Видове данъци - процедури

Видове данъци и такса за битови отпадъци администрирани в дирекция „Местни приходи”.

 

 

 

 1. Патентен данък;

 2. Данък при придобиване на имущества по възмезден начин;

 3. Данък при придобиване на имущества по дарение

 4. Туристически данък

 5. Данък върху наследствата

 6. Данък върху превозните средства

 7. Данък върху недвижимите имоти

 8. Такса за битови отпадъци

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Видове данъци

Патентен данък

Режимът на облагане с патентен данък е регламентиран в чл. 61з-61п от Закона за местните данъци и такси.

Обект на облагане

С годишен патентен данък се облагат дейностите, посочени в приложение № 4 от закона:

 • места за настаняване с не повече от 20 стаи;

 • заведения за хранене и развлечения (ресторанти, кафе-сладкарници, барове и други);

 • търговия на дребно до 100 кв.м. нетна търговска площ на обекта;

 • услуги (дърводелски, шивашки, обущарски, фризьорски, машинописни, козметични, часовникарски, тапицерски, авторемонтни, стъкларски и други);

 • продажба на вестници, списания и други;

 • игри с развлекателен характер (минифутбол, тенис на маса и други);

 • заложни къщи;

 • услуги с атрактивен характер (корабчета, влакчета, въртележки);

 • обучение на водачи на моторни превозни средства;

 • платени паркинги;

 • други. 

Данъчно задължени лица

Физическите лица и едноличните търговци, които осъществяват патентни дейности, са данъчно задължени лица и се облагат с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие, че:

 • оборотът на всяко лице за предходната година не превишава 50 000 лв. и

 • лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от ЗДДС.

Размер на данъка

Общинският съвет определя размера на патентния данък в граници съгласно приложение № 4 в зависимост от местонахождението на обекта на територията на съответната община.  

Данъчни облекчения

Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната последователност:

 • физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер на 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;

 • физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата година два или три вида патентна дейност от посочените в т.1-36 от приложение № 4, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер, за извършването на повече от три дейности облекчението не се прилага;

 • физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т.5, 6, 8-15, 18-20, 25, 27-29 и 31 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата година;

 • лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т.10, 12 и 13 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място.           

Деклариране на данъка

Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. Ако дейността започне след тази дата, данъчната декларация се подава непосредствено преди започване на дейността. 

Данъчната декларация се подава в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място - в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.

Срокове за внасяне на данъка

Патентният данък се внася на четири равни вноски:

 • за първото тримесечие - до 31 януари;

 • за второто тримесечие - до 30 април;

 • за третото тримесечие - до 31 юли;

 • за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.

Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на паатентния данък, ползват отстъпка 5 на сто от размера на дължимия данък.

Администриране на данъка

Установяването, обезпечаването и събирането на патентния данък се извършва от служителите на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

По смисъла на §1, т.24 от ДР на ЗМДТ "Обект" за целите на облагането с патентен данък е всяко място, помещение и/или съоръжение, включително на открито, където се извършва дейност по приложение № 4, в т. ч.:

а) средствата за подслон и местата за настаняване;

б) заведенията за хранене и развлечения;

в) магазините, сергиите, масите на пазари, тротоари и улични платна;

г) ателиетата, работилниците и други помещения, независимо от това дали те служат и за други цели, или са част от недвижим имот.

Санкции

Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.2 от ЗМДТ невнесеният в срок данък се събира заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Съгласно разпоредбата на чл.126а, ал.1 от ЗМДТ лице, което не подаде декларация по чл. 61н или не я подаде в срок, се наказва с глоба в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Съгласно разпоредбата на чл.126а, ал.2 от ЗМДТ лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в декларацията по чл. 61н, водещи до определяне на патентен данък в по-малък размер или до освобождаване от патентен данък, се наказва с глоба до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Съгласно разпоредбата на чл.127, ал.2 от ЗМДТ не се смята за административно нарушение неплащането в срок на патентния данък.

Съгласно разпоредбата на чл.128 от ЗМДТ актовете за установяване на нарушенията се съставят от служителите на общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощени от него длъжностни лица. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Справка за Цени на патентни дейности в община Дулово

За период: 01.01.2015г. – 31.12.2015г.

 
Таблица №

Патентна дейност

Зона №

Данъчна ставка /лв./

01

Хотели 1-2 звезди

1

90.00000

01

Хотели 1-2 звезди

2

40.00000

02

Ресторанти 1-2 звезди

1

10.00000

02

Ресторанти 1-2 звезди

2

5.00000

02

Ресторанти 3 звезди

1

20.00000

02

Ресторанти 3 звезди

2

10.00000

02

Заведения бързо обслужване 1-2 звезди

1

8.00000

02

Заведения бързо обслужване 1-2 звезди

2

4.00000

02

Заведения бързо обслужване 3 звезди

1

12.00000

02

Заведения бързо обслужване 3 звезди

2

6.00000

02

Питейни заведения 1-2 звезди

1

8.00000

02

Питейни заведения 1-2 звезди

2

4.00000

02

Питейни заведения 3 звезди

1

12.00000

02

Питейни заведения 3 звезди

2

6.00000

02

Кафе сладкарници 1-2 звезди

1

8.00000

02

Кафе сладкарници 1-2 звезди

2

4.00000

02

Кафе сладкарници 3 звезди

1

12.00000

02

Кафе сладкарници 3 звезди

2

6.00000

02

Барове дневни 2 звезди

1

12.00000

02

Барове дневни 2 звезди

2

6.00000

02

Барове дневни 3 звезди

1

60.00000

02

Барове дневни 3 звезди

2

20.00000

02

Барове нощни 2 звезди

1

33.00000

02

Барове нощни 2 звезди

2

10.00000

02

Барове нощни 3 звезди

1

36.00000

02

Барове нощни 3 звезди

2

40.00000

03

Бюфети, павилиони и каравани

1

150.00000

03

Бюфети, павилиони и каравани

2

100.00000

04

Търговия на дребно до 100 кв.м.

