ЗАПОВЕД № рд-04-273 12.05.2020 г.

13.05.2020 12:05

ЗАПОВЕД

№ рд-04-273

12.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 63,      ал. 4 от Закона за здравето и съгласно Заповед №РД-01-124/1З.0З.2О20г. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

  1. На територията на община Дулово до второ нареждане относно спазване на противоепидемичните мерки във връзка с разпространението на COVID 19:

1.1. Да бъде извършван строг пропускателен режим в сградата на общинска администрация

    • да не се допускат лица без предпазни средства
    • да не се допускат повече от двама граждани за различните работещи отдели Image removed. да продължат санитарно-хигиените дейности и периодична дезинфекция в сградата на общинска администрация
  1. Да се преустанови организирането на открити пазари на територията на община Дулово.

З.   На всички служители на длъжност ”Домакин-чистач сграда” в пенсионерските клубове, медицински сестри, фелдшери и детегледачки на територията на общината да бъде осигурен достъп до работното място за извършване на санитарно-хигиените дейности.

  1. 1.В пенсионерските клубове да бъдат преустановени всички посещения.

Настоящата заповед отменя: Заповед №РД-О4-174/О9.ОЗ.2О2Ог.,

Заповед №рд-04-214/27.оз.2020г., Заповед №рд-04-215/27.оз.2020г., Заповед №рд-04-218/30.оз.2020г., Заповед №рд-04-236/09.04.2020г. и Заповед №РД-04-2З8/14.04.2020г. на кмета на Община Дулово.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Дулово.

Препис от заповедта да се връчи на началника на РУ МВР гр. Дулово, заместник-кметове, секретар на общината, кметове и кметски наместници на територията на община Дулово за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ресорните заместник- кметове и на секретаря на Община Дулово.

д-р ЮКСЕЛ АХМЕД

кмет на Община Дулово