До : ОЛГА МОИСЕЕВНА ДИМИТРОВА с ЕГН:600909ХХХХ Данъчен адрес: гр. Силистра, ул. „Добруджа.“, № 22, ет. 2, ап. 11

15.02.2023 16:20

Съобщение

                        по чл.32 от ДОПК

 

 

 

До : ОЛГА МОИСЕЕВНА ДИМИТРОВА с ЕГН:600909ХХХХ

Данъчен адрес: гр. Силистра, ул. „Добруджа.“, № 22, ет. 2, ап. 11

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на информационното табло в Община Дулово, Дирекция "Местни приходи", на адрес: гр.Дулово, ул.Васил Левски № 18,  за връчване на АУЗ (Акт за установяване на задължения)№624-1/14.12.2022г.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), съобщението ще се приложи към преписката и актът ще се счита за редовно връчен.

 

Съобщението е публикувано и на интернет-страницата на Община Дулово  -   www.dulovo.bg

 

 

 

 

Дата на поставяне на съобщението: ………….2023г.                      

Дата на сваляне на съобщението:  …………...2023г.    

 

 

 

                                                                                       Сехер Юсуф:………………..          

                                                                                       Специалист „Местни приходи