Обявления за одобрени подробни устройствени планове на територията на Община Дулово

27.11.2012 17:09

Обявления за

одобрени подробни устройствени планове

на територията на Община Дулово

І. Община Дулово, на основание чл.136 от Закона за устройство на територията обявява, че със Заповед № 902 от 26.11.2012 год. на Кмета на Общината е одобрен проект за изменение на ПУП – план за застрояване за урегулиран поземлен имот VІІ, пл.№ 1650, квартал 91 в град Дулово.

Одобреният план подлежи на обжалване пред съда по реда на чл.215 от Закона за устройство на територията.

Заинтересуваните собственици могат в 14 - дневен срок от датата на съобщаване на Заповедта да я обжалват чрез Община Дулово пред Административен съд Силистра.

ІІ. Община Дулово, на основание чл.136 от Закона за устройство на територията обявява, че със Заповед № 904 от 26.11.2012 год. на Кмета на Общината е одобрен проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за обособяване на самостоятелен урегулиран поземлен имот ХХХІІІ, пл.№ 713, квартал 36 в град Дулово.

ІІІ. Община Дулово, на основание чл.136 от Закона за устройство на територията обявява, че със Заповед № 905 от 26.11.2012 год. на Кмета на Общината е одобрен проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот ХІV, пл.№ 232, квартал 15 в село Паисиево.

ІV. Община Дулово, на основание чл.136 от Закона за устройство на територията обявява, че със Заповед № 906 от 26.11.2012 год. на Кмета на Общината е одобрен проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за обединяване на урегулиран поземлен имот ХХ, пл.№ 1892 и урегулиран поземлен имот ХХІ, пл.№ 1892, квартал 31 в град Дулово в новообразуван урегулиран поземлен имот ХХІІ, пл.№ 9162, квартал 31.

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