Първо заседание на Общинска преброителна комисия-Дулово

17.06.2020 19:52

На  17.06.2020 г., в заседателната зала на Община Дулово се проведе първото заседание на временната Общинска преброителна комисия за  организиране на преброяването на населението и жилищния фонд на територията на община Дулово през 2021 г.

В залата присъстваха седем членове на комисията, която е с председател Рейхан Узунов – секретар на Община Дулово.

Заседанието беше открито от Дарина Попова-Арнаудова, началник на отдел „Статистически изследвания-Силистра“, която запозна присъстващите с целите на мащабното преброяване в страната ни и  се провежда във всички европейски страни. Предстоящото, през 2021 година, преброяване ще даде изчерпателна информация  за броя, структурата и състава на населението, за броя и вида на домакинствата, за сградния и жилищния фонд, като получените резултати ще дадат реалната картина в страната ни и ще се използват до следващото преброяване, което ще се проведе след 10 години.

Общинската преброителна комисия се състои от представители на отдел „Статистически изследвания Силистра“ и отдел „ГРАО“-ОбА Дулово, кмет на населено място от общината. Комисията е назначена със заповед на председателят на НСИ-Сергей Цветарски.( прилагам заповедта на НСИ)

По време на заседанието членовете на комисията приеха правилник за цялостната дейност на комисията, както и организационен план по подготовката и провеждането на преброяването на населението, с подробен график по дейности и дати.

Според плана до 26 юни предстои набиране на  регистратори, които ще бъдат обучени от 6 до 10 юли и след това ще проведат обхода за регистрация, който е в периода от юли до 15 септември.

От 15 септември до 30 октомври ще се избират преброителите и контрольорите, а обученията им ще се проведат в началото на 2021 г.

Ивелина Георгиева(гл.експерт в ОСИ-Силистра,ТСБ-Север) секретар на комисията  разясни как ще се процедира при дейностите залегнали в организационния план и при възникване на специфични въпроси в хода на преброяването.

През 2021 г. броенето ще се проведе на два етапа – чрез онлайн преброителна карта от 0.00 часа на 22 януари 2021 г. до 24.00 часа на 31 януари 2021 година и чрез посещенията на отделните домакинства от преброители от 8.00 часа на 1 февруари 2021 г. до 20.00 часа на 15 февруари 2021 година. 

 

ВАНЯ ПЕТРОВА