно с приплодите им до 3 месечна възраст;

- 5 бр. ловни кучета;

- 3 бр. кучета - пазачи;

- 2 бр. котки, заедно с приплодите им до 3 месечна възраст.

Чл.11.(1) Собствениците на селскостопански животни, които притежават и кучета за охрана са длъжни да ги регистрират и отглеждат в съответствие с изискванията на Раздела за отглеждане на животни - домашните любимци от същата наредба.

(2) В случай, че кучетата, ползвани за охрана на стада селскостопански животни са оставени да се движат свободно, същите се настаняват в приют за животни, а на собствениците се налагат съответните санкции.

(3) Собствениците на кучета-пазачи осигуряват стерилизацията им.

Чл.12. Ловни и други породи кучета могат да се отглеждат само след издаване на паспорт от ветеринарномедицинските органи и регистрация в общинска администрация гр. Дулово.

Чл.13. Куче без нашийник и повод, непридружавано от собственика си, се счита за безстопанствено и се прибира от служителите на приюта за безстопанствени кучета, с който общината е в договорни отношения.

Чл.14. Кучета и котки, които страдат от остри заразни болести или чието поведение, представлява опасност за живота и здравето на хората и животните, след установяване на здравния им статус и поведение от ветеринарен лекар подлежат на евтаназия.

Чл.15. Безнадзорните, безстопанствените и кучета на собственици, които са нападнали или ухапали граждани, се настаняват незабавно в приют за безстопанствени животни.

(1) Всички жалби и сигнали на граждани, нападнати или ухапани от кучета, се разглеждат от назначена със заповед на кмета комисия, в която участват специалисти от всички отговорни компетентни институции.

(2) Собствениците на кучета, за които са получени жалби и сигнали от граждани, нападнати или ухапани от домашните им любимци, са длъжни да ги предоставят на представителите на приюта за безстопанствени животни.

(3) Граждани, които се грижат за безнадзорни, безстопанствени кучета, нападнали или ухапали човек подлежат на санкции съгласно настоящата наредба.

Чл.16. Собствениците на умрели животни са длъжни да уведомят незабавно органите на РДВСК.

 

РАЗДЕЛ ІІІ

ДИВИ ЖИВОТНИ

Чл.17. Диви животни могат да се отглеждат извън естествената им среда само в зоопаркове, аквариуми, циркове, ферми.

Чл.18. Декоративни животни могат да се оглеждат при домашни условия при спазване на изискванията за защита и хуманно отношение към животните.

Чл.19. Забранява се ловенето и избиването на дивите и декоративни птици, събирането и унищожаването на техните яйца и гнезда, повреждането на изкуствени хранилки и гнезда за птици. При доказана необходимост, извършването на тези дейности е допустимо само след съгласуване с природозащитните организации и разрешение от общинска администрация.

 

РАЗДЕЛ ІV

ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ

Чл.20. На територията на общината при стриктно спазване на санитарно-хигиенни изисквания могат да се отглеждат (затворено) домашни животни и птици върху собствения имот.

(1) Стопанските постройки със селскостопанско предназначение да се изграждат съгласно определените норми както следва:

1. На три метра от дворищно-регулационните линии;

2. На шест метра от жилищните сгради, находящи се в дворното място, както и от сградите от съседните имоти;

(2) При невъзможност за спазване на разстоянията по чл.20, ал.1, т.1 и т.2 е необходима нотариално заверена декларация за съгласие от съседите;

(3) Стопанските сгради трябва да се изграждат, разполагат и оборудват така, че да отговарят на условията съгласно чл.44 и чл.45 от ЗУТ.

(4) Състоянието на постройките по ал.1 се констатира от компетентните длъжностни лица в община Дулово, Регионалната ветеринарномедицинска служба (РВМС) или Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ), по сигнал от контролните органи по тази наредба.

