О Б Я В А

16.10.2015 17:09

О Б Я В А

 

На основание Заповед №828/16.10.2015г. на кмета на Община Дулово, се обявява: 1.Публичeн търг чрез явно наддаване на 30.10.2015г. за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години, както следва:

1.1. Автоспирка с площ 45кв.м., състояща се от зала и коридор в западната част на масивна едноетажна сграда - Автоспирка и Тото пункт, находяща се в с.Паисиево, кв.13, с АЧОС №322/18.01.2000г., с предназначение – продажба на промишлени стоки, с първоначален годишен наем в размер на 2295,00лв., депозит за участие в търга – 229,50лв. и стъпка на наддаване 229,50лв. и начален час на провеждане 11,00часа

2. Депозитите за участие в търга се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3.Търгът ще се проведе в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обекта може да се извърши всеки делничен ден до последния работен ден преди търга.

 5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 при неявяване на кандидати за участие в търга или при явяване на един кандидат,  определям дата 13.11.2015г. за повторен търг със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внася до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово

7. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

7.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.7.1.4 и т.7.1.5.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

16.10.2015г.                                    Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово