ОБЩИНА ДУЛОВО ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ДУЛОВО“

27.07.2022 19:54

ОБЩИНА ДУЛОВО ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ДУЛОВО

От 02.08.2022г. ще продължи  изпълнението на Проект  "Патронажна грижа + в община Дулово", по процедура BG05M9OP001-6.004 "Патронажна грижа + - Компонент 2“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

С изпълнение на дейностите по Проекта, се осигурява подкрепа, чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги на 120 потребители в общината от специално нает и обучен за целта персонал. Допустима целева група са хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица, поставени под карантина. 

Общо 30 социални асистенти, медицинска сестра и психолог ще предоставят на потребителите:

1.Мобилни интегрирани здравно-социални услуги /медицински услуги, като: мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарствата и др.; оказване на помощ в дома за дребни социално-битови услуги-помощ при лична хигиена, поддържане хигиена на дома, социални контакти и др./;

2.Психологическа подкрепа, консултиране;

3.Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства; заплащане на битови сметки; заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция). 

Срокът за изпълнение на дейностите е 6 месеца, считано от 02.08.2022 г. Общата стойност на безвъзмездната финансовата помощ  по Проекта е 395 539.20лв, като за Компонент 2 са предвидени  131 846.40лв