Р Е Ш Е Н И Е № 315 от 17.09.2021 година

17.09.2021 14:30

      Р Е Ш Е Н И Е   № 315

          от  17.09.2021 година

 

за избиране на временно изпълняващ длъжността кмет

на кметство Секулово

 

 

На основание чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА,  във връзка с Решение № 240-МИ/03.09.2021г. на Общинска избирателна комисия- Дулово, Общински съвет – Дулово

 

РЕШИ:

 

  1. ИЗБИРА за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство село Секулово, община Дулово  НЕЖДЕТ ШАБАН ХЮСЕИН, с ЕГН: 7711306606 и постоянен адрес: с. Секулово, ул. „Стадиона“ № 2, община Дулово, обл.Силистра,  за срок до полагане на клетва от новоизбрания Кмет на кметство село Секулово, община Дулово.

 

  1. На основание чл. 69, ал. 1 от АПК ОбС-Дулово допуска предварително изпълнение на решението, с оглед защита на важни обществени интереси.

 

  1. Избраният временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Секулово встъпва в правомощията си, считано от датата на постановяване на настоящото решение.

 

Решението е прието на заседание на Общински съвет-Дулово, проведено на 31.08.2021 година, Протокол № 25,  т.1. от дневния ред, по Доклад   № 332/14.09.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет-Дулово.

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет-Дулово: ……/п/…………………..

                                        /инж. Невхис Мустафа/