Конкурс за заемане на длъжността "Директор" на ДГ „Пролет” - с. Межден

17.08.2016 17:31

Конкурс за заемане на длъжността "Директор" на ДГ „Пролет” - с. Межден

Кратко описание  на длъжността: Директорът на общинската детска градина планира, организира, ръководи, контролира и отговаря за осъществяването на държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание, подготовка и за цялостната административно-управленска и финансова дейност на детската градина.

Размер на минималната основна месечна заплата: 750,00 лв.

Кандидатите за длъжността трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Да са български граждани.

2. Да отговарят на изискванията на чл. 215, ал. 1 от ЗПУО - да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от правото да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата.

3.  Да не им е налагано дисциплинарно наказание „уволнение" по чл. 188, т. 3 от КТ и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса освен, ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.

4. Да притежават диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование „бакалавър" или „магистър".

5. Да притежават специалност от професионално направление "педагогика" с присъдена професионална квалификация "педагог" и/или "детски учител", "детски и начален учител"; специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация "учител" и допълнителна професионална квалификация "детски учител".

6. Кандидатите за длъжността „директор" на общинската детска градина да имат не по-малко от 5 години учителски трудов стаж по смисъла на чл. 213, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО.

Конкурсът ще се проведе на три етапа:

-допускане по документи

-решаване на тест 

-провеждане на интервю

Необходими документи за участие в конкурсa: Заявление за участие в конкурса и автобиография, документи  за придобито образование, специалност и квалификация, които се изискват за длъжността /копия/, документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит на кандидата /трудова книжка, удостоверение/ - копия, декларация от лицето, че не е осъждано и срещу него не се водят досъдебни производства

Срок за подаване на документите: един месец от обявяване на конкурса /до 20.09.2016/. Документите се подават в Отдел „Образование” на Община Дулово, с адрес:  гр. Дулово, ул. „Васил Левски” №18, стая №31 и 33, всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа. Списъците и съобщенията във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло на входа на сградата на Община Дулово – ул. „В. Левски” 18  и на електронната страница на Община Дулово: www.dulovo.bg