Заявление за физически лица за продажба

27.03.2015 17:34
за физически лица
 
До
Кмета на община Дулово

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е
ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

От …………………………………………………………………………………..

/име, презиме, фамилия/

ЕГН………………………………………,с постоянен адрес………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………….

 

лична карта / личен паспорт, серия…./ №…………………………………...., издаден на

 

…………................ от МВР гр………………………, тел………….............

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

 

Заявявам, че ще участвам в търг с явно наддаване за продажба на ……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………

 

Първоначалната тръжна цена е в размер на ………………………лв., депозит за участие в търга …………лв., стъпка на наддаване …………….лв. и начален час на провеждане ……….ч., на …………………..….г.

 

Декларирам, че извърших оглед на обекта, предмет на продажба.

 

 

Приложение:

1. Удостоверение от Национална агенция по приходите за наличието или липсата на задължения към държавата;

2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;

3. Платежно нареждане за внесен депозит;

4. Копие от документ за самоличност;

5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник.

 

 

 

Дата:………… Заявител:....................

гр.Дулово