О Б Я В Л Е Н И Е

13.05.2020 14:10

Община Дулово, в качеството на конкретен бенефициент по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Дулово”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и в изпълнение на дейностите по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“

ОБЯВЯВА прием на документи от кандидати за заемане на ДЛЪЖНОСТТА „РАЗНОСВАЧ“.

I. Минимални изисквания за заемане на длъжността „РАЗНОСВАЧ“:

- Степен на завършено образование – основно;

- Образователно – квалификационна степен – не се изисква;

- Професионален опит – не се изисква;

- Наличието на професионален опит се счита за предимство.

II. Характер на работата.

Характерът на работата е определен с длъжностна характеристика. Екземпляр може да бъде получен при подаване на документите. Изпълнението на длъжността, включва: - доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, както и заплащане на битови сметки и извършване на неотложни административни услуги, в подкрепа на лицата, които са застрашени в най-голяма степен от създадената извънредна ситуация в страната.

III. Необходими документи:

1. Заявление до кмета на Община Дулово - по образец;

2. Документ за самоличност (за справка);

3. Автобиография;

4. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена позиция – по образец;

IV. Място и срок за подаване на документите:

Кандидатите могат да подават горепосочените документи в ст.№3, ет.1 на Община Дулово, ул. „Васил Левски” № 18, всеки работен ден от 9:00 часа до 15:00 часа.

Заявления и декларация по образец, могат да се получат всеки работен ден в ст.№3, ет.1 на Община Дулово, ул. „Васил Левски” № 18, всеки работен ден от 9:00 часа до 15:00 часа.

За допълнителна информация: тел.: 0882240282

С кандидатите за заемане на длъжността „Разносвач“ ще бъдат сключвани поетапно трудови договори, в зависимост от броя и потребностите на лицата, заявили желание за предоставяне на следните услуги:

- доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства;

- заплащане на битови сметки;

- заявяване и получаване на неотложни административни услуги.