Съобщение 128-4

29.09.2012 14:22

Община Дулово, област Силистра, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди :

 

1. Заповед № 685 / 28.09.2012 год. на Кмета на Община Дулово за одобряване на скица – предложение и разрешаване възлагане изработване на проект за изменение на ПУП - ПР за УПИ V, пл.№ 609 в квартал 20 по действащия план на село Окорш, с цел разделянето му на два новообразувани урегулирани поземлени имота.

 

2. Заповед № 686 / 28.09.2012 год. на Кмета на Община Дулово за одобряване на скица – предложение за изменение на действащия план на град Дулово – промишлена зона – юг за УПИ V, пл.№ 31 в квартал 5 ( идентичен с поземлен имот с идентификатор 24030.501.3149 по КККР на град Дулово ) и

разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива в части : проект за изменение на ПУП – ПРЗ и инвестиционни проекти, с цел изграждане на цех за пясъчно – полимерни изделия.

 

3. Заповед № 687 / 28.09.2012 год. на Кмета на Община Дулово за одобряване на скица – предложение и разрешаване възлагане изработване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ за част от квартал 15 по действащия план на село Паисиево, с цел разширяване на УПИ ХІV, пл.№ 232, квартал 15 с общинско дворно място.

 

4. Заповед № 688 / 28.09.2012 год. на Кмета на Община Дулово за одобряване на задание, обосноваващо необходимостта от изработване на проект и разрешаване възлагане изработване на проект за ПУП - ПЗ за ПИ № 045061 по плана на землището на село Черник, местността „ Казъл Пелит ”, с цел промяна предназначението на земеделската земя и създаване на устройствена основа за изграждане на Базова станция за GSM / UMTS № VN 4717.

 

5. Заповед № 689/ 28.09.2012 год. на Кмета на Община Дулово за одобряване на скица – предложение и разрешаване възлагане изработване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ ХІІ, пл.№ 358 в квартал 20 по действащия план на село Черник, с цел промяна вътрешна регулационна линия на имота в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти - прилагане на разпоредбите на § 8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ.

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 14 – дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Силистра чрез Община Дулово.

 

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