Публичен явен търг за отдаване под наем

29.04.2021 16:34

 О Б Я В А

На основание Заповед от 29.04.2021 г. на кмета на Община Дулово, се обявява:

1.1. На 26.05.2021 г. да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на следния имот – 25,00 дка част от имот публична общинска собственост с №53494.21.260 в землището на село Окорш, с обща площ от 110,846 дка, вид на територията земеделска, пета категория на земята, НТП - пасище. Първоначалният годишен наем е в размер на 225,00 лв. /двеста двадесет и пет лева / без ДДС, депозит за участие в търга 25,00 лв. и стъпка на наддаване 25,00 лв., при начален час на провеждане 10:00 часа.

1.2. На 26.05.2021 г. да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на следния имот – 12,00 дка част от имот публична общинска собственост с №53494.66.297 в землището на село Окорш, с обща площ от 315,734 дка, вид на територията земеделска, пета категория на земята, НТП - пасище. Първоначалният годишен наем е в размер на 118,00 лв. /сто и осемнадесет лева/ без ДДС, депозит за участие в търга 11,80 лв. и стъпка на наддаване 11,80 лв., при начален час на провеждане 10:10 часа.

1.3. На 26.05.2021 г. да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на следния имот – 17,000 дка част от имот публична общинска собственост с №53494.7.805 в землището на село Окорш, с обща площ от 33,490 дка, вид на територията земеделска, пета категория на земята, НТП - пасище. Първоначалният годишен наем е в размер на 153,00 лв. /сто петдесет и три лева/ без ДДС, депозит за участие в търга 15,30 лв. и стъпка на наддаване 15,30 лв., при начален час на провеждане 10:20 часа.

1.4. На 26.05.2021 г. да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на следния имот – 35,200 дка част от имот публична общинска собственост с №66696.15.80 в землището на село Скала, с обща площ от 71,145 дка, вид на територията земеделска, шеста категория на земята, НТП - пасище. Имотът е описан в АПОС №5233. Първоначалният годишен наем е в размер на 316,80 лв. /триста и шестнадесет лева и осемдесет стотинки/ без ДДС, депозит за участие в търга 36,68 лв. и стъпка на наддаване 36,68 лв., при начален час на провеждане 10:30 часа.

1.5. На 26.05.2021 г. да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на следния имот – 27,800 дка част от имот публична общинска собственост с №66696.22.85 в землището на село Скала, с обща площ от 35,260 дка, вид на територията земеделска, шеста категория на земята, НТП - пасище. Имотът е описан в АПОС №5234. Първоначалният годишен наем е в размер на 250,20 лв. /двеста и петдесет лева и двадесет стотинки / без ДДС, депозит за участие в търга 25,02 лв. и стъпка на наддаване 25,02 лв., при начален час на провеждане 10:50 часа.

1.6. На 26.05.2021 г. да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на следния имот – 40,000 дка част от имот публична общинска собственост с №66696.24.99 в землището на село Скала, с обща площ от 47,712 дка, вид на територията земеделска, шеста категория на земята, НТП - пасище. Имотът е описан в АПОС №5237. Първоначалният годишен наем е в размер на 360,00 лв. /триста и шестдесет лева / без ДДС, депозит за участие в търга 36,00 лв. и стъпка на наддаване 36,00 лв., при начален час на провеждане 11:00 часа.

1.7. На 26.05.2021 г. да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на следния имот – 19,000 дка част от имот публична общинска собственост с №66696.4.108 в землището на село Скала, с обща площ от 27,435 дка, вид на територията земеделска, шеста категория на земята, НТП - пасище. Имотът е описан в АПОС №5241. Първоначалният годишен наем е в размер на 171,00 лв. /сто седемдесет и един лева / без ДДС, депозит за участие в търга 17,10 лв. и стъпка на наддаване 17,10 лв., при начален час на провеждане 11:10 часа.

 1.8. На 26.05.2021 г. да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на следния имот – 61,000 дка част от имот публична общинска собственост с №66696.6.110 в землището на село Скала, с обща площ от 65,504 дка, вид на територията земеделска, осма категория на земята, НТП - пасище. Имотът е описан в АПОС №5242. Първоначалният годишен наем е в размер на 549,00 лв. /петстотин четиридесет и девет лева / без ДДС, депозит за участие в търга 54,90 лв. и стъпка на наддаване 54,90 лв., при начален час на провеждане 11:20 часа.

1.9. На 26.05.2021 г. да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на следния имот – 95,000 дка част от имот публична общинска собственост с №66696.10.119 в землището на село Скала, с обща площ от 27,435 дка, вид на територията земеделска, шеста категория на земята, НТП - пасище. Имотът е описан в АПОС №5241. Първоначалният годишен наем е в размер на 855,00 лв. /осемстотин петдесет и пет лева / без ДДС, депозит за участие в търга 85,50 лв. и стъпка на наддаване 85,50 лв., при начален час на провеждане 11:30 часа.

2. Депозитът за участие в търга се внася в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF.

3. Търгът ще се проведе в зала № 13 в сградата на общинска администрация Дулово.

4. Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден.

5. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00 часа на 18.05.2021 г. в стая № 3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

6. Условия: За участие в търговете се допускат еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търговете на еднолични търговци и юридически лица: 6.1.1. Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се служебно/;  6.1.2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 6.1.3. Документ за внесен депозит; 6.1.4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 6.1.5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

7. На основание чл. 43, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 17.06.2021 г. за повторен търг със същия час на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторния търг се внасят до 17.00 часа на 09.06.2021 г. в стая № 3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

          29.04.2021 г.                                                   Общинска администрация Дулово                      гр. Дулово