1

12.00000

04

Търговия на дребно до 100 кв.м.

2

6.00000

05

Платени паркинги

1

35.00000

05

Платени паркинги

2

35.00000

06

Бръсн.-фриз.,ветирин.-фриз.

1

260.00000

06

Бръсн.-фриз.,ветирин.-фриз.

2

80.00000

06

Козметични, татуировки

1

250.00000

06

Козметични, татуировки

2

150.00000

06

Маникюр,педикюр

1

200.00000

06

Маникюр,педикюр

2

80.00000

07

Машинописни и/или копирни услуги

1

350.00000

07

Машинописни и/или копирни услуги

2

180.00000

08

Игрални автомати

1

146.00000

08

Игрални автомати

2

100.00000

08

Минифутбол,....бридж,табла

1

17.00000

08

Минифутбол,....бридж,табла

2

8.00000

08

Боулинг и кегелбан,билярд

1

72.00000

08

Боулинг и кегелбан,билярд

2

40.00000

09

Фитнес центрове и спортни зали за уред

1

540.00000

09

Фитнес центрове и спортни зали за уред

2

300.00000

09

Фитнес центрове и спортни зали на кв.м

1

2.50000

09

Фитнес центрове и спортни зали на кв.м

2

1.50000

10

Хим.чистене, пране и гладене

1

243.00000

10

Хим.чистене, пране и гладене

2

133.00000

11

Мелници за брашно

1

18.00000

11

Мелници за брашно

2

18.00000

12

Мелници за фураж стационарни

1

600.00000

12

Мелници за фураж стационарни

2

600.00000

13

Корабчета

1

750.00000

13

Корабчета

2

750.00000

13

Лодки

1

450.00000

13

Лодки

2

450.00000

13

Яхти

1

900.00000

13

Яхти

2

900.00000

13

Джетове

1

900.00000

13

Джетове

2

900.00000

13

Влакчета

1

30.00000

13

Влакчета

2

30.00000

13

Файтони

1

75.00000

13

Файтони

2

75.00000

13

В.ски,план.,сърфове,водни др.

1

150.00000

13

В.ски,план.,сърфове,водни др.

2

150.00000

13

Зимни ски и др.ски-екипировка

1

150.00000

13

Зимни ски и др.ски-екипировка

2

150.00000

13

Въртележки,виенски колела и др.

1

150.00000

13

Въртележки,виенски колела и др.

2

150.00000

13

Детски колички и моторчета

1

150.00000

13

Детски колички и моторчета

2

150.00000

13

Стрелбища

1

300.00000

13

Стрелбища

2

300.00000

14

Обучение на водачи на мотопеди,мотоци

1

200.00000

14

Обучение на водачи на мотопеди,мотоци

2

200.00000

14

Обучение на водачи на др.МПС

1

400.00000

14

Обучение на водачи на др.МПС

2

400.00000

15

Пътна помощ

1

2000.00000

15

Пътна помощ

2

2000.00000

16

Комбайн

1

330.00000

16

Комбайн

2

330.00000

16

Трактори,ремаркета ...

1

110.00000

16

Трактори,ремаркета ...

2

110.00000

16

Прикачни,навесни......

1

15.00000

16

Прикачни,навесни......

2

15.00000

17

Дърводелски услуги

1

250.00000

17

Дърводелски услуги

2

80.00000

17

Шивашки, кожарски,кожух.,плетач.

1

250.00000

17

Шивашки, кожарски,кожух.,плетач.

2

60.00000

17

Благородни метали

1

1000.00000

17

Благородни метали

2

700.00000

17

Обущарски,шапкарски

1

60.00000

17

Обущарски,шапкарски

2

40.00000

17

Металообработване

1

350.00000

17

Металообработване

2

100.00000

17

Часовникарски

1

120.00000

17

Часовникарски

2

60.00000

17

Тапицерски

1

300.00000

17

Тапицерски

2

180.00000

17

Автомивки,ремонт,регул.и баланс.на гуми

1

450.00000

17

Автомивки,ремонт,регул.и баланс.на гуми

2

190.00000

17

Авторем.,автотенек.,автобоядж.и др.устр.

1

700.00000

17

Авторем.,автотенек.,автобоядж.и др.устр.

2

280.00000

17

Ел. и водопр.инсталации

1

200.00000

17

Ел. и водопр.инсталации

2

100.00000

17

Стъкларски

1

240.00000

17

Стъкларски

2

100.00000

17

Ремонт бит.техн,уреди,климат,муз.инстум.

1

300.00000

17

Ремонт бит.техн,уреди,климат,муз.инстум.

2

80.00000

17

Видеокасети под наем

1

880.00000

17

Видеокасети под наем

2

300.00000

17

Компаньонки и компаньони

1

4200.00000

17

Компаньонки и компаньони

2

3000.00000

17

Масажисти и масажистки

1

960.00000

17

Масажисти и масажистки

2

500.00000

17

Гадатели,екстрасенси,биоенерготерапевти

1

3600.00000

17

Гадатели,екстрасенси,биоенерготерапевти

2

2000.00000

17

Фотографски

1

440.00000

17

Фотографски

2

200.00000

17

Посредничество пок-продажби и наеми

1

700.00000

17

Посредничество пок-продажби и наеми

2

300.00000

17

Санит. възли под аренда

1

240.00000

17

Санит. възли под аренда

2

150.00000

17

Ключ,книгов;ремонт чанти,шевн.маш.,бр.

1

100.00000

17

Ключ,книгов;ремонт чанти,шевн.маш.,бр.

2

50.00000

17

Ремонт на чадъри,запалки,велосип.,ком

1

72.00000

17

Ремонт на чадъри,запалки,велосип.,ком

2

50.00000

17

Заложни къщи

1

12000.00000

17

Заложни къщи

2

3000.00000

17

Продажба вестн.,спис.,литература

1

90.00000

17

Продажба вестн.,спис.,литература

2

30.00000

17

Ремонт компютри и офистехника

1

865.00000

17

Ремонт компютри и офистехника

2

300.00000

 

 

 

 

 

Патентни зони община Дулово

За период: 01.01.2015г. – 31.12.2015г.

 за период

населено място

зона №

2015-01-01 00:00:00 - 2015-12-31 00:00:00

БОИЛ

2

2015-01-01 00:00:00 - 2015-12-31 00:00:00

ВОДНО

2

2015-01-01 00:00:00 - 2015-12-31 00:00:00

ВОКИЛ

2

2015-01-01 00:00:00 - 2015-12-31 00:00:00

ВЪРБИНО

2

 

 

 

2015-01-01 00:00:00 - 2015-12-31 00:00:00

ГРЪНЧАРОВО

2

2015-01-01 00:00:00 - 2015-12-31 00:00:00

ДОЛЕЦ

2

2015-01-01 00:00:00 - 2015-12-31 00:00:00

ДУЛОВО

1

2015-01-01 00:00:00 - 2015-12-31 00:00:00

ЗЛАТОКЛАС

2

2015-01-01 00:00:00 - 2015-12-31 00:00:00

КОЗЯК

2

2015-01-01 00:00:00 - 2015-12-31 00:00:00

КОЛОБЪР

2

2015-01-01 00:00:00 - 2015-12-31 00:00:00

МЕЖДЕН

2

2015-01-01 00:00:00 - 2015-12-31 00:00:00

ОВЕН

2

2015-01-01 00:00:00 - 2015-12-31 00:00:00

ОКОРШ

2

2015-01-01 00:00:00 - 2015-12-31 00:00:00

ОРЕШЕНЕ

2

2015-01-01 00:00:00 - 2015-12-31 00:00:00

ПАИСИЕВО

2

2015-01-01 00:00:00 - 2015-12-31 00:00:00

ПОЛКОВНИК ТАСЛАКОВО

2

2015-01-01 00:00:00 - 2015-12-31 00:00:00

ПОРОЙНО

2

2015-01-01 00:00:00 - 2015-12-31 00:00:00

ПРАВДА

2

2015-01-01 00:00:00 - 2015-12-31 00:00:00

ПРОХЛАДА

2

2015-01-01 00:00:00 - 2015-12-31 00:00:00

РАЗДЕЛ

2

2015-01-01 00:00:00 - 2015-12-31 00:00:00

РУЙНО

2

2015-01-01 00:00:00 - 2015-12-31 00:00:00

СЕКУЛОВО

2

2015-01-01 00:00:00 - 2015-12-31 00:00:00

СКАЛА

2

2015-01-01 00:00:00 - 2015-12-31 00:00:00

ЧЕРКОВНА

2

2015-01-01 00:00:00 - 2015-12-31 00:00:00

ЧЕРНИК

2

2015-01-01 00:00:00 - 2015-12-31 00:00:00

ЧЕРНОЛИК

2

2015-01-01 00:00:00 - 2015-12-31 00:00:00

ЯРЕБИЦА

2

 

 

Данък при придобиване на имущества по възмезден начин

Режимът на облагане с данък при придобиване на имущества по възмезден начин е регламентиран в чл.44-51 от Закона за местните данъци и такси.

Обект на облагане

Обект на облагане с данък са недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.  

Данъчно задължени лица

Данъчно задължени лица са приобретателите на имущества.

Данъчна основа

Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето. Имуществото се оценява както следва:

 • недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях се оценяват по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а ако тя е по-ниска от данъчната оценка - по последната, съгласно приложение към закона;

 • превозните средства - по застрахователна стойност;

Данъчни ставки

При възмездно придобиване на имущество данъкът се определя от общинския съвет в размер от 0,1 до 3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество.

Освобождаване от данък

Освобождават се придобитите имущества от:

 • държавата и общините;

 • образователните, културните и научните организации на бюджетна издръжка, както и специализираните институции за предоставяне на социални услуги и домовете за медико-социални грижи за деца;

 • Българския червен кръст;

 • национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания;

 • фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;

 • лечебните заведения по чл.5, ал.1 от Закона за лечебните заведения;

 • законно регистрираните вероизповедания в страната за храмовете и манастирите, предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, върху които са построени, както и молитвените домове заедно с поземлените имоти, върху които са построени.

Внасяне на данъка

Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства.

Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по постоянния адрес (седалището) на данъчно задълженото лице.

Администриране на данъка

Установяването, обезпечаването и събирането на данъка при придобиване на имущество по възмезден начин се извършва от служителите на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Санкции

Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.2 от ЗМДТ невнесеният в срок данък се събира заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данък при придобиване на имущества по дарение

Режимът на облагане с данък при придобиване на имущества по дарение е регламентиран в чл.44-51 от Закона за местните данъци и такси.

Обект на облагане

Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение.

Не се облагат с данък

Имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи, не се облагат.

Данъчно задължени лица

Данъчно задължени лица са приобретателите на имущества.

Данъчна основа

Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето. Имуществото се оценява както следва:

 • недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях се оценява по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а ако тя е по-ниска от данъчната оценка - по последната, съгласно приложение към закона.

 • чуждестранната валута и благородните метали - по централния курс на Българската народна банка;

 • ценните книжа - по пазарна стойност;

 • превозните средства - по застрахователна стойност.

