ПРЕДЛОЖЕНИЕ от инж. СЕЗГИН ГАЛИБ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

16.01.2014 16:15

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДУЛОВО

 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

 

от инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДУЛОВО

 

 

 

 

Относно:

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Във връзка с приетите изменения и допълнения в Закона за местното самоуправление и местната администрация, публикувани в Държавен вестник бр.1 от 3 януари 2014г., в сила от 01.01.2014 г., следва да бъдат извършени промени в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Дулово.

Съгласно сега действащата разпоредба на чл.34, ал.2, т.2 от ЗМСМА, общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец – в общините с население до 100 000 души.

Действащите норми в Правилника на Общински съвет-Дулово не отчитат последните изменения и допълнения на ЗМСМА, същите следва да се преведат в синхрон с нормативния акт от по-висока степен.

Предвид изложеното, на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3, чл. 34, ал. 1 и ал.2 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет – Дулово да приеме следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

І. Изменя Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

 

§ 1. В Чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Алинея 2 се изменя така:

 

„(2) Общинският съветник получава месечно възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии в размер 70 на сто от средната брутна работна заплата на Общинска администрация-Дулово за съответния месец. Възнагражденията се изплащат ежемесечно до 15-то число на следващия месец на база заверени присъствени списъци от председателя на Общинския съвет.”

 

  1. Алинея 3 се изменя така:

 

(3) При неизпълнение на задълженията по чл. 36, ал.1, т.1 от ЗМСМА от възнаграждението на общинския съветник се удържат по 20 на сто от възнаграждението за всяко отсъствие от заседание на постоянна комисия или на съвета. При неучастие във всички заседания на Общинския съвет и на неговите комисии, на които съветникът е член, общинският съветник не получава възнаграждение за периода на отсъствие. ”

 

  1. Алинея 4 се изменя така:

 

„(4) С 10 сто се намалява и възнаграждението на съветник, който не е участвал в работата на съвета по предвидените в дневния ред точки на заседанието. Участието се установява с протокола от проведеното заседание по чл.29 от ЗМСМА.

 

 

ІІ. Измененията в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Дулово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация влизат в сила от 1 януари 2014 година.

 

 

 

Прилагам:

1. Мотиви към Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Дулово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация .

2. Извлечение на действащите текстове от Правилника, паралелно с предложените промени.

 

 

 

 

 

 

Инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател на Общински съвет - Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотиви към Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Дулово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

/мандат 2011-2015 година/

 

Правни основания:

Чл. 21, ал. 2 и ал. 3, чл. 34, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА

§ 2 от от Закона за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация /бр. 1 от 03.01.2014 г., в сила то 01.01.2014 г./

Чл. 11, ал. 3, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА

Чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК

 

Във връзка с § 1, 2 и 3 от Указ № 273 от 27.12.2013 г. на Президента на Република България На 03 януари 2014 г. в Държавен вестник, бр. 1 от 03.01.2014 г., в сила от 01.01.2014 г. беше публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, с който се извършиха промени в чл. 34, ал. 2.

С § 2. В Закона за местното самоуправление и местната администрация /Обн., ДВ, бр. 77 от 17.09.1991 г., в сила от 17.09.1991 г., изм., бр. 24 от 14.03.1995 г., изм. и доп., бр. 49 от 30.05.1995 г., бр. 65 от 21.07.1995 г., изм., бр. 90 от 24.10.1996 г., доп., бр. 122 от 19.12.1997 г., изм., бр. 33 от 24.03.1998 г., бр. 130 от 5.11.1998 г., в сила от 6.12.1998 г., изм. и доп., бр. 154 от 28.12.1998 г., доп., бр. 67 от 27.07.1999 г., изм. и доп., бр. 69 от 3.08.1999 г., в сила от 3.08.1999 г., изм., бр. 26 от 29.03.2000 г., изм. и доп., бр. 85 от 17.10.2000 г., в сила от 17.10.2000 г., изм., бр. 1 от 2.01.2001 г., в сила от 31.03.2001 г., доп., бр. 28 от 19.03.2002 г., изм., бр. 45 от 30.04.2002 г., бр. 119 от 27.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., изм. и доп., бр. 69 от 5.08.2003 г., в сила от 27.10.2003 г., бр. 19 от 1.03.2005 г., изм., бр. 34 от 19.04.2005 г., в сила от 1.06.2005 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 1.03.2007 г., изм. и доп., бр. 69 от 25.08.2006 г., бр. 61 от 27.07.2007 г., бр. 63 от 3.08.2007 г., в сила от 3.08.2007 г., бр. 54 от 13.06.2008 г., изм., бр. 108 от 19.12.2008 г., доп., бр. 6 от 23.01.2009 г., в сила от 1.05.2009 г., изм. и доп., бр. 14 от 20.02.2009 г., изм., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 44 от 12.06.2009 г., доп., бр. 15 от 23.02.2010 г., изм., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г., изм. и доп., бр. 9 от 28.01.2011 г., бр. 32 от 19.04.2011 г., в сила от 19.04.2011 г.; Решение № 4 от 4.05.2011 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 36 от 10.05.2011 г.; доп., бр. 57 от 26.07.2011 г., изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.02.2013 г., изм. и доп., бр. 1 от 3.01.2014 г., в сила от 1.01.2014 г./ в чл. 34, ал. 2 се изменя така:

"(2) Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от:

1. брутната работна заплата на председателя на общинския съвет за съответния месец – в общините с население над 100 000 души;

2. средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец – в общините с население до 100 000 души.

С настоящото предложение на 1 януари 2014 година Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет – Дулово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2011-2015 година ще съответства на измененията в ЗМСМА.

Съгласно чл. 26 от ЗНА проектът се публикува на интернет страницата на институцията, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.

 

 

 

Председател на Общински съвет Дулово: инж.Сезгин Галиб

 

 

 

Действащ текст

 

 

Чл. 20.

 

(2) За изпълнение на задълженията си общинският съветник получава възнаграждение в размер 30 на сто от средната брутна работна заплата в Общинска администрация-Дулово за последния месец от предходното тримесечие. Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да надвишава 30 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.

 

(3) При неизпълнение на задълженията по чл. 36, ал. 1 от ЗМСМА, на общинския съветник се удържат по 15 на сто от възнаграждението за всяко отсъствие от заседание на постоянна комисия или на съвета.

 

(4) Ако през месеца не е проведено заседание на общинския съвет или на постоянна комисия, при изчисляването на месечното възнаграждение на общинските съветници не се прилага ал.3.

 

(5) Средствата за възнаграждение на общинските съветници, както и пътните и други разноски се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за общинския съвет.

 

 

 

 

Проект за изменение и допълнение

 

Чл. 20.

 

 

(2) Общинският съветник получава месечно възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии в размер 70 на сто от средната брутна работна заплата на Общинска администрация-Дулово за съответния месец. Възнагражденията се изплащат ежемесечно до 15-то число на следващия месец на база заверени присъствени списъци от председателя на Общинския съвет.”

 

 

(3) При неизпълнение на задълженията по чл. 36, ал.1 , т.1 от ЗМСМА от възнаграждението на общинския съветник се удържат по 20 на сто от възнаграждението за всяко отсъствие от заседание на постоянна комисия или на съвета. При неучастие във всички заседания на Общинския съвет и на неговите комисии, на които съветникът е член, общинският съветник не получава възнаграждение за периода на отсъствие. ”

 

 

(4) С 10 сто се намалява и възнаграждението на съветник, който не е участвал в работата на съвета по предвидените в дневния ред точки на заседанието. Участието се установява с протокола от проведеното заседание по чл.29 от ЗМСМА.