Изготвен е проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Дулово, приета с решение на Общински съвет - Дулово.

30.06.2022 11:38

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Изготвен е проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Дулово, приета с решение на Общински съвет - Дулово.

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в срок от 30 дни от публикуване на настоящото се приемат предложения и становища относно така изготвения проект.

 

Предложения, мнения и препоръки към проекта се приемат на адрес: гр. Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, ет.1, стая 3 - Център за административно обслужване или на e-mail: obshtina@dulovo.bg

Прикачени файлове