Публични търгове чрез явно наддаване за продажба на следните имоти частна общинска собственост

17.03.2022 15:15

О Б Я В А

 

 

 

На основание Заповед № РД-04-136/11.03.2022 г. на кмета на Община Дулово, се обявява:

1. На 28.03.2022 г. да се проведат публични търгове чрез явно наддаване за продажба на следните недвижими  имоти частна общинска собственост:

1.1. Урегулиран поземлен имот  VI – 325 (шести с планоснимачен номер триста двадесет и пети), в кв.35 (тридесет и пети) по регулационния план на с.Межден, одобрен със Заповед № 106/10.04.1992., с площ 510 (петстотин и десет) кв.м., с начин на трайно ползване: за ниско етажно жилищно застрояване. Имотът е описан в АЧОС № 1835/10.01.2022г., вписан в Службата по вписванията с вх. рег. №21/10.01.2022г., акт № 12, том 1, и.п. 37289 с граници на имота:  УПИ V-324, улица, УПИ VIII-326 и  УПИ VII-325. При първоначална тръжна цена в размер на 1 371,60 лв. /хиляда триста седемдесет и един лева и шестдесет стотинки/ без ДДС, депозит в размер на 137,16 лв. стъпка за наддаване 137,16  и начален час на провеждане 10,00 часа.

1.2 Урегулиран поземлен имот  VII – 325 (седми с планоснимачен номер триста двадесет и пети) в кв.35 (тридесет и пети) по регулационния план на с.Межден, одобрен със Заповед № 106/10.04.1992., с площ 510 (петстотин и десет) кв.м., с начин на трайно ползване: за ниско етажно жилищно застрояване. Имотът е описан в АЧОС № 1836/10.01.2022г., вписан в Службата по вписванията с вх. рег. №22/10.01.2022г., акт № 13, том 1, и.п. 37290 с граници на имота:  УПИ IV-324, УПИ VI-325,  УПИ VIII-326 и улица. При първоначална тръжна цена в размер на 1 371,60 лв. /хиляда триста седемдесет и един лева и шестдесет стотинки/ без ДДС, депозит в размер на 137,16 лв. стъпка за наддаване 137,16  и начален час на провеждане 10,15 часа.

 

 

2. Депозитите за участие в търговете се внасят по сметка на община Дулово: BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF към „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово.

3. Търговете ще се проведат в зала № 13 в сградата на общинска администрация Дулово.

4. Огледът на обекта може да се извърши всеки делничен ден.

5. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00 часа на 18.03.2022 г. в стая № 3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

6. Условия: За участие в търговете се допускат еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търговете на еднолични търговци и юридически лица: 6.1.1. Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се служебно/;  6.1.2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 6.1.3. Документ за внесен депозит; 6.1.4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 6.1.5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търговете на физически лица: 1. Удостоверение за липса на задължение към НАП; 2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 3.Документ за внесен депозит; 4. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търг чрез пълномощник.

7. На основание чл. 43, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 15.04.2022 г. за повторен търг със същите часове на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторните търгове се внасят до 17.00 часа на 08.04.2022 г. в стая № 3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

 

 

 

           11.03.2022 г.                                                   Общинска администрация Дулово           

           гр. Дулово