СЪОБЩЕНИЕ ДО АХМЕД АЛИ КОДАК АЙШЕ СЕИД КОДАК НУРАЙ АХМЕД АЛИ НУРИКЯН АХМЕД АЛИ ЕМИР АЛИ КОДАК

21.07.2022 18:36

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

ДО

АХМЕД АЛИ КОДАК

АЙШЕ СЕИД КОДАК

НУРАЙ АХМЕД АЛИ

НУРИКЯН АХМЕД АЛИ

ЕМИР АЛИ КОДАК

 

 

 

Община Дулово на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Ахмед Али Кодак, Айше Сеид Кодак, Нурай Ахмед Али, Нурикян Ахмед Али и Емир Али Кодак за образувано административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ с предмет извършване на проверка на нарушения на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от ЗГР, както и за спазване на изискванията на ЗГР за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес: с. Водно, ул. Седемнадесета № 5, общ. Дулово, обл. Силистра.

Административното производство е образувано по искане от Елиф Хюсеин Хюсеинова, която е собственик на имота на посочения адрес.

В 3 /три/ дневен срок от съобщаването, може да представите възражения, писмени доказателства, становище, искания и други на адрес: Община Дулово, гр. Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18.

 

 

 

 

 

 

 

 

           21.07.2022 г.                                                    Общинска администрация Дулово           

           гр. Дулово