Информация за изпълнение на дейностите по Проект "Патронажна грижа + в община Дулово"

27.07.2022 19:52

Информация за изпълнение на дейностите по

                  Проект  "Патронажна грижа + в община Дулово"

 

Изпълнението на дейностите по Проект №BG05M9OP001-6.002-0169 "Патронажна грижа + в община Дулово", по процедура BG05M9OP001-6.002 "Патронажна грижа +“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ приключва на 01.08.22година. 

В продължение на 12 месеца, проектните дейности осигуряваха подкрепа на хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица, поставени под карантина до 2 часа на ден. 

От стартирането на проекта  134 потребители от общината са получили мобилни интегрирани здравно-социални услуги  в домашна среда, психологическа подкрепа и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства; заплащане на битови сметки; заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите). 

 

Екипът по проекта периодично извършваше проверки, относно качеството на предоставените услуги. Провеждаха се разговори с потребителите на услугите, с цел проучване на потребителско мнение и оценка.

Изпълнението на проектните дейности улесни достъпа и услугите в общността за хора, които поради различни ограничения от здравословен характер, са изключени от социалния живот  и са изложени на риск от заразяване с COVID-19.