Съобщение по чл.32 от ДОПК До : МЕХМЕД АКИФОВ МЕХМЕДОВ

05.05.2021 13:53

Съобщение

                        по чл.32 от ДОПК

 

 

 

До : МЕХМЕД АКИФОВ МЕХМЕДОВ  с  ЕГН: 700420ХХХХ

Данъчен адрес: гр. Исперих, ул.Тунджа №23

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на информационното табло в Община Дулово, Дирекция "Местни приходи", на адрес: гр.Дулово, ул.Васил Левски № 18,  за връчване на АУЗ (Акт за установяване на задължения)№25-1/14.04.2021г.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК(Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), съобщението ще се приложи към преписката и актът ще се счита за редовно връчен.

 

Съобщението е публикувано и на интернет-страницата на Община Дулово  -   www.dulovo.bg

 

 

 

Дата на окачване :29.04.2021г.

Дата на смъкване:13.05.2021г.

 

 

                                                                                      Еркан  Неби:…………….

                                                                                      Ст. специалист „Местни приходи