ОБЯВЯВА процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Дулово за мандат 2023-2027г.

01.07.2022 16:23

О Б Я В А

 

Общински съвет – Дулово, на основание  чл.68 и чл.68а от Закона за съдебната

власт и чл.8, ал.1 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

ОБЯВЯВА

процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Дулово за мандат 2023-2027г.

 

Съгласно чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

 

1. е на възраст от 21 до 68 години;

2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

3. има завършено най-малко средно образование;

4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

5. не страда от психически заболявания;

6. не е съдебен заседател в друг съд;

7. не е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

8. не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

9. не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Окръжен съд – Силистра;

10. не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

 

            Кандидатите подават в срок от 04.07.2022г. до 01.08.2022г. в деловодството на Общински съвет-Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, ет.2, ст.22, всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа,  Заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение № 1/, ведно със следните документи:

1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3 медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

4. данни за контакт на две лица, към които общинският съвет може да се обръща за препоръки /Приложение № 5/;

5. мотивационно писмо;

6. писмено съгласие /Приложение № 4/;

7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 /Приложение № 2/;

8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ. /Приложение № 3/

 

Уведомяваме кандидатите родени преди 16.07.1973 година, които следва да представят документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на Български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, че могат да подадат съответни заявления до Председателя на КРДОПБГДСРСБНА и по електронна поща, на адрес info@comdos.bg. В заявленията следва да посочи, че документът им е необходим преди 01.08.2022 година.

За повече информация и образци на заявления: https://comdos.bg/obsluzhvane-na-grazhdani