ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ В ОБЩИНА ДУЛОВО ЗА 2022г.

10.03.2022 17:17

ПУБЛИЧЕН   РЕГИСТЪР   НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ  В ОБЩИНА ДУЛОВО ЗА 2022г. 

 

 

 

 

 

№ по ред

№  и дата на удостоверение или отказ

                   Строеж

( наименование, височина, етажност,          

                          РЗП )

   Местонахождение

 

1.

 

 

Удостоверение   за въвеждане в експлоатация на строеж

    

 № 1 / 22.02.2022г.

 

 РС № 4 / 04.02.2021 г.,

       влязло в сила на    

       24.02.2021 г.

 

     V-та категория

 

Технически паспорт

 № 2 / 22.02.2022 г.

 

 

„Външно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф ШК-4 пред  ПИ  81966.500.933 (електрозахранен  от МТП № 3) до ново електромерно табло ТЕМО 1Т пред ПИ 81966.500.957,

улица „Шести май” № 132,

село Черник”

 

 

обща дължина  на новото кабелно трасе - 98,01 м

 

 

 

 

през  ПИ  с идентификатори 81966.500.1043, 81966.25.104, 81966.500.1049 и

81966.500.1099 по кадастралната карта и  кадастралните регистри на (КК и КР) на село

Черник

 

с  адм.адрес :

село Черник,                   

улица „Шести май”