Данъчни ставки

При дарение на имущество, както и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер, определен от общинският съвет с наредба, както следва:

 • при дарение между братя и сестри и техните деца - от 0,4 до 0,8 на сто;

 • при дарение между лица извън посочените - от 3,3 до 6,6 на сто.

 

Наредба №15 на общински съвет Дулово

Чл.35 (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл.44, ал.2 и ал.3 от Закона за местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:

а) 0,7 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;

б) 3,5 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а".

в) 2,0 на сто- при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.

(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2,0 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

 

Освобождаване от данък

Освобождават се от данък:

придобитите имущества от:

1. държавата и общините;

2. образователните, културните и научните организации на бюджетна издръжка, както и специализираните институции за предоставяне на социални услуги и домовете за медико-социални грижи за деца;

3. Българския червен кръст;

4. национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания;

5. фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;

6. лечебните заведения по чл.5, ал.1 от Закона за лечебните заведения;

7. законно регистрираните вероизповедания в страната за храмовете и манастирите, предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, върху които са построени, както и молитвените домове заедно с поземлените имоти, върху които са построени.

 • даренията за лечение на граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, както и на технически помощни средства за хора с увреждания;

 • даренията с хуманитарна цел на лица с намалена трудоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани;

 • даренията за юридически лица с нестопанска цел, получаващи субсидии от централния бюджет, както и регистрирани в Централния регистър за осъществяване на обществено полезна дейност, за получените и предоставени дарения;

 • обичайните подаръци;

 • даренията в полза на народните читалища;

 • безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството.

Деклариране на данъка

При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на прехвърляне на недвижим имот, ограничени вещни права върху недвижим имот  и моторните превозни средства, лицата, получили имуществото, подават декларация за облагането му с данък в двумесечен срок от получаването му.

Не се подава декларация за придобитите по дарение имущества между роднини по права линия и съпрузи.

Внасяне на данъка

Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по постоянния адрес (седалището) на данъчно задълженото лице.

Администриране на данъка

Установяването, обезпечаването и събирането на данъка при придобиване на имущество по дарение се извършва от служителите на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Санкции

Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.2 от ЗМДТ не внесеният в срок данък се събира заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Туристически данък

Режимът на облагане с туристически данък е регламентиран в чл. 61р-61т от Закона за местните данъци и такси.

Обект на облагане

С туристически данък се облагат нощувките.

По смисъла на §1, т.34 от ДР на ЗМДТ "Нощувки" са нощувките в местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

По смисъла на §1, т.27 от ДР на ЗМДТ "Места за настаняване" са съответните туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за туризма.

Данъчно задължени лица

Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.

Данъчни ставки

Размерът на данъка се определя с наредба на общинския съвет в граници  от 0,20 лв. до 3,00 лв. за всяка нощувка съобразно населените места в общината и категорията на местата за настаняване.

Как се определя данъка?

Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броя на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка, определен от общинския съвет.

Деклариране на данъка

Съгласно разпоредбата на чл.61р, ал.5 от ЗМДТ данъчно задължените лица подават в общината декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с данък за предходната календарна година.

Внасяне на данъка

Дължимият туристически данък за календарния месец се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по местонахождение на местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма. 

Администриране на туристическия данък

Установяването, обезпечаването и събирането на туристическия данък се извършва от служителите на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Санкции

Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.2 от ЗМДТ невнесеният в срок данък се събира заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Съгласно разпоредбата на чл.127, ал.2 от ЗМДТ не се смята за административно нарушение неплащането в срок на туристическия данък.

 

Цени на Туристически данък по наредба №15 на общински съвет Дулово

За период : 01.01.2014г. – 31.12.2015г.

 

Община

Населено място

В сила от

Категория

Данък (в лв.)

Цена

Дулово

 

01.01.2014г.

1

0,40

Дулово

 

01.01.2014г.

2

0,40

Дулово

 

01.01.2014г.

3

0,40

Дулово

 

01.01.2014г.

4

0,40

Дулово

 

01.01.2014г.

5

0,40

 

 

 

 

 

 

 

Данък върху наследствата

Режимът на облагане с данък върху наследствата е регламентиран в чл.29-43 от Закона за местните данъци и такси.

Обект на облагане

С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на чужди граждани. Наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи, както и другите му имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството.

Данъчно задължени лица

Данъчно задължени лица са:

 • наследниците по закон или по завещание;

 • заветниците.

Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения.

Данъчна основа

Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, се определя и оценява в левове към момента на откриване на наследството, както следва:

 • недвижимите имоти на територията на страната - по данъчна оценка съгласно приложение към закона;

 • чуждестранната валута и благородните метали - по централния курс на Българската народна банка;

 • ценните книжа - по пазарна стойност, а когато пазарната стойност не може да бъде определена без значителни разходи или затруднения, те се оценяват по номинал;

 • превозните средства - по застрахователна стойност;

 • останалите движими вещи и права - по пазарна стойност;

 • предприятия или дялови участия в търговски дружества или кооперации - по пазарна стойност, а когато определянето й изисква значителни разходи или затруднения - по счетоводни данни;

 • недвижимите имоти на територията на друга държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на трета държава - по данъчна стойност, посочена в документ, издаден за целите на данъчно облагане от компетентен орган на съответната държава, придружен с точен превод на български език, извършен от заклет преводач.   

Облагаемата наследствена маса се разделя на наследствени дялове, като за всеки наследник се определя дял по реда на Закона за наследството.

Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник по отделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

Данъчни ставки

Ставката на данъка се определя с наредба на общинския съвет за всеки наследник или заветник поотделно:

 • за братя и сестри и техните деца - в граници от 0,4 до 0,8 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;

 • за всички останали лица - от 3,3 до 6,6 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;

Срокове за подаване на декларации

При откриване на наследство наследниците по закон или по завещание, заветниците или техните законни представители, следва да подадат в 6-месечен срок декларация в общината по последното местожителство на наследодателя.

Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.

Данъчно задължените лица посочват в декларацията полученото наследствено имущество по вид, местонахождение и оценка.

Внасяне на данъка

Данъкът се заплаща в двумесечен срок от получаване на съобщението.

Освобождаване от облагане

Освобождават се от данък върху наследствата:

 • имуществото на загиналите за Република България или при изпълнение на служебния си дълг, или при производствени аварии и природни бедствия;

 • имуществото, завещано на държавата и общините;

 • имуществото, завещано на Българския червен кръст, законно регистрираните вероизповедания в страната, читалищата и др.;

 • обикновената покъщнина;

 • дребния земеделски инвентар;

 • библиотеките и музикалните инструменти;

 • неполучените пенсии на наследодателя;

 • имуществата в чужбина на български граждани, за които е платен данък върху наследството в съответната държава.

Освобождаването от данък на обикновената покъщнина, дребния земеделски инвентар, библиотеките и музикалните инструменти е при условие, че имуществото се наследява от роднини по права линия, съпруг, братя и сестри.

Данъчни облекчения

От актива на облагаемата наследствена маса, се приспадат:

 • установените по основание и размер задължения на наследодателя към момента на откриване на наследството, ако срещу тези задължения не се придобива имущество, което е освободено от данък върху наследствата; не се приспадат задълженията към кредитори, вземанията на които към наследодателя са погасени по давност и не са изпълнени в 6-месечния срок по чл. 32 от ЗМДТ;

 • правата и вземанията, които наследниците са прехвърлили в полза на държавата или общините по установения от закона ред;

 • разноските за погребение в размер на 1000 лв.;

 • предвидените в закона облекчения.

Администриране на данъка върху наследствата

Установяването, обезпечаването и събирането на данъка върху наследствата се извършва от служителите на общинската администрация по реда на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс.

Санкции

Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.2 от ЗМДТ невнесеният в срок данък се събира заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Съгласно разпоредбата на чл.124, ал.1 от ЗМДТ наследник, заветник или техен законен представител, който не подаде декларация по чл. 32 , не я подаде в срок, не декларира или невярно декларира получено по наследство имущество, се наказват с глоба от 10 до 500 лв.

Съгласно разпоредбата на чл.127, ал.2 от ЗМДТ не се смята за административно нарушение неплащането в срок на данъка върху наследствата.

Съгласно разпоредбата на чл.128 от ЗМДТ актовете за установяване на нарушенията се съставят от служителите на общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощени от него длъжностни лица. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

 

 

 

 

 

 

Данък върху превозните средства

Режимът на облагане с данък върху превозните средства  е регламентиран в чл.52-61 от  Закона за местните данъци и такси.

Обект на облагане

С данък върху превозните средства се облагат превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България, корабите, вписани в регистрите на българските пристанища, и въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър за гражданските въздухоплавателни средства.

Данъчно задължени лица

Данъчно задължени лица са собствениците на превозните средства (физически или юридически лица).

Данъчна основа

Общинският съвет определя с наредбата по чл.1, ал. 2 от ЗМДТ размера на данъка за всеки вид превозно средство:

 • леки автомобили - за киловат, съобразно мощността на двигателя и при прилагане на коефициент за годината на производство;

 • ремаркета на леки автомобили - за брой;

 • мотопеди (за брой) и мотоциклети (за брой, в зависимост от обема на двигателя);

 • триколки - за брой, на база общо тегло;

 • автобуси - за брой, в зависимост от броя на местата за сядане в автобуса;

 • товарни автомобили до 12 тона - за тон товароносимост;

 • седлови влекач и влекач за ремарке - за брой, в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача;

 • специализирани строителни машини, автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите - за брой;

 • автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона - за брой;

 • трактори - за брой, в зависимост от мощността на двигателя;

 • други самоходни машини - за брой;

 • моторни шейни и превозни средства от категория L7e по Закона за движение по пътищата - за брой;

 • товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 тона - за брой, в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването;

 • кораби - за тон товароносимост, в зависимост от регистъра, в който са вписани;

 • джетове - за брой;

 • ветроходни и моторни яхти - за тон товароносимост;

 • скутери - за киловат от мощността;

 • влекачи и тласкачи - за киловат от мощността;

 • речни несамоходни плавателни съдове - за тон максимална товароподемност;

 • самолети - за тон максимално излетно тегло;

 • параплани - за брой;

 • делтаплани - за брой;

 • мотоделтаплани - за брой;

 • свободни балони - за брой;

 • планери - за брой.

Освобождаване от облагане

Освободени  от данък върху превозните средства са:

 • превозните средства на държавни и общински органи и организации на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение, както и линейки и пожарни на други лица;

 • превозните средства на дипломатически представителства и консулства при условията на взаимност;

 • превозните средства на Българския Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;

 • електрическите автомобили;

 • лекият автомобил, собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб.см. и с мощност до 117,64 kW;

 • превозните средства, на които е прекратена регистрацията (данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията);

 • излезлите от употреба моторни превозни средства, за които с нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектуване (данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектуване).

Данъчни облекчения

Предвидени са  данъчни облекчения за:

 • превозние средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3", „Евро 4", „Евро 5", „Евро 6" и „ЕЕV" - данъкът се заплаща с от 20 до 40 на сто намаление по решение на общинския съвет;

 • превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл. и съответстващи на екологичните категории „Евро 3" и „Евро 4" - данъкът се заплаща с 50 на сто намаление;

 • превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл. и съответстващи на екологичните категории „Евро 5" и „Евро 6" - данъкът се заплаща с 60 на сто намаление;

 • автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3" и „Евро 4" - данъкът се заплаща с 40 на сто намаление;

 • автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 5", „Евро 6" и „ЕЕV" - данъкът се заплаща с 50 на сто намаление;

 • автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините - данъкът се заплаща в размер 10 на сто от определения размер, при условие, че не се използва за други цели.

Екологичните категории се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.

Срокове за подаване на декларации

Съгласно разпоредбата на чл.54 от ЗМДТ собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение.

Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред общината по регистрация на превозното средство.

Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в двумесечен срок.

При подаване на декларацията собственикът представя документ за платен данък при придобиване на декларираното превозно средство.

Внасяне на данъка

Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове:

 • от 1 март до 30 юни и

 • до 30 октомври на годината, за която е дължим.

На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто от размера на дължимия данък.

Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ.

Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е подадена такава и в случаите когато собствениците нямат постоянен адрес или седалище на територията на страната - в приход на общината, в която е регистрирано превозното средство.

Администриране на данъка

Установяването, обезпечаването и събирането на данъка върху превозните средства се извършва от служителите на общинската администрация по реда на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс.

Санкции

Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.2 от ЗМДТ невнесеният в срок данък се събира заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

При неспазване на разпоредбите на ЗМДТ за данъка върху превозните средства на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв (чл.127, ал.1).

Съгласно разпоредбата на чл.127, ал.2 от ЗМДТ не се смята за административно нарушение неплащането в срок на данъка върху превозните средства.

 

Цени на данък за превозни средства

За периода от 01.01.2011г. – 31.12.2015г.

 
Бр.оси

Мярка от

(включително)

Мярка от

(включително)

Данък (в лв) Цена

Лек автомобил

1

37 kW

0.50 за 1kW

Лек автомобил

38

55 kW

0.60 за 1kW

Лек автомобил

56

74 kW

0.80 за 1kW

Лек автомобил

75

110 kW

1.60 за 1kW

Лек автомобил

111

 

1.80 за 1kW

 

 

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава със следните

коефициенти:

 брой на годините от годината

на производство,включително

годината на производство

Над 14 години 1,0

Над 5 до 14 години включително 1,5

До 5 години включително 2,8

 

 

 

Цени на данък за превозни средства

За периода от 01.01.2011г. – 31.12.2015г.Превозни средства

(без лек автомобил)
Бр.оси

Мярка от

(включително)

Мярка от

(включително)

Данък (в лв) Цена

Товарно ремарке за лек автомобил

 

 

10,00лв.

Мотопед до 50 куб.

 

 

20,00лв.

Мотоциклет

1

125 куб.см

20,00лв.

Мотоциклет

126

250 куб.см

40,00лв.

Мотоциклет

251

350 куб.см

50,00лв.

Мотоциклет

351

490 куб.см

70,00лв.

Мотоциклет

491

750 куб.см

100,00лв.

Мотоциклет

751

 

150,00лв.

Триколка

1

400кг

6,00лв.

Триколка

401

 

12,00лв.

Автобус

1

22 места

100,00лв.

Товарен автомобил

1

 

15,00всеки започ. тон

Спец.строит.машини др.специални

1

 

 

75,00

Трактор с регистр.пред КАТ

11

18kW

10.00

Трактор с регистр.пред КАТ

19

37kW

15.00

Трактор с регистр.пред КА

38

 

20.00

Други сам.машини с регистр.

1

 

40,00

 

 

Автокран/ремарке – над 40т.

1

 

150,00

Къмпинг ремарке за лек автомобил

1

 

20,00

 

 

Цени на данък за товарни автомобили и седлови влекачи

Вид транспортно средство Товарен Автомобил

За периода от 01.01.2011г. – 31.12.2015г

 

 

 


Вид на ПС

Бр.

оси

Макс.

допустима маса от

Макс.

допустима

маса от

Данък

Пневмат.

окачване

Данък др.

С-ми окачване

Товарен автомобил

2

12

13,00

45,00

80,00

Товарен автомобил

2

13

14,00

80,00

200,00

Товарен автомобил

2

14

15,00

200,00

300,00

Товарен автомобил

2

15

 

300,00

650,00

Товарен автомобил

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товарен автомобил

3

15

17,00

80,00

150,00

Товарен автомобил

3

17

19,00

150,00

250,00

Товарен автомобил

3

19

21,00

250,00

320,00

Товарен автомобил

3

21

23,00

320,00

500,00

Товарен автомобил

3

23

 

500,00

750,00

Товарен автомобил

4

23

25,00

350,00

360,00

Товарен автомобил

4

25

27,00

360,00

550,00

Товарен автомобил

4

27

29,00

550,00

800,00

Товарен автомобил

4

29

 

800,00

1200,00

 

 

 

 

 

Цени на данък за товарни автомобили и седлови влекачи

Вид транспортно средство Влекач - Седлови

За периода от 01.01.2011г. – 31.12.2015г.

 


Вид на ПС

Бр.оси

Макс.

Допустима от

Макс.

Допустима до

Данък

Пневмат.

окачване

Данък

Др. с-ми

окачване

Влекач

седлови

2

1

18,00

12,00

42,00

Влекач

седлови

2

18

20,00

42,00

96,00

Влекач

седлови

2

20

22,00

96,00

220,00

Влекач

седлови

2

22

25,00

285,00

513,00

Влекач

седлови

2

25

26,00

513,00

900,00

Влекач

седлови

2

26

28,00

513,00

900,00

Влекач

седлови

2

28

29,00

513,00

900,00

Влекач

седлови

2

29

31,00

600,00

950,00

Влекач

седлови

2

31

33,00

950,00

1100,00

Влекач

седлови

2

33

38,00

1100,00

1600,00

Влекач

седлови

2

38

 

1200,00

1600,00

Влекач

седлови

3

36

38,00

800,00

1100,00

Влекач

седлови

 

3

38

40,00

1100,00

1400,00

Влекач

седлови

3

40,00

 

1400,00

2200,00

 

 

 

 

Данък върху недвижимите имоти

Режимът на облагане с данък върху недвижимите имоти е регламентиран в чл.10-чл.28 от Закона за местните данъци и такси.

