С В И К В А М ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

19.03.2021 17:45

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 30.03.2021 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 1 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Приемане за сведение Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ в община Дулово за 2021г./Вх.№ 82/10.03.2021г./.
  2. Предоставяне за ползване на мери и пасища от Общинския поземлен фонд за стопанската 2021г. /Вх.№ 83/10.03.2021г./.
  3.  Даване съгласие за провеждане на процедура по избор на кредитна или банкова институция за предоставяне на банков кредит на „МБАЛ-Дулово“ ЕООД   /Вх.№ 88/12.03.2021г./.
  4. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от имот  по регулационния план на с. Вокил  /Вх.№ 84/11.03.2021г./.
  5. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от имот  по регулационния план на с. Паисиево  /Вх.№ 92/16.03.2021г./.
  6. Разпореждане с имот – частна общинска собственост с идентификатор 81966.500.57 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черник /Вх.№ 85/11.03.2021г./.
  7. Разпореждане с общинската част от урегулиран поземлен имот  IV – общ  по регулационния план на с. Вокил  /Вх.№ 86/12.03.2021г./.
  8. Разпореждане с имоти - частна общинска собственост  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дулово /Вх.№ 87/12.03.2021г./.
  9. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по плана за регулация  на с. Правда /Вх.№ 91/16.03.2021г./.
  10. Разпореждане с имоти - частна общинска собственост  по регулационния план на с. Паисиево /Вх.№ 93/16.03.2021г./.
  11. Одобряване на цени за сключване на предварителни договори по реда на чл. 15 ЗУТ /Вх.№ 94/16.03.2021г./.
  12. Даване съгласие за кандидатстване по Целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария“ /Вх.№ 98/19.03.2021г./

 

 1. Други въпроси и изказвания.