ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

24.10.2014 17:00

Изх.№ 313/20.10.2014г.

 

 

 

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М

 

 

ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на28.10.2014 год. /вторник/ от10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от кмета на общината, относно:
  1. Решение за функциониране на самостоятелни паралелки в СОУ”Йордан Йовков” с.Окорш, разкриване на трета паралелка в ЦДГ „Здравец” с.Чернолик-филиал с.Правда и увеличаване на непедагогическия щат в ЦДГ „Пролет” – с.Межден за учебната 2014/2015г. /Вх.№ 299/15.10.2014г./
  2. Рехабилитация и реконструкция на участъци от Републиканската пътна мрежа на територията на Община Дулово /Вх.№ 291/09.10.2014г./
  3. Промяна на вида на социалната услуга в Дом за възрастни хора с психични разстройства с.Правда в два центъра за настаняване от семеен тип /Вх.№ 290/07.10.2014г./
  4. Разпореждане с имот-частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Черник /Вх.№ 303/16.10.2014г./
  5. Разпореждане с имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Яребица /Вх.№ 304/16.10.2014г./
  6. Разпореждане с имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Раздел /Вх.№ 305/16.10.2014г./
  7. Разпореждане с имот-частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Боил /Вх.№ 306/16.10.2014г./
  8. Разпореждане с имот-частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Колобър /Вх.№ 308/16.10.2014г./
  9. Разпореждане с имот-частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Колобър /Вх.№ 309/16.10.2014г./
  10. Прекратяване на съсобственост на имот по регулационния план на гр.Дулово /Вх.№ 307/16.10.2014г./
  11. Прекратяване на съсобственост на имот по регулационния план на с.Окорш /Вх.№ 310/17.10.2014г./
  12. Учредяване право на ползване върху част от имот-частна общинска собственост по кадастралната карта на гр.Дулово /Вх.№ 302/16.10.2014г./

 

 

 

 

 

 1. Докладни записки от Председателя на Общински съвет-Дулово, относно:
  1. Утвърждаване на комисия за избор на кандидати за съдебни заседатели към районен съд гр.Дулово /Вх.№ 293/10.10.2014г./

 

 1. Внасяне предложение до министерски съвет на РБългария за отпускане на персонална пенсия /Вх.№ 311/17.10.2014г./

 

 1. Предложение от д-р Стефан Стойчев-управител на „МБАЛ-Дулово” ЕООД, относно предоговаряне на банков кредит /Вх.№ 298/14.10.2014г./

 

 1. Други въпроси и питания от общински съветници.

 

В съответствие счл. 36,ал.1,т.1 от ЗМСМА Ви каня да присъствате на заседанието на Общинския съвет.

 

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово