П Р О Т О К О Л № 6 29.03.2016 година

12.04.2016 18:05

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО, ОБЛ. СИЛИСТРА

Image removed.                       

ул. “Васил Левски” № 18                                      тел.: (0864) 2 31 00 ; Факс:(0864) 2 30 20

7650  Дулово                                                            e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

 

6

 

29.03.2016 година

 

Във връзка с изложеното по Докладна записка с вх. № 85/25.02.2016г.,  по т.1.1. от дневния ред, след проведено  гласуване, с  27 гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” – няма,  Общинският съвет прие

            Р Е Ш Е Н И Е   № 63

 

            На основание чл.21, ал. 1, т. 7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.7, чл.8 и чл.9 от Закона за местните данъци и такси, чл.11, ал.3 от Закона за нормативните актове,

 

Общински съвет - Дулово

р е ш и:

 

            1. Приема    Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дулово, както следва:

 

     Приложение № 1 към Чл.48 от Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дулово, в частта за Общински пазари, тържища и паркинги се изменя в следния вид:

:

 Цена за услугата за кратковременно паркиране:

 - за ползване на едно паркомясто -  1,00 лв./час.

 Месечен абонамент за всички платени паркинги за едно паркомясто - 30,00лв./месец.

                                                                                                                                                                                                                        

2. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на област Силистра в 7-дневен срок  от приемането му.

 

 

 

инж.СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО, ОБЛ. СИЛИСТРА

Image removed.                       

ул. “Васил Левски” № 18                                      тел.: (0864) 2 31 00 ; Факс:(0864) 2 30 20

7650  Дулово                                                            e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

 

6

 

29.03.2016 година

 

Във връзка с изложеното по Докладна записка с вх. № 100/09.03.2016г.,  по т.1.2. от дневния ред, след проведено  гласуване, с  26 гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” – 1,  Общинският съвет прие

            Р Е Ш Е Н И Е   № 64

 

            На основание чл.21, ал. 1, т. 12  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.83, ал. 2 от Закона за публичните финанси чл. 24, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет,

 

Общински съвет - Дулово

р е ш и:

 

1. Приема Бюджетна прогноза за периода 2017-2019 год. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, която е неразделна част от настоящото решение.

 

2. Решението да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на област Силистра в 7-дневен срок  от приемането му.

 

 

 

инж.СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО, ОБЛ. СИЛИСТРА

Image removed.                       

ул. “Васил Левски” № 18                                      тел.: (0864) 2 31 00 ; Факс:(0864) 2 30 20

7650  Дулово                                                            e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

 

6

 

29.03.2016 година

 

Във връзка с изложеното по Докладна записка с вх. № 113/17.03.2016 г.,  по т.1.3. от дневния ред, след проведено  гласуване, с  25 гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” – 2,  Общинският съвет прие

            Р Е Ш Е Н И Е   № 65

 

            На основание чл.21, ал. 1, т. 12  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  чл. 28, ал.2 от Закона за вътрешен одит в публичния сектор, във връзка с чл. 28, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от същия закон,

 

Общински съвет - Дулово

р е ш и:

 

1.      Приема за сведение представените от ръководителя на звеното за вътрешен одит следните доклади, които са неразделна част от настоящото решение:

            Годишен доклад за дейността по вътрешен одит в Община Дулово през 2015 год., предоставен на кмета на общината с писмо вх. № 1257/19.02.2015 г. и изпратен на министъра на финансите с писмо изх. № 1445/26.02.2016 год.;

            Доклад за адекватността на ресурсите по вътрешен одит през 2015 год.;

            Доклад за изпълнението на Годишния план за дейността по вътрешен одит в Община Дулово през 2015 год.

 

2. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на област Силистра в 7-дневен срок  от приемането му.

 

 

 

инж.СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО, ОБЛ. СИЛИСТРА

Image removed.                       

ул. “Васил Левски” № 18                                      тел.: (0864) 2 31 00 ; Факс:(0864) 2 30 20

7650  Дулово                                                            e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

 

6

 

29.03.2016 година

 

Във връзка с изложеното по Докладна записка с вх. № 117/18.03.2016 г.,  по т.1.4. от дневния ред, след проведено  гласуване, с  27 гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” – няма,  Общинският съвет прие

            Р Е Ш Е Н И Е   № 66

 

            На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от  Закона за общинската собственост и чл. 29, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,

 

Общински съвет - Дулово

р е ш и:

            1.  Актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г., като я допълва със следния имот частна общинска собственост:

               Поземлен имот с № 24030.5.416 по картата на възстановена собственост в землището на гр. Дулово,  община Дулово, с площ на имота 1039 кв.м. /хиляда тридесет и девет кв.м./, находящ се в местността „До гробището”, земеделска територия с трайно предназначение лозе, трета категория на земята. Имотът е описан в АЧОС №5785/07.03.2016г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.  №328/08.03.2016г.,акт №20, том №2, ИП №25264 при граници на имота - имоти с номера: 24030.5.415, 24030.5.439, 24030.5.438, 24030.5.437, 24030.5.417, 24030.5.208

               2.  Да се извърши продажба чрез публичен явен търг на поземлен имот с № 24030.5.416 по картата на

 възстановена собственост в землището на гр. Дулово,  община Дулово, с площ на имота 1039 кв.м. /хиляда тридесет и девет кв.м./, находящ се в местността „До гробището”, земеделска територия с трайно предназначение лозе, трета категория на земята. Имотът е описан в АЧОС №5785/07.03.2016г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.  №328/08.03.2016г.,акт №20, том №2, ИП №25264  при граници на имота - имоти с номера: 24030.5.415, 24030.5.439, 24030.5.438, 24030.5.437, 24030.5.417, 24030.5.208, при пазарна цена в размер на 1493,00лв. без ДДС /хиляда и четиристотин деветдесет и три лева без ДДС/, стъпка за наддаване 149,30лв. и данъчна оценка  в размер на 350,70 лв. /триста и петдесет лева и седемдесет стотинки/.

3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост приема  пазарната цена на имота, описана в  т. 2.

4. Възлага на кмета на община Дулово да извърши съответните процедурни действия по разпореждане с имота.

5. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областният управител на област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

            Настоящото решение подлежи на оспорване в 14- дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра.

 

инж.СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС- Дулово

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО, ОБЛ. СИЛИСТРА

Image removed.                       

ул. “Васил Левски” № 18                                      тел.: (0864) 2 31 00 ; Факс:(0864) 2 30 20

7650  Дулово                                                            e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

 

6

 

29.03.2016 година

 

Във връзка с изложеното по Докладна записка с вх. № 118/18.03.2016 г.,  по т.1.5. от дневния ред, след проведено  гласуване, с  27 гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” – няма,  Общинският съвет прие

            Р Е Ш Е Н И Е   № 67

 

            На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от  Закона за общинската собственост и чл. 29, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,

 

Общински съвет - Дулово

р е ш и:

            1.  Актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г., като я допълва със следния имот частна общинска собственост:

               Поземлен имот с № 015117 по картата на възстановена собственост в землището на с.Поройно, с ЕКАТТЕ 57813, община Дулово, с площ на имота 999 кв.м. /деветстотин деведест и девет кв.м./, находящ се в местността „Лозята”, лозе, четвърта категория на земята. Имотът е описан в АЧОС №5789/11.03.2016г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.  №369/14.03.2016г., акт №52, том №2, ИП №25311, при граници на имота - имоти с номера: 000152, 015118, 015138, 015139, 015116.

              2. Да се извърши продажба чрез публичен явен търг на поземлен имот с № 015117 по картата на възстановена собственост в землището на с.Поройно, с ЕКАТТЕ 57813, община Дулово, с площ на имота 999 кв.м. /деветстотин деветдесет и девет кв.м./, находящ се в местността „Лозята”, лозе, четвърта категория на земята. Имотът е описан в АЧОС №5789/11.03.2016г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.  №369/14.03.2016г., акт №52, том №2, ИП №25311, при граници на имота - имоти с номера: 000152, 015118, 015138, 015139, 015116, при пазарна цена в размер на 1040,00лв. без ДДС /хиляда и четиридесет лева без ДДС/, стъпка за наддаване 104,00лв. и данъчна оценка  в размер на 268,80лв. /двеста шестдесет и осем лева и осемдесет стотинки/.

 

3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост приема  пазарната цена на имота, описана в  т. 2.

4. Възлага на кмета на община Дулово да извърши съответните процедурни действия по разпореждане с имота.

5. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областният управител на област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

            Настоящото решение подлежи на оспорване в 14- дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра.

 

инж.СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС- Дулово

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО, ОБЛ. СИЛИСТРА

Image removed.                       

ул. “Васил Левски” № 18                                      тел.: (0864) 2 31 00 ; Факс:(0864) 2 30 20

7650  Дулово                                                            e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

 

6

 

29.03.2016 година

 

Във връзка с изложеното по Докладна записка с вх. № 119/18.03.2016 г.,  по т.1.6. от дневния ред, след проведено  гласуване, с  27 гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” – няма,  Общинският съвет прие

            Р Е Ш Е Н И Е   № 68

 

            На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от  Закона за общинската собственост и чл. 29, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,

 

Общински съвет - Дулово

р е ш и:

            1. Актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г., като я допълва със следния имот частна общинска собственост:

                           Поземлен имот с № 80738.501.216 в урбанизирана територия по кадастралната карта на с.Черковна,  община Дулово, с площ на имота 703 кв.м. /седемстотин и три кв.м./, предназначен за друг вид застрояване, незастроен. Имотът е описан в АЧОС №1538/16.02.2016г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.  №217/16.02.2016г., акт №136, том №1, ИП №25099 при граници на имота  - имоти с номера: 80738.46.158, 80738.46.157, 80738.501.69, 80738.501.70, 80738.501.71.

              

               2. Да се извърши продажба чрез публичен явен търг на следния недвижим имот:

               Поземлен имот с № 80738.501.216  в урбанизирана територия по кадастралната карта на

с. Черковна, община Дулово, с площ на имота 703 кв.м. /седемстотин и три кв.м./, предназначен за друг вид застрояване, незастроен. Имотът е описан в АЧОС №1538/16.02.2016г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.  №217/16.02.2016г.,акт №136, том №1, ИП №25099 при граници на имота - имоти с номера: 80738.46.158, 80738.46.157, 80738.501.69, 80738.501.70, 80738.501.71, при пазарна цена в размер на 1712,00лв. без ДДС /хиляда седемстотин и дванадесет лева без ДДС/, стъпка за наддаване 171,20 лв. и данъчна оценка  в размер на 1467,90 лв. /хиляда четиристотин шестдесет и седем лева и деветдесет стотинки/.

 

3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост приема пазарната цена на имота, описана в  т. 2.

4. Възлага на кмета на община Дулово да извърши съответните процедурни действия по разпореждане с имота.

5. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областният управител на област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

            Настоящото решение подлежи на оспорване в 14- дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра.

 

инж.СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС- Дулово

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО, ОБЛ. СИЛИСТРА

Image removed.                       

ул. “Васил Левски” № 18                                      тел.: (0864) 2 31 00 ; Факс:(0864) 2 30 20

7650  Дулово                                                            e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

 

6

 

29.03.2016 година

 

Във връзка с изложеното по Докладна записка с вх. № 120/18.03.2016 г.,  по т.1.7. от дневния ред, след проведено  гласуване, с  27 гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” – няма,  Общинският съвет прие

            Р Е Ш Е Н И Е   № 69

 

            На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от  Закона за общинската собственост и чл. 29, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,

 

Общински съвет - Дулово

р е ш и:

                        1. Да се извърши продажба чрез публичен явен търг на следния недвижим имот:

           Урегулиран поземлен имот IX в квартал 4 (четвърти), по плана за регулация на село Златоклас от 1954г., с ЕКАТТЕ 31125, незастроен, целият с площ от 550кв.м. /петстотин и петдесет квадратни метра/, от които 515кв.м. /петстотин и петнадесет квадратни метра/ са общинска собственост и са обект на продажба. Имотът е описан в АЧОС №1491/08.04.2015 г. (предходен АЧОС №1137/03.12.2009г.) ,  вписан в Служба по вписвания с вх.рег. №572/14.04.2015г., акт № 10, том III, ИП 22701, при граници на имота - имоти с номера: улица, УПИ Х-73, УПИ XVII-72 и улица, при пазарна цена в размер на 1172,00лв. без ДДС /хиляда сто седемдесет и два лева без ДДС/, стъпка за наддаване 117,20 лв. и данъчна оценка  в размер на 1075,30 лв. /хиляда седемдесет и пет лева и тридесет стотинки/.

2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост приема пазарната цена на имота, описана в  т. 1.

3. Възлага на кмета на община Дулово да извърши съответните процедурни действия по разпореждане с имота.

4. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областният управител на област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

            Настоящото решение подлежи на оспорване в 14- дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

инж.СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС- Дулово

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО, ОБЛ. СИЛИСТРА

Image removed.                       

ул. “Васил Левски” № 18                                      тел.: (0864) 2 31 00 ; Факс:(0864) 2 30 20

7650  Дулово                                                            e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 
П Р О Т О К О Л

 

6

 

29.03.2016 година

 

Във връзка с изложеното по Докладна записка с вх. № 105/15.03.2016 г.,  по т.1.8. от дневния ред, след проведено  гласуване, с  27 гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” – няма,  Общинският съвет прие

            Р Е Ш Е Н И Е   № 70

 

            На основание чл.21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 124а, ал.1 от  Закона за устройство на територията,

 

Общински съвет - Дулово

р е ш и:

           

1. РАЗРЕШАВА изработване на  подробен устройствен план /ПУП/ -  план за регулация и застрояване на поземлен имот № 059002, проектен имот № 059015, находящ се в землището на с. Окорш, в местността „ДЗС”, извън урбанизирана територия за инвестиционна инициатива.

 

2. ОДОБРЯВА  задание за изработване на проект за ПУП-ПЗ, подробно описан в т.1 от решението.

 

3. На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията настоящото решение да бъде разгласено с обявление, поставено на подходящо място в сградата на Общината и в интернет страницата на Община Дулово.

 

4. На основание чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията настоящото решение не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

инж.СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС- Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО, ОБЛ. СИЛИСТРА

Image removed.                       

ул. “Васил Левски” № 18                                      тел.: (0864) 2 31 00 ; Факс:(0864) 2 30 20

7650  Дулово                                                            e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 
П Р О Т О К О Л

 

6

 

29.03.2016 година

 

Във връзка с изложеното по Докладна записка с вх. № 106/15.03.2016 г.,  по т.1.9. от дневния ред, след проведено  гласуване, с  27 гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” – няма,  Общинският съвет прие

            Р Е Ш Е Н И Е   № 71

 

            На основание чл.21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 124а, ал.1 от  Закона за устройство на територията,

 

Общински съвет - Дулово

р е ш и:

           

1. РАЗРЕШАВА изработване на  подробен устройствен план /ПУП/ -  план за застрояване в поземлен имот № 25030.5.525 по КККР, находящ се в землището на гр.Дулово, в местността „ДО ГРОБИЩЕТО”, извън урбанизирана територия за инвестиционна инициатива.

 

2. ОДОБРЯВА  задание за изработване на проект за ПУП-ПЗ, подробно описан в т.1 от решението.

 

3. На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията настоящото решение да бъде разгласено с обявление, поставено на подходящо място в сградата на Общината и в интернет страницата на Община Дулово.

 

4. На основание чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията настоящото решение не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

инж.СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС- Дулово

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО, ОБЛ. СИЛИСТРА

Image removed.                       

ул. “Васил Левски” № 18                                      тел.: (0864) 2 31 00 ; Факс:(0864) 2 30 20

7650  Дулово                                                            e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 
П Р О Т О К О Л

 

6

 

29.03.2016 година

 

Във връзка с изложеното по Докладна записка с вх. № 107/15.03.2016 г.,  по т.1.10. от дневния ред, след проведено  гласуване, с  27 гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” – няма,  Общинският съвет прие

            Р Е Ш Е Н И Е   № 72

 

            На основание чл.21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 124а, ал.1 от  Закона за устройство на територията,

 

Общински съвет - Дулово

р е ш и:

           

1. РАЗРЕШАВА изработване на  подробен устройствен план /ПУП/ -  парцеларен план за утвърждаване на трасе за канализация от ПИ с идентификатор 24030.501.1795 до ПИ с идентификатор 24030.32.2 през ПИ с идентификатор 24030.32.12 по КККР с предназначение - друг поземлен имот за движение и транспорт – публична общинска собственост с дължина 144 метра и сервитут 432 кв.метра, находящ се в землището на  гр.Дулово, в местността „ТРИЪГЪЛНИЦИТЕ”, извън урбанизирана територия , за осъществяване на инвестиционни намерения.

 

2. ОДОБРЯВА  задание за изработване на проект за ПУП-ПП, подробно описан в т.1 от решението.

 

3. На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията настоящото решение да бъде разгласено с обявление, поставено на подходящо място в сградата на Общината и в интернет страницата на Община Дулово.

 

4. На основание чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията настоящото решение не подлежи на оспорване.

 

 

 

инж.СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС- Дулово

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО, ОБЛ. СИЛИСТРА

Image removed.                       

ул. “Васил Левски” № 18                                      тел.: (0864) 2 31 00 ; Факс:(0864) 2 30 20

7650  Дулово                                                            e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 
П Р О Т О К О Л

 

6

 

29.03.2016 година

 

Във връзка с изложеното по Докладна записка с вх. № 108/15.03.2016 г.,  по т.1.11. от дневния ред, след проведено  гласуване, с  27 гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” – няма,  Общинският съвет прие

            Р Е Ш Е Н И Е   № 73

 

            На основание чл.21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 124а, ал.1  и чл. 124б, ал. 1от  Закона за устройство на територията,

 

Общински съвет - Дулово

р е ш и:

           

1. РАЗРЕШАВА изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план за техническа инфраструктура – подземна оптична мрежа за електронни съобщения в

землищата на с.Раздел, с.Колобър, с.Полковник Таслаково, общ.Дулово, извън урбанизирана територия.

2. ОДОБРЯВА  задание за изработване на проект за ПУП-парцеларен план за техническа инфраструктура , подробно описан в т.1 от решението.

 

3. На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията настоящото решение да бъде разгласено с обявление, поставено на подходящо място в сградата на Общината и в интернет страницата на Община Дулово.

.

4. На основание чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията настоящото решение не подлежи на оспорване.

 

 

 

инж.СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС- Дулово

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО, ОБЛ. СИЛИСТРА

Image removed.                       

ул. “Васил Левски” № 18                                      тел.: (0864) 2 31 00 ; Факс:(0864) 2 30 20

7650  Дулово                                                            e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

 

6

 

29.03.2016 година

 

Във връзка с изложеното по Докладна записка с вх. № 125/24.03.2016 г.,  по т.1.12. от дневния ред, след проведено  гласуване, с  27 гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” – няма,  Общинският съвет прие

            Р Е Ш Е Н И Е   № 74

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  § 4, ал. 1  от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за народните читалища и чл. 39, ал. 3 от Закона за общинската собственост,

 

Общински съвет - Дулово

р е ш и:

           

1. Учредява за срок от 10 години безвъзмездно право на ползване върху недвижими имоти – частна общинска собственост на народните читалища, осъществяващи читалищна дейност на територията на община Дулово, както следва:

        1.1.  В гр. Дулово, Община Дулово има НЧ „Н.Й.Вапцаров-1895”, със седалище и адрес на управление: гр. Дулово,  ул. „В. Левски „ №19, Община Дулово, област Силистра, представлявано от Председателя на читалищното настоятелство. Читалището използва поземлен имот с идентификационен номер 24030. 501.697 по кадастрална карта на гр. Дулово. С площ 1981, кв. м. стар идентификатор няма, номер по предходен план 697, кв.м. 37, п. 1, предназначен за обект за „Култура и изкуство”, ведно с масивна двуетажна сграда Читалище, с идентификатор 24030. 501.697.1 със застроена площ 894 кв.м. и едноетажна сграда за търговия с идентификатор 24030.501697.2 със застроена площ 47 кв.м.   АЧОС № 1539 / 17.03.2016г.

       1.2. В с. Черник, Община Дулово има народно читалище „Просвета 1944”, със седалище и адрес на управление: с. Черник, ул. „Еделвайс”, №2, Община Дулово, Област Силистра, представлявано от Председателя на читалищното настоятелство. Читалището използва частен общински имот с идентификационен номер 81966.500.443 в урбанизирана територия по кадастрална карта на с. Черник, с площ 3780, стар идентификатор няма, номер по предходен план кв. 23, п. 5, предназначен за обект, комплекс за „Култура и изкуство”, ведно с масивна двуетажна сграда Читалище, с идентификатор 81966.500.443.1 със застроена площ 380 кв.м. АЧОС № 1540 / 17.03. 2016г.

       1.3. В с. Окорш, Община Дулово  има НЧ „„Христо  Ботев – 1942г.”, със седалище и адрес на управление: с. Окорш, Община Дулово, Област Силистра, представлявано от Председателя на читалищното настоятелство. Читалището използва частен общински имот – масивна  двуетажна сграда Читалище, строена 1961г. със застроена площ от 386кв.м., нахождаща се в общински имот с предназначение „ За обществено обслужване”. УПИ XII пл. № 223 в кв.4 по регулярен план на с. Окорш от 1987г. АЧОС № 1544 / 18.03. 2016г.

       1.4. В с. Паисиево, общ. Дулово има НЧ „Христо Ботев-1941, със седалище и адрес на управление: с. Паисиево, общ. Дулово, обл. Силистра, представлявано от Председателя на читалищното настоятелство. Читалището използва частен общински имот – масивна двуетажна сграда Читалище, строена 1956, с застроена площ 379 кв.м.,  находяща се в общински имот с предназначение „За общ. нс, поща, читалище, площад и др.” УПИ XVII, пл. № 153 в кв. 10 по регулационен план на с. Паисиево от 1990г. АЧОС № 1546 / 18.03.2016г.

       1.5. В с. Руйно, община Дулово има НЧ „ Хр. Ботев-1948”, със седалище и адрес на управление: с. Руйно, община Дулово, обл. Силистра, представлявано от Председателя на читалищното настоятелство. Читалището използва урегулиран поземлен имот УПИ II за обществени дейности в кв.7 по план за регулация на с. Руйно от 1963г., с площ 1600.75 кв.м., ведно с масивна двуетажна сграда читалище, със застроена площ 338 кв.м., едноетажна масивна, автоспирка със застроена площ 53 кв.м. и тоалетна със застроена площ 9 кв.м. АЧОС № 1548 / 18.03.2016г.

        1.6. В с. Межден, община Дулово има НЧ „ Отец Паисий-1940”, със седалище и адрес на управление: с. Межден, община Дулово, обл. Силистра, представлявано от Председателя на читалищното настоятелство. Читалището използва урегулиран поземлен имот УПИ XVI за читалище в кв. 8 по план за регулация на с. Межден от 1992г., с площ 3890 кв.м. ведно с масивна двуетажна сграда читалище, строена 1966г. с застроена площ 510 кв.м. АЧОС № 1545 / 18.03. 2016г.

       1.7. В с. Грънчарово, община Дулово, има НЧ „Хр.Ботев-1941”, със седалище и адрес на управление: с. Грънчарово, общ. Дулово, област Силистра, представлявано от Председателя на читалищното настоятелство. Читалището използва урегулиран  поземлен имот УПИ XVI за културен дом в кв.18 по план за регулация на с. Грънчарово от 1950г., с площ 1850 кв.м., ведно с масивна двуетажна сграда читалище строена 1964г. със застроена площ 778 кв.м. АЧОС № 1547 / 18.03.2016г.

       1.8. В с. Секулово, община Дулово, има НЧ „ Хр. Ботев-1941” със седалище и адрес на управление: с. Секулово, община Дулово, област Силистра, представлявано от Председателя на читалищното настоятелство. Читалището използва урегулиран  поземлен имот УПИ V за културен дом в кв. 24 по план з регулация на с. Секулово от 1951г., с площ 1920 кв.м. ведно с масивна двуетажна сграда читалище застроена 1965 със застроена площ 375 кв.м. АЧОС № 1543 / 18.03.2016г.

       1.9. В с. Колобър, община Дулово, има НЧ „Хр. Ботев-1948” със седалище с. Колобър, община Дулово, обл. Силистра, представлявано от Председателя на читалищното настоятелство. Читалището използва урегулиран поземлен имот УПИ I за културен дом в кв.5 по план за регулация на с. Колобър от 1955г., с площ 1350 кв.м. , ведно с масивна едноетажна сграда, киносалон, строена 1984г. със застроена площ 377 кв.м. и урегулиран поземлен имот УПИ II за магазин в кв.5 с площ 1300 кв. м., ведно с масивна двуетажна сграда читалище, строена 1984г. със застроена площ 160кв.м. АЧОС № 1549 / 18.03.2016г.

      1.10. В с. Яребица, община Дулово, има НЧ „ Пробуда-1948” със седалище и адрес на управление: с. Яребица, община Дулово, област Силистра представлявано от Председателя на читалищното настоятелство. Урегулиран поземлен имот УПИ XV за читалище и клуб в кв.15 по план за регулация на с. Яребица от 1972г., с площ 1050 кв.м., ведно с масивна двуетажна сграда читалище, строена 1976г. със застроена площ 450 кв.м. и павилион – клуб, на един етаж със ЗП 80 кв.м. АЧОС № 1542 /18.03.2016г.

