С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

22.08.2022 16:38

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М

 

ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 30.08.2022 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Приемане на Годишните финансови отчети за 2021г. на  общинските търговски дружества  /Вх.№ 287/26.07.2022г./.
  2. Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Дулово /Вх.№ 295/02.08.2022г./.
  3. Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Дулово /Вх.№ 294/02.08.2022г./.
  4. Приемане актуализация на проекта за мрежа и щат в детските градини и училища на територията на община Дулово за учебната 2022/2023 г. /Вх.№ 304/18.08.2022г./.
  5. Приемане на решение за създаване на доброволно формирование на територията на община Дулово, по реда на чл.41, ал. 1 от ЗЗБ и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях /Вх.№ 305/18.08.2022г./
  6. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овен /Вх.№ 301/10.08.2022г./
  7. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по регулационния план на с. Вокил /Вх.№ 306/18.08.2022г./
  8. Разпореждане с имот - частна общинска собственост по регулационния план на с. Раздел /Вх.№ 307/18.08.2022г./
  9. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот - частна общинска собственост  по регулационния план на с. Правда /Вх. № 302/10.08.2022г./
  10. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот - частна общинска собственост  по регулационния план на с. Межден /Вх. № 303/10.08.2022г./
  11. Актуализация на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства в община Дулово /Вх.№ 311/22.08.2022г./
  12. Изразходване на средства, предоставени на Община Дулово, съгласно постановление на Министерски съвет № 326 от 12 октомври 2021 година /Вх.№ 312/22.08.2022г./
 2. Разглеждане на постъпили заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

 

 1. Други въпроси и изказвания.

 

 

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово