С В И К В А М ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

19.07.2021 14:37

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.53а от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 27.07.2021 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.
 2. Предложение за промяна в състава на Постоянните комисии към Общински съвет –Дулово.
 3. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Приемане  на Общинска стратегия  на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Дулово за 2021-2022 г. и Общински годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Дулово /Вх.№ 227/23.06.2021г./.
  2. Актуализиране Списък на средищни училища и детски градини в община Дулово за учебната 2021/2022 година /Вх.№ 231/08.07.2021г./
  3. Утвърждаване на проект мрежа и щат в ДГ и училища – Община Дулово за учебната 2021/2022 г. /Вх.№ 246/15.07.2021г./
  4. Възлагане изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ)-патронажна грижа по проект BG05M9OP001-6.002—0169 ” Патронажна грижа + в община Дулово”, процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 /Вх.№ 248/15.07.2021г./
  5. Пускане в експлоатация на новопостроена сграда, находяща се в гр. Дулово, ул. „Розова долина“ 37 А (която ще бъде централна сграда на  ДГ „Мир“), промяна на официалния адрес на централна сграда на ДГ „Мир“ – гр. Дулово, вписване в регистъра на обстоятелствата, подлежащи на вписване, разпределяне на децата и групите в централна сграда, изнесените и яслени групи /Вх.№ 245/15.07.2021г./
  6. Трансформиране на капиталови разходи в разходи за текущи ремонти /Вх.№ 213/15.06.2021г./
  7. Актуализация на бюджет 2021г. -  Направление „Образование – ДГ” /Вх.№ 247/15.07.2021г./
  8. Приемане на Отчетни доклади  на народните читалища на територията на община Дулово за осъществени дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност и изразходените средства през 2020 г. /Вх.№ 219/18.06.2021г./
  9. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска  собственост по регулационния план на с. Прохлада /Вх.№ 236/08.07.2021г./
  10. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от имот  по регулационния план на с. Боил  /Вх.№ 237/08.07.2021г./.
  11. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от имот  по регулационния план на с. Върбино  /Вх.№ 241/13.07.2021г./.
  12. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от имот  по регулационния план на с. Руйно  /Вх.№ 242/13.07.2021г./.
  1. Приемане отчет от кмета на общината за изпълнението на актовете на Общински съвет-Дулово за първото шестмесечие на 2021г. /250/16.07.2021г./
  2. Приемане Доклада на Балансовата комисия за Годишните финансови отчети на търговските дружества със 100% общинско участие в капитала към 31.12.2020г. /Вх.№ 252/19.07.2021г./

 

 1. Разглеждане на заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

 

 1. Други въпроси и изказвания.

 

 

 

 

 

 

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово