УВЕДОМЛЕНИЕ

14.10.2021 12:29

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.26, ал.2  и чл.28 от Закона за нормативните актове, предлагам на вниманието на жителите на община Дулово, Проект на Правилник за устройството и дейността на Съвета по въпросите на  социалните услуги в община Дулово.

Проектът е придружен от мотиви за приемане на Правилника

Предложения и становища по проекта се приемат  в деловодството на общината и на email: dulovokmet@abv.bg в срока по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, считано от 14.10.21г. до 14.11.21г.

 

Д-р Юксел Ахмед

КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО