Публични явни търгове за отдаване под наем

21.01.2021 22:43

На основание Заповед №РД-04-30/21.01.2021г. на кмета на Община Дулово, се обявяват:

1.На 10.02.2021г. ще се проведат публични явни търгове за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на следните недвижими имоти:

1.1.Част от имот публична общинска собственост - терен с площ 6кв.м., за поставяне на временно преместваемо съоръжение, с предназначение – продажба на промишлени стоки, находящ се в гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №19, върху поземлен имот с ид.№24030.501.697 по кадастралната карта на гр.Дулово, в урбанизираната територия и предназначение за „Комплекс за култура и изкуство”, източно от сграда с ид.№24030.501.697.4, с АПОС №1342/16.03.2012г., с първоначален годишен наем в размер на 335,52лв. без ДДС, депозит за участие в търга 33,55лв. и стъпка на наддаване 33,55лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

1.2. Терен с площ 12кв.м., представляващ част от УПИ I в кв.28 в с.Правда,  отреден за „ОбНС, читалище, клуб, здр. служба, училище, дестка градина, сладкарница и автоспирка”, представляващ имот с кад.№415, описан в АЧОС №700/23.04.2004г., с предназначение за поставяне на временно преместваемо съоръжение за продажба на хранителни продукти, с първоначален годишен наем в размер на 338,40лв. без ДДС, депозит за участие в търга 33,84лв. и стъпка на наддаване 33,84лв. и начален час на провеждане 10,15часа.

1.3. Терен с площ 38кв.м., представляващ част от поземлен имот с ид.№24030.501.1929, находящ се в гр.Дулово, от които 22кв.м. за поставяне на временно преместваемо съоръжение с ид.№24030.501.1929.1 с предназначение - заведение с употреба на алкохол и 16 кв.м. за поставяне на временно преместваемо съоръжение с ид.№24030.501.1929.2, с предназначение – склад. Имотът е описан в АЧОС №1469/29.08.2014г., с първоначален годишен наем в размер на 848,88лв. без ДДС, депозит за участие в търга 84,88лв. и стъпка на наддаване 84,88лв. и начален час на провеждане 10,30часа.

1.4. Терен с площ 25кв.м., представляващ част от поземлен имот с ид.№24030.501.1947, находящ се в гр.Дулово, описан в АПОС №285/29.09.1999г., за поставяне на временно преместваемо съоръжение с ид.№24030.501.1947.7, с предназначение -  книжарница, с първоначален годишен наем в размер на 705,00лв. без ДДС, депозит за участие в търга 70,50лв. и стъпка на наддаване 70,50лв. и начален час на провеждане 10,45часа.

1.5.  Терен с площ 4кв.м., находящ се на ул.”Васил Левски”, промишлена зона „Юг”, срещу ул.”Калиопа”,  част от уличната мрежа на гр.Дулово, описан в АЧОС №165/05.01.1999г., с предназначение - за поставяне на рекламно – информационен елемент /билборд/, с първоначален годишен наем в размер на 526,08лв. без ДДС, депозит за участие в търга 52,60лв. и стъпка на наддаване 52,60лв. и начален час на провеждане 11,00часа.

 

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF.

3.Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден.

 5. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на 01.02.2021г в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

6. Условия: За участие в търговете се допускат еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търговете на еднолични търговци и юридически лица: 6.1.1.Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се служебно/;  6.1.2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 6.1.3. Документ за внесен депозит; 6.1.4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 6.1.5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

7. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 04.03.2021г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторните търгове се внасят до 17.00часа на 19.02.2021г. в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

21.01.2021г.                                    ОбщинскаадминистрацияДулово

гр.Дулово