      1.11. В с. Вокил, община Дулово, има НЧ „Виделина-1949” със седалище и адрес на управление: с. Вокил, община Дулово, област Силистра, представлявано от Председателя на читалищното настоятелство. Читалището  използва урегулиран  поземлен имот, УПИ XII в кв.12 по план за регулация на с. Вокил от 1952г., с площ 20175 кв.м., ведно с масивна двуетажна сграда читалище, строена 1979 със застроена площ 214  кв.м. АЧОС № 1541 / 18.03. 2016г.

 

       2.  Дава съгласие народните читалища да кандидатстват по  проект пред ДФ „Земеделие по мярка 07 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони от ПРСР 2014-2020г.

       3. Обявява сградите в които се помещават съответните читалища за обществени сгради с местно културно и историческо значение.

 

         Решението да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

          Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14 –дневен срок пред Административен съд Силистра.

 

инж.СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС- Дулово

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО, ОБЛ. СИЛИСТРА

Image removed.                       

ул. “Васил Левски” № 18                                      тел.: (0864) 2 31 00 ; Факс:(0864) 2 30 20

7650  Дулово                                                            e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 
П Р О Т О К О Л

 

6

 

29.03.2016 година

 

Във връзка с изложеното по Докладна записка с вх. № 124/23.03.2016 г.,  по т.1.13. от дневния ред, след проведено  гласуване, с  27 гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” – няма,  Общинският съвет прие

            Р Е Ш Е Н И Е   № 75

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 66а от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,

 

 

Общински съвет - Дулово

р е ш и:

 

         1. Приема Отчет за състоянието на общинската собственост за 2015 год. и резултатите от нейното управление, представляващ неразделна част от настоящото решение и съдържащ:

Ø  Отчет за актувани имоти – 2015 год.;

Ø  Отчет за разпоредителните сделки – 2015 год.

     

  2. Решението да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

          Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14 –дневен срок пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

инж.СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС- Дулово

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО, ОБЛ. СИЛИСТРА

Image removed.                       

ул. “Васил Левски” № 18                                      тел.: (0864) 2 31 00 ; Факс:(0864) 2 30 20

7650  Дулово                                                            e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 
П Р О Т О К О Л

 

6

 

29.03.2016 година

 

Във връзка с изложеното по Докладна записка с вх. № 122/21.03.2016 г.,  по т.1.14. от дневния ред, след проведено  гласуване, с  27 гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” – няма,  Общинският съвет прие

            Р Е Ш Е Н И Е   № 76

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 21, ал. 1, т.1 от Закона за закрила на детето, чл. 3 и чл. 6, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето,

 

 

Общински съвет - Дулово

р е ш и:

 

            1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2016 год., която е неразделна част от настоящото решение.

     

       2.  Решението да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

          Настоящото решение  подлежи на оспорване в 14 –дневен срок пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

инж.СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС- Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО, ОБЛ. СИЛИСТРА

Image removed.                       

ул. “Васил Левски” № 18                                      тел.: (0864) 2 31 00 ; Факс:(0864) 2 30 20

7650  Дулово                                                            e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 
П Р О Т О К О Л

 

6

 

29.03.2016 година

 

Във връзка с изложеното по Докладна записка с вх. № 126/28.03.2016 г.,  по т.1.15. от дневния ред, след проведено  гласуване, с  27 гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” – няма,  Общинският съвет прие

            Р Е Ш Е Н И Е   № 77

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията,

 

Общински съвет - Дулово

р е ш и:

 

1.      РАЗРЕШАВА изработване на подробен устройствен план - плана за застрояване /ПУП-ПЗ/, като част от комплексен проект на поземлен имот № 098219 по КВС, находящ се в землището на с. Окорш, община Дулово, в местността „КРАВЕФЕРМА”, извън урбанизирана територия за инвестиционна инициатива за преустройство и разширение на съществуваща.

2.      ОДОБРЯВА задание за изработване на проект за ПУП-ПЗ, подробно описан в т. 1 от решението.

     

 3. На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, настоящото решение да бъде разгласено с обявление, поставено на подходящо място в сградата на Общината и в интернет страницата на Община Дулово.

.

4. На основание чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията настоящото решение не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

 

 

инж.СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС- Дулово