Чл.21. Отглеждането на животни да се извършва в ограден двор, сгради и постройки отговарящи на следните ветеринарно-санитарни и хигиенни норми:

1. Водонепропускливи подове, позволяващи лесно почистване, измиване и дезинфекция;

2. Дворове, позволяващи лесно механично почистване и измиване;

3. Отделно помещение за фуражите;

4. Собствениците се задължават ежемесечно да дезинфекцират помещенията и дворовете, периодично да извършват борба с гризачите, а в летния сезон ежеседмично да провеждат дезинсекция и дератизация с препарати, разрешени от Министерството на здравеопазването и МОСВ;

5. Отпадъчните води да се заустват в канализационната мрежа, а при липса на канализационна мрежа да се изгради торище или изгребна яма с циментирана основа за отцеждане на тора.

Чл.22. Собствениците на животни и птици са длъжни да изградят и поддържат септични ями и торища съобразно техническите и санитарно-хигиенните изисквания на разстояние не по-малко от 3 метра от границите на имота.

1. Торовата маса да се изнася ежедневно от помещението на определено за целта място в рамките на парцела.

2. Торовата маса да се съхранява в завързани плътни полиетиленови торби и след превишаване на 1 м3 да се извозва извън границите на парцела от собственика на животните на определени за целта торища от общината или в собствен имот, отстоящ на повече от 300 метра извън населеното място.

Чл.23. За животновъдни обекти регистрирани по Закона за ветеринарномедицинските дейности, намиращи се в бивши стопански дворове важат условията за отстояния посочени в чл.20 и чл.22 от настоящата наредба, както и действащите нормативни уредби.

Чл.24. Собственици на животни, нерегистрирани като животновъдни обекти, отглеждани в бивши стопански дворове се ползват с разрешителния режим на селски район.

Чл.25. На територията на община Дулово могат да се отглеждат (затворено) домашни животни и птици върху собствен имот в регулационните граници на населеното място в количество, необходимо за задоволяване на собствени нужди за населените места, както следва:

(1) За град Дулово:

1. Впрегатен добитък (коне, магарета) до 1 бр. и приплодите до 1 годишна възраст;

2. Едър рогат добитък до 1 бр. и приплодите до 3 месечна възраст;

3. Дребен рогат добитък (овце, кози) до 6 бр. и приплодите до 3 месечна възраст;

4. Свине за угояване до 2 бр.;

5. Свине майки до 1 бр. заедно с приплодите до 3 месечна възраст;

6. Птици на открито до 20 бр.;

7. Птици в клетки до 30 бр.;

8. Зайци-майки до 5 бр.;

(2) За останалите населени места от община Дулово:

1. Впрегатен добитък (коне, магарета) до 2 бр. и приплодите до 1 годишна възраст;

2. Едър рогат добитък до 5 бр. и приплодите до 3 месечна възраст;

3. Дребен рогат добитък (овце, кози) до 10 бр. и приплодите до 3 месечна възраст;

4. Свине за угояване до 3 бр.;

5. Свине майки до 2 бр. и приплодите до 2 месечна възраст;

6. Птици на открито до 30 бр.;

7. Птици в клетки до 50 бр.;

8. Зайци-майки до 10 бр.;

9. Забранява се отглеждането на животни по ул. „Васил Левски” от кръстовището на ул. „Силистренско шосе” до кръстовището на ул. „Витоша”.

(3) Отглеждането на по-голям брои животни от цитираните в ал.1 и ал.2 става след писмено съгласие на съседите на имота и кмета на съответното населено место.

Чл.26. Броят на отглежданите животни в населените места в община Дулово се определя конкретно за всеки случай на базата на необходимата площ за съответния вид, съгласно Наредба №44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, но не повече от определените в чл.25 брой животни.

Чл.27. В извън регулационния район се разрешава отглеждането на всички видове животни с разрешение на административните органи (Община, РЗИ, РВМС, РИОСВ и др.). Изискванията към животновъдните обекти са свързани с действащата нормативна уредба.

