Функции на МП

ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

Дирекция „Местни Приходи”

7650 гр.Дулово,ул.”Васил Левски” №18,тел:0864/2 53 50

Email:direkciamp@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функции на дирекция "Местни Приходи"

и

Видове Услуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функции на дирекция "Местни Приходи"

 • Приемат и обработват декларации по чл. 14, чл. 32, чл. 49, чл. 54, чл. 61н чл.61р,чл.71 от ЗМДТ.

 • Приемат молби и издават Удостоверения за данъчна оценка.

 • Приемат искания и издават Удостоверения за декларирани данни.

 • Приемат искания и издават Удостоверения за наличие или липса на задължения за местни данъци и такса битови отпадъци към Община Дулово.

 • Приемат и заверяват молби – декларации за обстоятелствена проверка по реда на чл. 587 от ГПК, във връзка с чл. 79 от ЗС.

 • Приемат искания и издават справки за минали години за платени и неплатени местни данъци и такси.

 • Приемат искания и издават служебни бележки, относно обстоятелства за МПС.

 • Приемат искания и издават заверени копия от данъчни декларации по ЗМДТ.

 • Установяват административни нарушения и издават Актове за установените административни нарушения.

 • Изготвят и връчват Наказателни постановления.

 • Извършват проверки и ревизии по ЗМДТ и ДОПК на данъчно задължени лица .

 • Изготвят отговори по постъпили жалби, молби и запитвания от лица в общия срок

 • Изготвят доклади до кмета на общината .

 • Отправят запитвания до НАП, съгласно чл. 4, ал. 6 от ЗМДТ

 • Определят задължения за местни данъци и такси за минало време и начисляват лихви за просрочие, като изготвят протоколи за тези си действия.

 • Издават актове за установяване на задължения по декларация.

 • Приемат искания и изготвят Актове за прихващане или възстановяване на недължимо внесени суми.

 • Изготвят покани за доброволно плащане по реда на чл. 182 от ДОПК.

 • Окомплектоват и предават преписки за принудително събиране на неплатени задължения за местни данъци и такси на НАП Силистра.

 • Предоставят копия от всички видове декларации и издадени документи поискани във връзка извършване проверки.

 • Оказват съдействие на гражданите, като устно ги консултират за начина на попълване на различните видове декларации.

 • Издължават безкасовите плащания в данъчните партиди на физическите и юридическите лица.

 • Ежедневно приключват и отчитат сумите платени в брой на касата на дирекцията .

 • Обслужват граждани желаещи да плащат задълженията си в брой на касата на дирекцията .

 • Ежедневно отчитат събраните суми.

 

 

 

 

 

УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

 
Наименование на услугите в дирекция „МП

 

СРОК

 

ЦЕНА

1.

Издаване на удостоверение за данъчна оценка

14 дни

3дни

експресна

4,00лв

6,00лв.

8,00лв.

Необходими

документи

Молба по образец

Копие на документ за собственост

Документ за самоличност

Квитанция за платена такса

2.

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство

14 дни

3дни

експресна

4,00лв

6,00лв.

8,00лв

Необходими

документи

Молба по образец

Документ за самоличност

Квитанция за платена такса

Попълнена декларация по чл.14 от  ЗМДТ , заверена в отдел УТЗЕИ

удостоверение за степен на завършеност, издадено от Община Дулово, заверено от главния архитект.

3.

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на земеделски земи

14 дни

3дни

експресна

4,00лв

6,00лв.

8,00лв

Необходими

документи

Молба по образец.

Копие на документ за собственост.

Документ за самоличност.

Квитанция за платена такса.

Характеристика на земята от поземлената комисия.

Копие на удостоверение за наследници

/при необходимост/.

4.

Удостоверение за декларирани данни

14 дни

3дни

експресна

2,00 лв.
3,00 лв.
4,00 лв

Необходими

документи

Искане по образец

Документ за самоличност

Квитанция за платена такса

 

5.

Удостоверение за липса на задължения по ЗМДТ

14 дни

3дни

експресна

2,00 лв.
3,00 лв.
4,00 лв

Необходими

документи

Искане по образец

Документ за самоличност

Квитанция за платена такса

6

Копие от данъчна декларация

Копие от квитанция за платен данъци и такси

14 дни

3дни

експресна

2,00 лв.
3,00 лв.
4,00 лв

Необходими

документи

Искане по образец

Документ за самоличност

Квитанция за платена такса

7.

Служебна бележка - МПС

 

14 дни

3дни

експресна

2,00 лв.
3,00 лв.
4,00 лв

 

Искане по образец

Документ за самоличност

Квитанция за платена такса