РЕШЕНИЕ № 3-НР Силистра, 04 декември 2012 г.

06.12.2012 10:04

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СИЛИСТРА

Р Е Ш Е Н И Е

3-НР

Силистра, 04 декември 2012 г.

ОТНОСНО: Приемане на инструкция за определяне на реда за обработване и защита на лични данни.

Съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Наредба № 1/07.02.2007година за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни, РИК - Силистра е задължена да се регистрира като администратор на лични данни. За целта е необходимо приемане на инструкция за определяне на реда за обработване и защита на лични данни.

Във връзка с изискването на чл. 3, ал.2 от ЗЗЛД и Решение № 55-НР от 30 ноември 2012 година на ЦИК, Районна избирателна комисия - Силистра

Р Е Ш И:

Приема Инструкция № 1 за определяне на реда за обработване и защита на лични данни.

Решението може да се обжалва в 3 – дневен срок от обявяването му пред Централна избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Мирослава Червенкова/

СЕКРЕТАР:

/Ванушка Георгиева/

Дата и час на поставяне: Дата и час на сваляне:

Членове на РИК – Силистра: Членове на РИК – Силистра:

1. ........... 2. ................ 1. ............ 2. ...................