Чл.28. Отглеждането на птици и животни над определения в чл.25 брой е разрешено извън регулационните граници на населените места в община Дулово само при спазване на следните отстояния от населеното място както следва:

 

 


Категория животновъдни обекти

 

Брой животни

Минимално разстояние до населено място

Свинеферми

от 1000 до 2000 при затворено боксово отглеждане с механизирано почистване

500 м.

Говедовъдни и кравеферми

от 500 до 1000

500 м.

Овцеферми

от 500 до 1000

500 м.

Ферма за пилета (бройлери)

от 5000 до 50000

500 м.

Угояване на гъски

от 1000 до 5000

500 м.

Свинеферми 

от 500 до 1000 при затворено боксово отглеждане с механизирано почистване

300 м.

Говедовъдни и кравеферми

от 100 до 500

300 м.

Овцеферми

от 200 до 500

300 м.

Ферма за пилета (бройлери)

от 4000 до 10000 (в затворени помещения с механизирано хранене, водопой и поддържане на микроклимата - вентилиране при запазване на сухи подове)

300 м.

Кокошки носачки

от 1000 до 3000

300 м.

Угояване на гъски

от 500 до 1000 при затворено клетъчно отглеждане с механизирано хранене, водопой и вентилиране.

300 м.

Зайцеферма

над 100

300 м.

Говедовъдни и кравеферми

от 50 до 100

100 м.

Овцеферми

от 100 до 200

100 м.

Ферма за пилета (бройлери)

от 2000 до 4000 в затворени помещения при механизирано хранене, водопой и поддържане на микроклимата (вентилиране) при запазване на сухи подове.

100 м.

Кокошки носачки

от 500 до 1000

100 м.

Свинеферми 

от 100 до 500 броя свине при затворено боксово отглеждане с механизирано почистване.

100 м.

Угояване на гъски

от 100 до 500

100 м.

Зайцеферма

от 10 до 100

100 м.

Говедовъдни и кравеферми

от 10 до 50

100 м.

Овцеферми

от 50 до 100

100 м.

Ферма за пилета (бройлери)

до 2000 при механизирано хранене, водопой и поддържане на микроклимата (вентилиране) при запазване на сухи подове

100 м.

Кокошки носачки

от 200 до 500

100 м.

Свинеферми 

от 50 до 100 свине при затворено боксово отглеждане с механизирано почистване.

100 м.

Угояване на гъски

до 100

100 м.


 

Чл.29. Кметът на общината, кметовете и кметските наместници на населените места:

1. Определят местата за трупни ями;

2. Определят местата за пашa на животни;

3. Определят улиците за движение на животни и събирателните пунктове в покрайнините на населените места.

Чл.30. Всеки собственик на селскостопански животни е длъжен ежегодно да декларира в общинска администрация - гр. Дулово броя и вида на отглежданите от него животни.

Чл.31. Придвижването на селскостопанските животни до терени за паша на територията на община Дулово става само по маршрути, определени със заповед на кмета на общината.

(1) Собствениците, които притежават селскостопански животни са длъжни да осигурят необходимите условия за безопасността на движението и недопускане на замърсяване при придвижване на животните по улиците и пътищата на територията на общината (когато липсва друга възможност за придвижване).

(2) Задължават се ползвателите на сборните пунктове за животни ежедневно да почистват и поддържат в чист и приличен вид същите пунктове.

(3) За преминаване на животни от едно землище на територията на общината в друго такова, или в случаите, когато собствениците на животни от друга община желаят животните да преминат през община Дулово, е необходимо да заявят в община Дулово желанието си за преминаване на животните, като посочат брой, вид на животните, период за преминаване и през кои землища ще преминат, за което се издава удостоверение за преминаване, което важи за срок от 1 месец от датата на издаването му.

(4) Удостоверението за преминаване на животните се издава след представяне в общината на ветеринарномедицинско свидетелство, а за едрите преживни и еднокопитните животни - и ветеринарномедицински паспорт.

(5) Общинският съвет ежегодно приема решение с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на мери и пасища, включени в общинския поземлен фонд, за паша на селскостопански животни.

