ПУБЛИЧНА ПОКАНА

27.08.2014 14:47

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Дулово, ул. "Васил Левски" №18, За: д-р Юксел Ахмед, Република България 7650, Дулово, Тел.: 0864 23000, E-mail: dulovokmet@abv.bg, Факс: 0864 23020

Място/места за контакт: гр.Дулово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dulovo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dulovo.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема от квотата на Община Дулово по обособени позиции”, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Автобусна линия от областната транспортна схема: Дулово – Силистра и обратно, с маршрутно разписание № СС-02-006 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Автобусна линия от областната транспортна схема: Дулово – Силистра и обратно, с маршрутно разписание № СС-02-007 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Автобусна линия от областната транспортна схема: Дулово – Силистра и обратно, с маршрутно разписание № СС-02-008

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общото количество и обем е съгласно описанието на предмета на поръчката

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:Община Дулово

 

NUTS: BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. В процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, може да участва всеки кандидат, който отговаря на предварително обявените условия – български и чуждестранни физически и юридически лица, включително и техни обединения, притежаващи лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността. 2. Да притежава актуална регистрация по Търговския закон, която се удостоверява с посочване на ЕИК, или удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от един месец преди датата, определена за получаване на офертите. В случай на обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, неговите членове следва да сключат споразумение помежду си преди датата, определена за получаване на офертите. 3. Кандидатът трябва да извършва услугата, придържайки се стриктно към изискванията в поръчката. 4. В процедурата не могат да участват лица, които се намират в конфликт на интереси с Възложителя. 5. В процедурата не могат да участват лица, за които са налице обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП.

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

На оценка подлежат само оферти, които отговарят на изискванията на Възложителя. Оценяването на постъпилите оферти става по критерий „Икономически най – изгодна оферта” за извършване на услугата. Комплексната оценка (Т ) на офертите се определя по формулта: Т = Т1 + Т2, където: Т1 = възраст на автобусите; с относителна тежест=40% Т2 = цена на билета за единично пътуване по цялата дължина на автолинията; с относителна тежест= 60%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/09/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отваряне и разглеждане на постъпилите оферти - 10:00 часа на 09.09.2014 г. в Заседателната зала на Община Дулово. При отваряне и оценка на предложенията могат да присъстват лицата посочени в чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 07/09/2014