С В И К В А М ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

14.02.2022 17:51

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М

 

ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 22.02.2022 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 1 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Дулово   за 2022 год. /Вх.№ 49/09.02.2022г./
  2. Приемане на Културен календар на община Дулово  за 2022 год. /Вх.№ 50/09.02.2022г./
  3. Даване съгласие за предоставяне за ползване на мери и пасища от Общински поземлен фонд за стопанската 2022 година  /Вх.№ 42/03.02.2022г./
  4. Разпореждане с имот - частна общинска собственост по регулационния план на с. Межден /Вх.№ 44/09.02.2022г./
  5. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот - частна общинска собственост  по регулационния план на с. Руйно /Вх.№ 45/09.02.2022г./
  6. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот - частна общинска собственост  по регулационния план на с. Межден /Вх.№ 46/09.02.2022г./
  7. Одобряване на задание за проектиране и допускане изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 57813.56.31 по КК и КР на с. Поройно /Вх.№ 47/09.02.2022г./
  8. Одобряване на задание за проектиране и допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с ид. № 81966.29.31, ПИ с ид. № 81966.29.32, ПИ с ид. № 81966.29.33, ПИ с ид. № 81966.29.34, ПИ с ид. № 81966.29.35 и ПИ с ид. № 81966.29.36 по КК и КР на с. Черник /Вх.№ 48/09.02.2022г./
  9. Одобряване на проект за изменение на кадастрален план (КП), изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) за УПИ III “за обществено обслужване”, кв. 8 по плана на с. Окорш и изменение на уличната регулация от ос.т. 107 до ос.т. 122 /Вх.№ 56/14.02.2022г./.
  10. Одобряване на задание за проектиране и допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 53494.52.330 по КК и КР на с. Окорш /Вх.№ 57/14.02.2022г./.
 2. Докладни записки от инж. Невхис Мустафа-Председател на ОбС - Дулово, относно:
  1. Приемане на изменение на Правилника за организация и дейността на общинския съвет неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. /Вх.№ 35/31.01.2022г./
  2. Приемане на Въпросник за самооценка на системите за финансово  управление и контрол за 2021 г. и Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2021 г. на общинските търговски дружества „МБАЛ - Дулово“ ЕООД - гр.Дулово и „СОЧ” ЕООД - гр. Дулово /Вх.№ 52/09.02.2022г./
 3. Други въпроси и изказвания.

 

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово