С П Р А В К А за разходите за работни заплати, на персонала в държавните дейности през 2016г.