З А П О В Е Д На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

20.11.2020 15:25

З А П О В Е Д

 

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НА РЕЖ ДАМ

Поради намаляване броя на децата да се преустанови работният и учебен процес вьв всички детски градини на територията на община Дулово от 23.11.2020 г. до 30.11.2020

г. включително, като на 30. 11.2020 г. непедагогическият персонал да извърши санитарно-хигиенни дейности:

-пълна дезинфекция на всички помещения;

-стерилизация на кухненската посуда;

-подмяна и пране на постелъчен инвентар;

Трудово-правните отношения да се уредят по силата на чл. 155, ал. 4 и ал. 5 и чл. 160 от Кодекса на труда-

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Йозлем Хамид — главен експерт Направление „Образование - ДГ“

Д-р Юксел Ахмед

кмет на Община Дулово

Съгласувал: Д. Тотева

зам, -кмет „Хуманитарни дейности“

Изготвил:

Й. Хамид

гл, експерт Направление „Образование –ДГ“