(6) Всеки собственик на селскостопански животни, желаещ да ползва общинско пасище, мера, с цел пашуване на животните е необходимо да заяви писмено имота, който желае да ползва и заплати необходимата такса за наем.

(7) Когато собственици на животни от други общини желаят да пашуват на територията на община Дулово, е необходимо да заявят в общината броя, вида на животните, както и периода и имота, землището в което ще пашуват срещу заплащане на съответната такса за наем.

(8) Забранено е паша на едър рогат добитък, коне, катъри, магарета, мулета и овце в гори и земи от общинския горски фонд.

Чл.32. При смъртен случай на животни и птици, собственикът е длъжен да съобщи на ветеринарномедицинската служба, която предприема действия съгласно ЗДВ.

(1) Животинските трупове, продукти и отпадъци от животински произход се събират, транспортират, съхраняват, обработват, преработват или обезвреждат в съответствие с нормативните изисквания, по начин, който гарантира пълна безопасност за здравето на хората и животните и опазване на околната среда.

(2) Собствениците на животни и птици са длъжни да осигурят пренасянето на животинските трупове по безопасен начин до трупните ями, които се изграждат от кметовете на населените места, съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Чл.33. Забранява се:

(1) Причиняването на страх, нараняване, болка, страдание, стрес или смърт на животни, освен при клане или самозащита;

(2) Насъскването на животни едно срещу друго;

(3) Подлагането на животни на натоварвания, които не са съобразени с анатомичните и физиологичните им особености;

(4) Връзването на животни по начин, който им причинява болка, страдание или наранявания;

(5) Отглеждането на животни при постоянна тъмнина или постоянно вързани;

(6) Разхождането на диви животни по улиците, с цел търговия или представления;

(7) Настаняването на едно и също място на несъвместими видове животни или на животни от един вид, когато това може да доведе до агресивност;

(8) Ампутацията на опашката на едри преживни и еднокопитни животни;

(9) Транспортирането на животни в нерегистрирани превозни средства при условия, причиняващи им болка, наранявания и страдания;

(10) Транспортирането на животни без ветеринарномедицинско свидетелство, а за едрите преживни и еднокопитните животни - и без ветеринарномедицински паспорт;

(11) По време на товарене, разтоварване и придвижване животните да не бъдат блъскани, ритани, удряни, влачени, да не се мачкат, чупят и усукват опашките им.

Чл.34. Забранява се:

(1) Отглеждането на селскостопански животни в остарели паянтови и полумасивни стопански постройки, в които не може да се осигурят санитарно-хигиенните, ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане на съответния вид животни, на нормативните изисквания за опазване на околната среда.

(2) Отглеждането на животни и птици в селскостопански сгради, разположени на разстояние по-малко от 6 метра от жилищни сгради в съседни поземлени имоти и не по-малко от 3 метра от дворищните регулационни линии, при липса на нотариално заверени декларации за съгласие от съседите.

(3) Отглеждането на селскостопански животни и птици в жилищни сгради.

(4) Забранява се отглеждането за лични нужди на домашни животни в имоти, граничещи с представителни обществени места и сгради, съоръжения и магистрали.

(5) Забранява се отглеждането на птици, зайци, овце, кози, крави, коне, свине, пчелни семейства, кучета до 5 кг. и други в изградените жилищни блокове, както и в сервизни помещения, тавани, балкони, мазета и гаражи на жилищните сгради.

(6) Забранява се изграждането и експлоатацията на животновъдни обекти до всички водоизточници за питейни и битови нужди и водоснабдителни съоръжения, отстоящи на разстояние по-малко от 200 м. от дренажните кладенци.

(7) Отглеждането, преминаването, престоя и пашата на селскостопански животни и пчелни семейства в обществени озеленени площи на урбанизираните територии, паркове, градини, улично озеленяване, извънселищно озеленяване и паркове, гробищни паркове, спортни обекти, междублоковите пространства, дворовете на заведения за болнична помощ, училища, детски градини и детски ясли и заведения за социални грижи и прилежащите им терени, с изключение на определените със заповед на кмета на общината.

