Публичен явен търг за отдаване под наем

15.06.2022 18:14

О Б Я В А

 

На основание Заповед №РД-04-296/15.06.2022г. на кмета на Община Дулово, се обявява:

 

1.На 07.07.2022г. да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следния недвижим имот:

1.1. Част от имот публична общинска собственост с площ 1 кв.м. - част от сградата на кметство с.Водно, находяща се в с.Водно, ул.”Първа” №32, представляваща двуетажна масивна сграда – за читалище и кметство, ПИ ХІХ,  кв.32, с АПОС №148/01.12.1998год., с предназначение за поставяне на кафе – машина, с първоначален годишен наем в размер на 631,20лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 63,12лв. и стъпка на наддаване 63,12лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

2. Депозит за участие в търга се внася в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF.

3.Търгът ще се проведе в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обекта може да се извърши всеки делничен ден.

 5. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17:30часа на 23.06.2022г в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

6. Условия: За участие в търга се допускат еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 6.1.1.Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се служебно/;  6.1.2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 6.1.3. Документ за внесен депозит; 6.1.4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 6.1.5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

7. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 21.07.2022г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторните търгове се внасят до 17:30часа на 14.07.2022г. в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

8. След сключване на договора за отдаване под наем, наемателят се задължава да заплаща всички разходи свързани с функционирането на поставената кафе-машина – разходи за вода и ел.енергия.

9. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

10. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

 

 

15.06.2022г.                                       Общинска администрация Дулово           

гр.Дулово