С В И К В А М СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

23.04.2020 13:09

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М

СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на28.04.2020 год. /вторник/от10.00 часа,  в  зала № 1 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Обсъждане на върнато Решение № 65 по Протокол № 6/31.03.2020г., относно приемане на бюджета на община Дулово за 2020г., като незаконосъобразно и нецелесъобразно, съгласно  Заповед № РД-04-235 от 09.04.2020г. на кмета на общината/Вх.№ 177/22.04.2020г./
 2. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дулово /Вх.№ 138/03.04.2019г./
  2. Даване съгласие за кандидатстване с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9O001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3/Вх.№ 143/06.04.2020г./
  3. Отдаване под наем на част от имот-публична  общинска собственост, находящ се в гр.Дулово/Вх.№ 156/16.04.2020г./
  4. Отдаване под наем на части от имоти - публична  общинска собственост, находящи се в гр.Дулово /Вх.№ 157/21.04.2020г./
  5. Отдаване под наем на части от имоти - публична  общинска собственост, находящи се в с. Овен, с. Вокил и с .Грънчарово /Вх.№ 158/21.04.2020г./
  6. Отдаване под наем на части от имоти - публична  общинска собственост, находящи се в с. Полковник Таслаково  /Вх.№ 176/22.04.2020г./
  7. Разпореждане с имот – частна общинска собственост по КК и КР на с. Прохлада /Вх.№ 131/26.03.2020г./
  8. Разпореждане с имот – частна общинска собственост по регулационния план на  с. Межден /Вх.№ 132/26.03.2020г./
  9. Разпореждане с имот – частна общинска собственост по кадастралния план на  с. Правда /Вх.№ 155/16.04.2020г./
  10. Разпореждане с имот общинска собственост по КК и КР на гр. Дулово и одобряване на цена за сключване на предварителен договор по реда на чл.15 ЗУТ  /Вх.№ 159/22.04.2020г./
  11. Разпореждане с имот – частна общинска собственост по КК на гр.Дулово /Вх.№ 160/22.04.2020г./
  12. Изработване на проект за подробен устройствен план-план за застрояване( ПУП-ПЗ)за ПИ №18018.2.383 по КК и КР на с. Грънчарово /Вх.№ 161/22.04.2020г./.
  13. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №18018.2.385 по КК и КР на с. Грънчарово /Вх.№ 162/22.04.2020г./.
  14. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №38073.32.129 по КК и КР на с. Колобър/Вх.№ 163/22.04.2020г./.
  15. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №38073.32.127 по КК и КР на с. Колобър /Вх.№ 164/22.04.2020г./.
  16. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №38073.32.128 по КК и КР на с. Колобър /Вх.№ 165/22.04.2020г./.

 

 

 

 

  1. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №38073.23.12 по КК и КР на с. Колобър /Вх.№ 166/22.04.2020г./.
  2. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №38073.23.136 по КК и КР на с. Колобър /Вх.№ 167/22.04.2020г./.
  3. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №38073.23.3 по КК и КР на с. Колобър /Вх.№ 168/22.04.2020г./.
  4. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №38073.23.1 по КК и КР на с. Колобър /Вх.№ 169/22.04.2020г./.
  5. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №38073.22.121 по КК и КР на с. Колобър /Вх.№ 170/22.04.2020г./.
  6. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №18018.3.97 по КК и КР на с. Грънчарово /Вх.№ 171/22.04.2020г./.
  7. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №18018.3.393 по КК и КР на с. Грънчарово /Вх.№ 173/22.04.2020г./.
  8. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №18018.3.24 по КК и КР на с. Грънчарово /Вх.№ 172/22.04.2020г./.
  9. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №18018.3.394 по КК и КР на с. Грънчарово /Вх.№ 174/22.04.2020г./.
  10. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №18018.2.384 по КК и КР на с. Грънчарово /Вх.№ 175/22.04.2020г./.

 

 1. Разглеждане на заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ:

3.1.Заявление от Есра Вахид Салимехмед от с.Черковна /Вх.№ 147/10.04.2020г./

3.2.Заявление от Бейзад Хакъ Мюстеджеб от с.Секулово /Вх.№ 112/12.03.2020г./

3.3.Заявление от Юсеин Ибрям Хасан от гр.Дулово /Вх.№ 149/16.05.2019г./

3.4.Заявление от Павлина Радева Радеваот с.Козяк /Вх.№ 255/18.09.2019г./

3.5.Заявление от Сунан Асен Сюлейман от с.Боил /Вх.№ 181/18.06.2019г./

3.6. Заявление от Живко Николов Добрев от гр.Дулово /Вх.№ 181/18.06.2019г./

 

 1. Други въпроси и изказвания.

    

 

 

 

            На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.