(8) Отглеждането на животни и птици на торища, и на разстояние по-малко от 500 метра от границите на депо за неопасни отпадъци.

(9) Придвижването на селскостопански животни по улиците на населените места, освен ако няма друга възможност.

(10) Забранява се преминаването на стада през централната градска част на града и селата, освен ако няма друга възможност. Надзирателите се задължават да почистят след преминаването на животните.

(11) Безстопанствено движение на селскостопански животни в строителните граници на населените места от общината, както и в землищата, с което се застрашава общинската собственост, собствеността на населението и земеделските земи.

(12) Оставянето на животните без надзор, както и свободното им придвижване (без придружител).

(13) Придвижването на болни или съмнително болни от заразни и паразитни болести животни през града, освен в случаите, когато е разпоредено от ветеринарномедицинските органи.

(14) Пускането и преминаването на селскостопански животни през торища.

(15) Събирането на дребен и едър рогат добитък за паша и сезонно отглеждане в регулацията на населените места.

(16) Извеждането на стада от животни за паша, извън определения със заповед на кмета на населеното място маршрут.

Чл.35. Забранява се навлизането на селскостопански животни и птици в частни урегулирани поземлени имоти и земеделски имоти (градини, ливади, овощни насаждения), с което се застрашава собствеността на населението и земеделската продукция.

(1) Влизането, преминаване и паша на животни в земи с посеви, трайни или цветни насаждения, освен в случаите на собственост или учредено вещно право върху земята.

(2) Пашата на селскостопански животни и птици в строителните граници на населените места.

Чл.36. Забранява се клането на животни и обработката на животински продукти за собствени нужди на домакинствата по платната, тротоари, зелени площи и др., извън дворните места.

Чл.37. Забранява се изхвърлянето на трупове на умрели животни в контейнерите и кофите за смет, като стопаните се задължават да извозват същите на екарисажна площадка или в трупосъбирателна яма.

Чл.38. Не се допуска:

(1) Изхвърлянето на торова маса в съдовете за събиране на ТБО и върху площи, общинска или държавна собственост в границите на населените места.

(2) Замърсяване на обществени места с оборски тор, торова течност и животински ексременти.

(3) Натрупването на оборски тор в постройките за отглеждане на животни и прилежащата към тях свободна дворна площ за разходка.

 

РАЗДЕЛ V

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

Чл.39. Допуска се отглеждането на пчелни семейства в урегулирани поземлени имоти, предвидени за ниско жилищно строителство, както и извън регулационните граници на населените места - върху земеделски земи, земи и гори от горския фонд, собственост на държавата, общината, физически и юридически лица при спазване на Закона за пчеларството.

(1) Собствениците на пчелни семейства в 15-дневен срок от тяхното придобиване подават заявление за регистрация в общинска администрация - гр. Дулово, където се води регистър на постоянните и временни пчелини.

(2) За извършване на регистрацията по ал.1 не се заплаща такса.

(3) Постоянните пчелини задължително са с ограда. В срока по ал.1 собственикът поставя на оградата табелка с името си (наименование на фирмата), адрес (седалище), ЕГН (БУЛСТАТ), брой на пчелните семейства и регистрационен номер на пчелина.

(4) В случай на промяна на обстоятелствата, собственикът заявява за вписване в регистъра по ал.1 промени на данните, подлежащи на регистрация, в 15-дневен срок от настъпването им.

Чл.40. В населени места в имоти с ниско жилищно строителство и в законно застроените имоти извън границите на урбанизираната територия, пчелините са на разстояние не по-малко от 5 м. от границата на съседа, ако входовете им са ориентирани към него, и не по-малко от 3 м., ако входовете не са с лице към границите на съседния имот. При наличието на плътна ограда, висока от 2м. до 2,2м. съгласно изискванията на ЗУТ, или когато са разположени на склон и съседният имот е поне 2м. под нивото на пчелина, пчелините може да се настаняват и до самата ограда.

