С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

20.10.2022 18:26

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М

 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 27.10.2022 год. /четвъртък/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Даване съгласие за кандидатстване на община Дулово по Целева програма Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд”   /Вх.№ 366/17.10.2022г./.
  2. Даване съгласие за кандидатстване на община Дулово с проектно предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001  „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 /Вх.№ 367/17.10.2022г./.
  3. Даване съгласие за продажба на ПИ №12022.42.246 по КККР на село Вокил в изпълнение на Предварителен договор №П-3963/13.04.2022г. /Вх.№ 370/17.10.2022г./.
  4. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по кадастралния план на с. Черник /Вх.№ 369/17.10.2022г./
  5. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по кадастралния план на гр. Дулово /Вх.№ 377/20.10.2022г./
  6. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по кадастралната карта на гр. Дулово /Вх.№ 378/20.10.2022г./
  7. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот публична общинска собственост по кадастрална карта на  гр. Дулово /Вх.№ 368/17.10.2022г./
  8. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на  имот - частна общинска собственост по кадастралната карта на гр.Дулово /Вх. № 379/20.10.2022г./
  9. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот - частна общинска собственост  по регулационния план на с. Водно /Вх. № 380/20.10.2022г./
  10. Одобряване на цена за сключване на предварителен договор по реда на чл.15 ЗУТ /Вх.№ 381/20.10.2022г./

 

 1. Разглеждане на постъпили заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

 

 1. Други въпроси и изказвания.

 

 

 

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово