ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

21.07.2014 20:34

ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7650 Дулово, ул.Васил Левски 18, тел. 0864/230 00, факс 230 20,E-mail:dulovokmet@abv.bg

      

                                                                                     ДО

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                                                    гр. ДУЛОВО

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от

 

д-р Юксел Осман Ахмед - кмет на Община Дулово

 

 

Относно:Разрешение за закупуване  на сметопочистваща техника- Булдозер от „СОЧ” ЕООД

 

 

 

 

Уважаеми  дами и господа общински съветници,

 

„Сторителство озелиняване и чистота” ЕООД гр. Дулово е търговско дружество със  сто процента  общински капитал. Община Дулово има сключен договор  със дружеството за почистване на нерегламентирани сметища на теориторията на общината за 2014 г. ,като за  по –ефикастно и бързо почистване  фирмата се нуждае от закупуване на  по –голям Булдозер. Съгласно Наредба 3 на Община Дулово  за разпореждане с дялове и акции, собственост на дружеството е необходимо решение на едноличния собственик на капитала – Общинският съвет.

В тази връзка и на основаниечл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.11, ал.1 т.10 от Наредба №3 за упражняване правата на община Дулово върху общинската част от капитала на търговските дружества предлагам Общински съвет Дулово да вземе следното

 

 

РЕШЕНИЕ :

 

 

I.Дава съгласие „СОЧ”ЕООД  да закупи  Булдозер  в размер до 50 000 лв. при спазване разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

 

 

II. Възлага на Кмета на Община Дулово да извърши съответните процедурни действия по изпълнение на решението.

III Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и Областният управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14- дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра

 

 

 

С уважение,

д-р Юксел Осман Ахмед

кмет на Община Дулово

 

Съгласувал:

Юмер Хатиб -зам.-кмет на Община Дулово

 

Изготвил:

Гергана Игнатова –юрисконсулт