Чл.41. Временни пчелини се настаняват на места, отстоящи на повече от 300 м. от съседни пчелини и на повече от 100 м. от републиканската пътна мрежа.

Чл.42. Постоянни и временни пчелини не се устройват на:

1. Разстояние, по-малко от 100 м. от административни сгради, училища, детски градини и болнични заведения;

2. Разстояние, по-малко от 10 км. в райони с регистрирани племенни пчелини за производство на елитни пчелни майки и резерватни пчелини;

3. Разстояние, по-малко от 5 км. в райони с регистрирани репродуктивни пчелини за производство на племенни пчелни майки;

4. Територията на обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;

5. Разстояние, по-малко от 500 м. от химически заводи, които замърсяват въздуха с вредни вещества, термоелектроцентрали, екарисажи, предприятия за кръвен албумин, туткал, кожарски фабрики, складове за кожи и угоителни стопанства.

Чл.43. Забранява се отглеждането на пчелни семейства на територията на общината, извън реда регламентиран в чл.39.

РАЗДЕЛ VІ

КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.44. Контролни органи по смисъла на Наредбата са кметът на община Дулово, кметовете и кметските наместници на населените места и упълномощените от кмета на общината длъжностни лица, както и служители на РУП - гр. Дулово.

(1) Лицата по чл.44 извършват проверки, в т.ч. по жалби и сигнали на граждани, като за целта в работата им могат да бъдат привлечени представители на РВМС, РЗИ, РИОСВ, РУП и др.

(2) Нарушенията по Наредбата се установяват с акт за административно нарушение съставен от лицата, определени със заповед на Кмета на общината.

(3) Въз основа на съставените актове за установяване на административни нарушения, наказателните постановления се издават от кмета на общината по силата на чл.22, ал.5 от ЗМСМА. Сумите от тези глоби постъпват в общинския бюджет.

(4) Установяване на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда, определен от Закона за административните нарушения и наказания.

Чл.45. За нарушения по настоящата Наредба се налага административно наказание глоба.

Чл.46. На нарушителите на разпоредбите на настоящата Наредба се налагат глоби както следва:

1. За констатирани нарушения по чл.3 от Раздел II нарушителя се наказва с глоба в размер от 100 лв.

2. За констатирани нарушения от чл.7 и чл.8 от Раздел II нарушителя се наказва с глоба в размер от 100 лв., а при повторно нарушение глобата е в двоен размер.

3. За констатирани нарушения от чл.10 до чл.14 от Раздел II нарушителя се наказва с глоба в размер от 100 лв.

4. За констатирани нарушения по чл.15 от Раздел II нарушителя се наказва с глоба в размер от 100 лв., като изплаща и медицинските разходи за лечение на пострадалото лице.

5. За констатирани нарушения от чл.20 до чл.24 от Раздел IV нарушителя се наказва с глоба в размер от 100 лв.

6. За констатирани нарушения от чл.25, т.2, т.3, т.4 и т.5 до чл.28 от Раздел IV нарушителя се наказва с глоба в размер от 100 лв., а за всяко надвишено от предвиденото животно се наказва по 100 лв. за бройка.

7. За констатирани нарушения от чл.25, т.9 от Раздел IV нарушителя се наказва с глоба в размер от 400 лв., а при повторно нарушение санкцията е в двоен размер.

8. За констатирани нарушения по чл.31, ал.1 и ал.2 и чл.32, ал.2 от Раздел IV нарушителя се наказва с глоба в размер от 150 лв.

9. За констатирани нарушения по чл.34, от ал.1 до ал.10 от Раздел IV нарушителя се наказва с глоба в размер от 200 лв.

10. За констатирани нарушения по чл.34, от ал.11 до ал.16 от Раздел IV нарушителя се наказва с глоба в размер от 100 лв.

11. За констатирани нарушения по чл.35 от Раздел IV нарушителя се наказва с глоба в размер от 100 лв., като заплаща и обезщетение за увредената или унищожена земеделска продукция по актуални пазарни цени.

