Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед № 3РД-179/17.02.2022 г. на Командира на Съвместното командване на силите са обявени 30(тридесет) вакантни длъжности за войници

25.02.2022 15:04

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед № 3РД-179/17.02.2022 г.

на Командира на Съвместното командване на силите  са обявени 30(тридесет)

вакантни длъжности за войници

 

   Вакантните длъжности  са в следните военни формирования:

   4в. ф. 22980- София/ 6 длъжности;                    4в. ф. 52210- Банкя/6 длъжности;    

   4в. ф. 28860- Горна Малина/ 18 длъжности;

 

  Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

    4Да притежават  образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

    4Да не са по-възрастни от 40 години;

    4Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от       

     реабилитацията.

    4Да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство.

    4Да са годни по медицинските стандарти и психологически пригодни за военна служба.

    4Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от

        общ характер.

    4Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание

     ,,уволнение”.

    4Кандидатите за войници спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към

        датата  на сключване на договора за военна служба не са навършили 40 години.    

        На военна служба могат да се приемат и лица изпълнявали кадрова военна служба ако:

         -  изпълнявали са кадрова военна служба във въоръжените сили и не са били          освободени от нея по дисциплинарен ред;               

  • кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им;

     Конкурсите за СКС ще се проведат в периода от 09.05.2022 г. до 13.05.2022 г.и включват:

  • изпит по физическа подготовка.
  • тест за проверка на общата култура на кандидатите.
  • събеседване с кандидатите.

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област

Силистра, подават документи във Военно окръжие II степен – Силистра и Офисите за военен отчет в общините Тутракан, Дулово и Кайнарджа в срок до  25.03.2022 г.

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба  се предоставят от

Военно окръжие II степен – Силистра и Офисите за военен отчет в общините Тутракан, Дулово и Кайнарджа .

Адреси и телефони за информация:

Военно окръжие - Силистра

гр. Силистра

ул.,, Г. Раковски”№ 16

телефон 0882 552 012

Фейсбук профил:

Военно Окръжие Силистра

Офис за военен отчет-Тутракан

гр. Тутракан

ул. ,,Трансмариска” №31

телефон 0888 271 057

Офис за военен отчет-

Дулово

гр. Дулово

ул. ,,Васил Левски” №18

телефон 0884 261 586

Офис за военен отчет- Кайнарджа

с. Кайнарджа

ул. ,Д. Дончев” №2

телефон 0887 255 428