ПУБЛИЧНА ПОКАНА

23.07.2014 09:06

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Дулово, ул. " Васил Левски" №18, За: д-р Юксел Ахмед, Република България 7650, Дулово, Тел.: 0864 23000, E-mail:dulovokmet@abv.bg, Факс: 0864 23020

Място/места за контакт: гр. Дулово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя:www.dulovo.bg.

Адрес на профила на купувача:www.dulovo.bg.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА ДУЛОВО”

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233200

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за изкърпване на единични дупки и деформации на настилката, включително подготовка на основата: - Рехабилитация на ул. „Георги Бенковски“ в гр.Дулово; 2. Полагане на трошено-каменна настилка: - Полагане на трошено – каменна настилка по улиците „Розова долина“, „Първа“ и „Трета“ в гр.Дулово.

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

70000 BGN

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Дулово

 

NUTS:

BG325

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Срокът за изпълнение на поръчката е до 30 календарни дни, считано от датата на подписване на договора за възлагане на поръчката. 2. Всеки участник трябва: - да има регистрация в централен професионален регистър на строителя; - да притежава валидна застрахователна полица съгласно чл. 171 от ЗУТ; - да има опит в извършване на подобен вид строително-ремонтни работи и да разполага с необходимата техника и персонал за изпълнение на ремонта;- да притежава собствена асфалтова база и кариера за добив на инертни материали ( камъни ) в близост до община Дулово или да има действащи договори за доставка на необходимите материали за изпълнение на поръчката 3. Всеки участник прилага попълнени от него образци на документи: - Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от кандидата; - Оферта за участие; - Административни сведения за участника; - Техническо предложение; - Ценово предложение; - Декларация за приемане условията на проекто-договора; - Декларация за техническо оборудване; - Декларация за участие на подизпълнители; - Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, букви “а”-“д” , ал.2, т.2 и т. 5 и ал.5, т.1 от ЗОП; - Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.2 и т.3, ал. 2, т.1 , т.2а, т.3 и т.4 и ал.5, т.2 от ЗОП; - Декларация по чл.56 ал.1 т.11 от ЗОП; - Копие, заверено от участника, от удостоверението за регистрация на кандидата в Централният професионален регистър на строителя. - Копие, заверено от участника, от: удостоверение за актуално състояние на търговеца (вписан в търговския регистър), идентификационен номер (БУЛСТАТ) или единен идентификационен номер (ЕИК); - Копие, заверено от участника, от документ за регистрация на фирмата по ДДС (идентификационен номер по ДДС) или декларация, че същата не е регистрирана; - Копие, заверено от участника, от валидна застрахователна полица съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ; - Копие от документи доказващи наличие на асфалтова база и кариера за добив на инертни материали; - Нотариално заверено пълномощно, в случаите когато управляващия и представляващ търговеца се представлява от друго лице.

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/08/2014 16:00

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Посочената прогнозна стойност е с включено ДДС. 2. Стойността на асфалтовите работи е 30 000 лв. 3. Стойността на работите по полагане на трошено-каменна настилка е 40 000 лв. 4. При оценка на офертите цената за асфалтовите работи ще има тежест 70, а цената за работите по полагане на трошено-каменна настилка ще има тежест 30; Формули за изчисление: Т1 =(най-ниска цена за доставка и полагане на асфалтобетон)/(цена на участника за доставка и полагане на асфалтобетон) x 70 Т2 =(най-ниска цена за полагане на трошено-каменна настилка)/(цена на кадидата за полагане на трошено-каменна настилка) x 30. Комплексната оценка K= Т1+Т2; 5. Отваряне и разглеждане на постъпилите оферти - 10:00 часа на 04.08.2014 г. в Заседателната зала на Община Дулово. При отваряне и оценка на предложенията могат да присъстват лицата посочени в чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/07/2014