12. За констатирани нарушения по чл.36 и чл.37 от Раздел IV нарушителя се наказва с глоба в размер от 300 лв.

13. За нарушаване изискванията по Раздел V нарушителя се наказва с глоба в размер от 100 лв.

Чл.47. За нарушения на разпоредбите на настоящата Наредба извън посочените в предходните членове нарушения, на нарушителя се налага глоба в размер от 50 лв.

Чл.48. За маловажни случаи административно наказващия орган може да предупреди извършителя, че при повторно нарушение ще му бъде наложено съответното наказание.

Чл.49.(1) За нарушение на настоящата Наредба освен наложените санкции нарушителят се задължава в определен срок да отстрани последиците от нарушението.

(2) При неизпълнение на изискванията по ал.1 последиците се отстраняват от общината, за сметка на нарушителя на основание чл.74 от ЗЗД, като стойността на извършените работи се събира въз основа на изпълнителен лист.

Чл.50. При повторно на вече извършено нарушение, размерът на глобата се увеличава двукратно, спрямо размера на вече наложената. Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.

Чл.51. За административни нарушения, извършени от малолетни и непълнолетни, на възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно запрещение, отговарят родителите, попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им.

 

РАЗДЕЛ VІ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. По смисъла на наредбата:

1. "Идентификация на животно" е характеризирането му по неговата маркировка, паспортни и регистрационни данни;

2. "Животни домашни любимци" са животните, отглеждани с нестопанска цел в дома на човека.

3. "Селскостопански животни" са едри и дребни преживни животни, свине, птици и еднокопитни (коне, магарета и техните хибриди), отглеждани с цел производство на суровини и храни от животински произход или за други селско- или горскостопански цели, или за работа.

4. "Животновъден обект" е всяко място, където временно или постоянно се отглеждат или настаняват животни, с изключение на ветеринарни клиники или амбулатории.

5. "Приют за животни" е общински или частен обект с нетърговска цел, който разполага с подходящи условия, за да осигури на безстопанствени животни ветеринарномедицинско обслужване, грижи, подслон и намиране на нов собственик.

6. "Физиологически особености" са особеностите, свързани с нормалното протичане на жизнените процеси в организма.

7. "Поведенчески особености" са особеностите, свързани с проявяването на характерното за всеки животински вид поведение към себеподобните, околната среда и други видове животни.

8. "Агресивно поведение" е поведение, което се изразява в нападение или намерение за нападение срещу друг представител от същия или от друг животински вид или срещу човек.

- „агресивно куче” е такова, което се е доказало като хапещо, нееднократно нападало хора по агресивен и заплашителен начин, без провокация и необходимост от защита при нападение. Това е куче може да е хапало други кучета, въпреки недвусмислени жестове за подчинение (типични за вида).

- кучето не е агресивно, ако е хапало при самозащита или защита на стопанина (респективно човека, под който контрол се намира в момента).

9. „Маловажни нарушения” са тези, при които извършеното нарушение с оглед на липсата или незначителността но вредните последици, или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение от същия вид.

10. "Повторно нарушение" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на лицето е наложено наказание за същия вид нарушение.

РАЗДЕЛ VІІ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящата Наредба се издава на основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, Закона за устройство на териториите, ЗВМД, Наредба №44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, Закон за защита на животните и Закона за опазване на околната среда.

§2. Наредбата да се сведе до знанието на населението на община Дулово чрез публикуването й на интернет – страницата на Община Дулово и на информационните табла в община Дулово и населените места в общината.

§3. Наредбата влиза в сила след изтичане на 15 дни след приемането й от Общински съвет – Дулово.

§4. Привеждането на личните стопанства в съответствие с изискванията на тази Наредба да се извърши в тримесечен срок от влизането й в сила.

§5. Наредбата за реда и условията за гледане на животни в населените места в община Дулово е приета с Решение № 337 по Протокол № 22/13.2013г.

 

 

 

 

Председател на Общински съвет-Дулово: инж.Сезгин Галиб