Обект на облагане

С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията (за жилищни, общественообслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, спортни и развлекателни функции, за озеленени площи, за декоративни водни система, за  движение и транспорт, включително за велосипедни алеи и за движение на хора с увреждания и други).

Не се облагат с данък

 • поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа до ограничителните строителни линии;

 • поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост;

 • земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия й терен;

 • недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.

Данъчно задължени лица

Данъчно задължени лица са:

 • собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти;

 • при учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят;

 • при концесия данъчно задължен е концесионерът;

 • собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част от него;

 • за имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.

Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.

Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща, независимо дали недвижимите имоти се използват или не.

Данъчна основа

Данъчната основа за облагане на жилищни и нежилищни имоти на граждани е данъчната оценка на имота, определени съгласно норми определени в приложение към закона. По същия начин се определя и основата за облагане на жилищни имоти на предприятия.

Данъчната основа за облагане на нежилищни имоти на предприятия е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение към закона.  

Как се формира данъчната оценка?

Данъчната оценка на недвижимите имоти се определя по норми  определени в приложение към закона, в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица.

Данъчни ставки

Ставката на данъка върху недвижимите имоти се определя с наредба на общинския съвет в граници  от 0,1 и 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

Наредба №15 на общински съвет Дулово

Чл.15 Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 2,0 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

 

Освобождаване от облагане

Освободени  от данък върху недвижимите имоти са:

 • имотите - публична общинска собственост;

 • имотите - публична държавна собственост, освен ако имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;

 • читалищата;

 • сградите - собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност;

 • сградите на Българския червен кръст и на организациите на Червения кръст, регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

 • сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и научна дейност;

 • храмовете и манастирите, предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, върху които са построени - собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната, както и молитвените домове заедно с поземлените имоти, върху които са построени - собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната; 

 • парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;

 • сградите - културни ценности, когато не се използват със стопанска цел;

 • музеите, галериите, библиотеките;

 • имотите, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;

 • недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години;

 • сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление „В", и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление „С", издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 25 от на Закона за енергийната ефективност, за срок от 7 години, а когато за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата се прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия освобождаването е за 10 години;

 • сградите, въведени в експлоатация след 1 януари 1990 г. и преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление „С", и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление „D", издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 25 от на Закона за енергийната ефективност, за срок от 3 години, а когато за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата се прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия освобождаването е за 5 години.

Освобождаването на имотите, публична общинска и държавна собственост, както и на читалищата, сградите на Българския червен кръст и на организациите на Червения кръст от другите държави-членки, на висшите училища и академиите и на храмовете, манастирите и молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания е при условие, че не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност.

Храм или молитвен дом" е сграда, предназначена за извършване на публична богослужебна дейност и религиозни обреди, която отговаря на изискванията на съответното вероизповедание и разпоредбите на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове.

Манастир" като обект е свещено място с храм и други здания, предназначен за жилище на монаси или монахини, които с обетите си за целомъдрие, аскетизъм и послушание са се посветили на уединен благочестив живот и упражняване на подвижничество (въздържание, молитва и труд), милосърдие  и духовна подкрепа.

Данъчни облекчения

Предвидено е  данъчно облекчение за недвижими имоти на граждани, които за тях са основно жилище. За тези имоти данъкът се дължи с 50 на сто намаление.

По смисъла на §1, т.2 от ДР на ЗМДТ „Основно жилище" е имотът, който служи за задоволяване на жилищните нужди на гражданина и на членовете на неговото семейство през преобладаващата част от годината.

Облекчението за основно жилище може да се ползва само за един имот.

За имот, който е основно жилище на лице с установена по съответния ред намалена работоспособност над 50 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление.

Срокове за подаване на декларации

Съгласно разпоредбата на чл.14, ал.1 от ЗМДТ за новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.

Когато собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, е предприятие, в декларацията се посочва и отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.

При промяна на някое обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината с декларация в 2-месечен срок.

Внасяне на данъка

Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове:

 • от 1 март до 30 юни;  и

 • до 30 октомври на годината, за която е дължим.

На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто от размера на дължимия данък.

Администриране на данъка върху недвижимите имоти

Установяването, обезпечаването и събирането на данъка върху недвижимите имоти се извършва от служителите на общинската администрация по реда на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс.

Административното деление на страната обхваща 264 общини. Всяка община създава и поддържа база данни за недвижимите имоти, намиращи се на нейната територия и данъчно задължените лица.

Всяка година преди началния срок за плащане на данъка върху недвижимите имоти всеки данъкоплатец получава съобщение за дължимата сума за данък за всеки  притежаван имот. Съобщаването може да се извърши и по Интернет или друг подходящ начин.

В съобщението се посочва данъчната оценка на имота (съответно на идеалната част на лицето), дължимата сума за данък,  сроковете и вноските за плащане и офиса, в който следва да се извърши плащането. 

В случаите, в които лицето не е съгласно  с определеното задължение, то може да изиска да му бъде издаден акт по реда на ДОПК, който съответно подлежи на обжалване по административен и съдебен ред. 

 

 

Санкции

Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.2 от ЗМДТ невнесеният в срок данък се събира заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Съгласно разпоредбата на чл.123, ал.1 от ЗМДТ данъчно задължено лице, което не подаде декларация по чл.14, не я подаде в срок, както и не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба в размер от 10 до 400 лв., а юридическите лица и едноличните търговци - с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.

Съгласно разпоредбата на чл.127, ал.2 от ЗМДТ не се смята за административно нарушение неплащането в срок на данъка върху недвижимите имоти.

