ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ : ПУП / ИПУП – ПП, ПРЗ, ПР, ПЗ 2022 год.

10.03.2022 17:22

ПУБЛИЧЕН   РЕГИСТЪР   НА   ОДОБРЕНИТЕ  ПРОЕКТИ :

ПУП / ИПУП – ПП, ПРЗ, ПР, ПЗ 

 

2022  год.

 

 

 

 

 по

 

 р

е

д

 

 

Населено място

 

 

Вид ПУП

 

 

Поземлен  имот №  /

Урегулиран поземлен имот, квартал

 

Одобрени със :

Заповед на Кмета на

Община Дулово /

с  Решение на Общински съвет

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

град Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проект за изменение

на подробен устройствен план – план за застрояване и сборна схема на инженерните мрежи

 

(ИПУП – ПЗ)

 

 

 

 

 

 

 

 

УПИ  ХII – 2003   в квартал 109,

 

идентичен с ПИ с идентификатор 24030.501.2003 по КК и КР на град Дулово

 

заявление

вх.№  П - 8261 / 14.09.2021 г.

 

решение № 5 от Протокол № 1 / 03.02.2022 г.                 на ОЕС по УТ

 

Заповед №                      РД – 04 – 80  / 10.02.2022 г.,

влязла в законна сила на                   01.03.2022 г.

 

 

 

 

2.

 

град Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексен проект за инвестиционна инициатива  (КПИИ) в части:

 

проект за  изменение на  подробен устройствен план – план за застрояване и сборна схема на елементите на техническата инфраструктура

 

(ИПУП – ПЗ)

 

и инвестиционни проекти

 

 

РС № 12 / 15.02.2022 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

УПИ  ХХХIV – 9321 „за обществено обслужване”   в квартал  36,

 

идентичен с ПИ с идентификатор 24030.501.9321 по КК и КР на град Дулово

 

заявление

вх.№  П - 1292 / 01.02.2022 г.

 

решение № 7 от Протокол № 1 / 03.02.2022 г.                 на ОЕС по УТ

 

Заповед №                      РД – 04 – 84  / 15.02.2022 г.,

влязла в законна сила на                   07.03.2022 г.

 

 

 

 

3.

 

село Паисиево

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проект за подробен устройствен план – план за застрояване и сборна схема на инженерните мрежи

 

(ПУП – ПЗ)

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИ с идентификатор 55186.122.68 по       КК и КР на село Паисиево, местност Джами Овасъ

 

заявление

вх.№  П - 12396 / 23.12.2021 г.

 

решение № 4 от Протокол № 1 / 03.02.2022 г.                 на ОЕС по УТ

 

Заповед №                      РД – 04 – 81  / 10.02.2022 г.,

влязла в законна сила на                   07.03.2022 г.

 

 

 

 

4.

 

село Черник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проект за изменение

на подробен устройствен план – план за регулация

 

(ИПУП – ПР)

 

 

 

 

 

 

 

 

УПИ  Х – 438   в квартал 16,

 

ПИ с идентификатори 81966.500.1122 и

81966.500.1123 по КК и КР на село Черник

 

заявление

вх.№  П - 1221 / 17.12.2021 г.

 

решение № 3 от Протокол № 1 / 03.02.2022 г.                 на ОЕС по УТ

 

Заповед №                      РД – 04 – 77  / 10.02.2022 г.,

влязла в законна сила на                   07.03.2022 г.