В РДПБЗН-Силистра е в ход подготовката за опазване на житната реколта от пожари

09.06.2022 10:56

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

 

В РДПБЗН-Силистра е в ход подготовката за опазване на житната реколта от  пожари

 

 

 

В РДПБЗН-Силистра е в ход организацията за опазване на селскостопанската продукция от пожари по време на тазгодишната жътвена кампания. Още през април в дирекцията и районните служби са разработени и утвърдени планове с конкретни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност на житните масиви, техниката и складовете за зърно. Оптимизирано е взаимодействието с органите на местното управление, земеделските кооперации, сдруженията и ползвателите на земи с оглед навременно и в пълен обем изпълнение на разпоредбите и изискванията на Наредба № 8121з-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.

Същевременно са в ход проверките на земеделската техника за съответствие с изискванията за пожарна безопасност.

Уточнени са редът и начинът за оповестяване и привличане при необходимост на допълнителни сили и доброволни формирования.

Противопожарните автомобили са оборудвани с допълнителни технически средства за гасене на пожари в житните масиви. Изработени са ситуационни схеми с местоположението на засетите площи, които са предадени за ползване в Оперативния център. Създадена е организация за бързо събиране на свободния от дежурство състав в случай на необходимост.

В резултат на добрата организация и превантивната работа на служителите на РДПБЗН-Силистра през миналата година в областта не са регистрирани пожари в житни блокове и в зърноприбираща техника. Съставените актове за административни нарушения са 19.

 

За недопускане на пожари и унищожаване на реколта ви напомняме следното:

 

  • Не паркирайте превозни средства и не ги оставяйте да нощуват в близост до посевите или до вече складиран фураж!
  • Не палете огън и не използвайте открити огнеизточници в близост до житни масиви, в района на площадките и складовете за зърно и фураж!
  • Не допускайте тютюнопушене в посевите, площадките за зърно, складовете за фураж, до вече ожънати масиви и в близост до тях. Не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите!
  • Спазвайте поставените предупредителни и забранителни знаци покрай посевите през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата!
  • Не използвайте огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражните площадки!
  • Абсолютно е забранено паленето на стърнища след прибиране на реколтата!
  • Поддържайте в изправност използваната от вас техника, като не създавате условия за възникване и разпространение на пожар в съседни земи, гори, съоръжения и обекти!
  • Сигнализирайте съответните държавни органи при нарушение на правилата за пожарна безопасност от физически и юридически лица, работещи в близост до посеви, площадки за съхранение на зърно и складове за фураж!
  •  Не изхвърляйте стъклени бутилки – дефекти по тях могат да създадат ефекта на лупа и да предизвикат запалване на суха растителност.

 

Съобщете за възникнал пожар на телефон 112.

 

 

 

09.06.2022 г.                                                  Пресцентър на ОДМВР-Силистра