Съгласно разпоредбата на чл.128 от ЗМДТ актовете за установяване на нарушенията се съставят от служителите на общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощени от него длъжностни лица. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такса за битови отпадъци

Такса за битови отпадъци

Наредба №11 на Общински съвет Дулово

Чл. 13.(1) Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.

(2)Таксата се заплаща от собственика на имота, а при учредено вещно право на ползване-от ползвателя ,или концесионера при предоставяне на особено право на ползване-концесия.

Чл.14.(1) имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и /или за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

(2) Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.13 в съответния район,както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 30 октомври на предходната година.
Чл. 15. (1)Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:
1.  осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други .
2.  събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им.
3.
/изм.с Реш.№ 18/28.12.2011г./ проучване,проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.71а и 71е от Закона за управление на отпадъците.

4.  почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
(2) Общинският съвет взема решение за размера на таксата и конкретно за  кметства, където има организирано сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и поддържане на чистота.

(3) /нова, с реш.№ 18/28.12.2011г./ Размерът на Такса битови отпадъци се определя:

1. за имоти на граждани- пропорционално на данъчната оценка на имота;

2. за жилищни имоти на предприятия- пропорционално на данъчната оценка на имота;

3. за нежилищни имоти на предприятия /юридически лица и еднолични търговци/ -според количеството на битовите отпадъци, а когато не може да се установи количеството- пропорционално на данъчната оценка, определена по чл.21 от ЗМДТ.

4. при определяне размера на таксата в зависимост от количеството битови отпадъци се включват разходи по сметосъбиране и сметоизвозване, както и за обезвреждане на депа или други съоръжения за битови отпадъци.

5.освен таксата по т.4 предприятията заплащат и такса за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в размер пропорционален в промил на данъчната оценка на имота.

(4) /нова, с реш.№ 18/28.12.2011г./ 1. Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци лицата по чл.15, ал.3,т.3 подават молба-декларация по образец в община Дулово до 30 ноември на предходната година. За придобитите през годината имоти молба-декларация се подава в 30-дневен срок от датата на придобиването им.

2. В молба-декларацията се посочват видът и броят на съдовете за изхвърляне на битови отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно обявената от кмета на общината честота на извозването на битовите отпадъци.

3. Когато предприятието не е подало молба-декларацията в срок, декларирало е по-малко от необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или не изхвърли битовите отпадъци в определените за целта съдове, то заплаща годишната такса върху данъчната оценка по чл.21 от ЗМДТ. От размера на дължимата годишна такса се приспада платената част, като върху разликата се дължат лихви съгласно сроковете за плащане.

4. Въз основа на документите по ал.4, в срок до 30 декември кметът на общината издава заповеди определящи имотите за които се допуска заплащане на ТБО според количеството.

Чл.16. Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размера на таксата за битови отпадъци за текущата година,таксата се събира на база действащия размер към 31декември на предходната година.

Чл. 17. (1) /изм. с Реш.№ 515/27.01.2011г./ Таксата се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

(2) /отм. с Реш.№ 515/27.01.2011г./
(3) Собственикът на ново придобити имоти дължи такса от началото на месеца следващ месеца на придобиване на имота.
(4) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало.
(5) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е преустановено ползването й.
(6) Такса не се събира, когато:
1.  Общината не предоставя услугата и не извършва разходи по чл.15
2.  Имотите няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация за това в Община Дулово от собственика или ползвателя до края на предходната година.
3.    В случаите когато Общинската администрация установи, че лицата по т.2 имат плащания за ползване на ел.енергия и вода в касите на съответните дружества или наематели/ползватели, отпада правото по т.2 и същите заплащат дължимите такси за за битови отпадъци за имотите си заедно с полагащите се лихви за периода и наказателни санкции.   
(7)  /
нова с Реш.№ 515/27.01.2011г./Освобождават се такса за битови отпадъци молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания на територията на община Дулово.”

(8) /нова, с реш.№ 18/28.12.2011г./ За празни /незастроени/ дворни места в гр.Дулово и в селата на общината, собственост на физически и юридически лица се заплаща само таксата по чл.15,ал.1,т.3 и 4.

(9) /нова, с реш.№ 170/25.09.2012г., влиза в сила от 01.01.2013г./ Освобождават се от такса за битови отпадъци Народни читалища на територията на Община Дулово за имотите, в които те извършват основната си дейност.

Решение № 21/28.12.2011 на Общински съвет Дулово

За имотите на собственици се определя такса за битови отпадъци, пропорционално върху данъчната оценка на недвижимите имоти

период от 01.01.2012г.- 31.12.2015г.

 

 

Вид на Услугата

жилищни

имоти

нежилищни

имоти

 

За града

селата

За града

селата

Осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци- контейнери,кофи и др./чл.66,ал.1,т.1/

-

-

-

-

Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или др.инсталации и съоражения за обезвреждането им/чл.66,ал.1,т.2/

3,5 на

Хиляда

2 на

хиляда

6 на

хиляда

3,5 на

хиляда

Проучване,проектиране,изграждане Поддържане,експлотация закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или др. Инсталации или съоражения за обезвреждане,рециклиране и оползотворяване на БО,включително отчисленията по чл.71а и чл.71е от Закон за управление на отпадъците /чл.66,ал.1,т.3/

2 на хиляда

2 на

хиляда

3,5 на

хиляда

2 на

хиляда

Почистване на уличните платна,площадите,алеите,парковете и другите територии от населените места,предназначени за обществено ползване /чл.66,ал.1,т.4/

0,5 на

хиляда

-

0,5 на хиляда

-

Общ промил:

6 на

хиляда

4 на

хиляда

10 на хиляда

5,5 на

хиляда

 

 

 

 

 

Прикачени файлове: