Обява

01.11.2012 12:12
О Б Я В А 
 
Общинска администрация Дулово на основание Заповед 818/31.10.2012 г. на кмета на Община Дулово, чл.10а , ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността:
 
ЮРИСКОНСУЛТ
 
1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
 
1.1Област на дейност:
 
За длъжността - Юрисконсулт
 
1.2 Цел на длъжността :
Процесуално представителство пред съдебните органи, изразяване на становища и разработване на предложения за решение на правни проблеми, свързани с дейността на администрацията.
 
1.3 Изискана минимална степен на завършено образование:
 
 Висше, магистър
 
1.4 Специалност, по която е придобито образованието:
Право
 
1.5 Години професионален опит:
 Не се изисква
 
1.6 Допълнителни изисквания
 - аналитична компетентност
 - ориентация към резултати
 - изграждане на отношения 
 - познаване на заинтересованите страни
 - комуникативна компетентност
  
  
2.Размер на основна заплата, определена за длъжността:
От 320 лв. до 1100 лв. 
 
3. Начин на провеждане на конкурса
 
- тест 
 интервю
 
4. Необходими документи за участие в конкурса
 
4.1 Заявление  за участие в конкурса / образец /;
 
4.2 Декларация  по чл.17 , ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители / образец /;
 
4.3 Декларация по чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител 
/ образец /;
 
4.4 Автобиография СV формат;
 
4.5 Копие от документите за придобита образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 
4.6 Копие от документите удостоверяващи  продължителността на професионалния опит и придобит ранг;
 
4.7 Копие от осигурителна , трудова и служебна книжка ;
 
4.8 Свидетелство за съдимост;
 
 
Формулярите по образец да се представят всеки работен ден в Общинска администрация Дулово 
 
 
6. Място и срок за подаване на документите:
 
Кандидатите подават заявленията лично или с пълномощно  в сградата на Община Дулово - стая № 3.След проверката с входящ номер  и дата се регистрират само заявленията.
 
7. Краен срок за подаване на заявленията: 14.11.2012г.
 
  Списъкът на допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде обявен  на Информационното табло в сградата на Община Дулово и публикуван на електронната и страница.