РЕШЕНИЕ № 4-НР Силистра, 04 декември 2012 г.

06.12.2012 10:08

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СИЛИСТРА

Р Е Ш Е Н И Е

4-НР

Силистра, 04 декември 2012 г.

Относно: броя на членовете в секционните избирателни комисии по общини

на територията на област Силистра

Броят на избирателните секции на територията на общините в област Силистра е определен съгласно § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка чл. 71, ал. 2 от Изборния кодекс, както следва: със Заповед № 2011 от 30.11.2012 г. на Кмета на община Силистра – 92 броя секции, със Заповед № РД – 351 от 29.11.2012г. на Кмета на община Алфатар – 9 броя секции, със Заповед № 4229 от 29.11.2012г. на Кмета на община Главиница – 25 броя секции, със Заповед № 894 от 22.11.2012г. на Кмета на община Дулово – 42 броя секции, със Заповед № РД 09 – 358 от 23.11.2012г. на Кмета на община Кайнарджа – 13 броя секции, със Заповед № 314 от 28.11.2012г. на Кмета на община Ситово – 12 броя секции и Заповед № 2859 от 29.11.2012г.на Кмета на община Тутракан – 27 броя секции.

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 29, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Решение № 15-НР от 21.11.2012 на Централна избирателна комисия и писмо с вх. № 013 от 04.12.2012г. на ГД „ГРАО”, Районна избирателна комисия - Силистра

Р Е Ш И:

1. ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете в секционните избирателни комисии, включително председател и секретар на територията на община Силистра, съобразно броя на избирателите в съответната секция както следва:

СЕКЦИЯ

МЯСТО ЗА ГЛАСУВАНЕ

БРОЙ ЧЛЕНОВЕ НА СИК

101.

МЛАДЕЖКИ ДОМ

ул.”Симеон Велики” № 133

7

102.

МЛАДЕЖКИ ДОМ

ул.”Симеон Велики” № 133

7

103.

ПРОФСЪЮЗЕН ДОМ

ул.”Христо Смирненски” № 2

7

104.

БИВША СГРАДА НА ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, бул. „Македония” №168

7

105.

БИВША СГРАДА НА ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, бул. „Македония” №168

7

106.

ДЕТСКА ГРАДИНА “РАДОСТ”

ул.”Ген.Гурко” № 8

7

107.

ДЕТСКА ГРАДИНА “РАДОСТ”

ул.”Ген.Гурко” № 8

7

108.

СОУ”Н.Й.ВАПЦАРОВ”

ул.”Дръстър” № 38

7

109.

СОУ”Н.Й.ВАПЦАРОВ”

ул.”Дръстър” № 38

7

110.

КЛУБ по ул.”Серес”№ 9

7

111.

СОЦИАЛЕН КОМПЛЕКС

ул.”Серес” № 4

7

112.

УЧЕНИЧЕСКА СПОРТНА ШКОЛА

ул.”Богдан войвода”№ 5

7

113.

СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ

ул. ”Богдан войвода”№ 14

7

114.

ОДЗ “НАРЦИС”

ул. ”Богдан войвода”№ 7

7

115.

ДЕТСКА ГРАДИНА ”ЯН БИБИЯН”

ул.”Пирин” № 11

7

116.

ЧИТАЛИЩЕ”КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ул.”Бесарабия” № 26

7

117.

ОУ”ИВАН ВАЗОВ”

ул.”Добрич” № 76

7

118.

КЛУБ по ул.”Светлина”

7

119.

БИВШ МАГАЗИН „АВАНГАРД”о ул.”Божур” № 6

7

120

МАГАЗИН ”ВЕКО”

ул.”Одеса” № 28

7

121.

МАГАЗИН ”ИЗОБИЛИЕ – 2”

ул.”Одеса”

7

122.

БАР НА ВиК /СЕПАРЕ/

Ул.”Баба Тонка”19

Бивша /КЛУБ НА 24-ти КВАРТАЛ/

Над ВиК

7

123.

ЦДГ ”ИГЛИКА-2”

/на гърба на маг.Хмелницки/

ул.”Ангел Кънчев № 65

7

124.

ЦДГ”ИГЛИКА-2”

/на гърба на маг.Хмелницки/

ул.”Ангел Кънчев № 65

7

125.

БИВША ДЕТСКА ЯСЛА № 10

ул.”Димитър Енчев” № 10

7

126.

БИВША ДЕТСКА ЯСЛА № 10

ул.”Димитър Енчев” № 10

7

127.

ЕГ “П.К.ЯВОРОВ”

ул.”Бойка в-да”№ 20

7

128.

ЕГ “П.К.ЯВОРОВ”

ул.”Бойка в-да”№ 20

7

129.

КЛУБ “РИМСКА ГРОБНИЦА”

по ул.”Ангел Кънчев”

7

130.

ОУ “ИВАН ВАЗОВ”

ул.”Добрич”№ 76

7

131.

ЦУТНТ

ул.”ДОБРИЧ” 68А

7

132.

ПГМТ “ВЛ.КОМАРОВ”/бивш ТМТ/

ул.”Петър Бояджиев”№ 29

7

133.

ЦДГ “ДОБРУДЖА”

ул.”Д-р Анастас Янков”№ 39

7

134.

ДЕТСКА ЯСЛА № 6

ул.”Д-р Анастас Янков”№ 41

7

135.

СОУ “ЮРИЙ ГАГАРИН”

ул.”Черно море”№ 10

7

136.

СОУ “ЮРИЙ ГАГАРИН”

ул.”Черно море”№ 10

7

137.

ПРИЕМНАТА НА МВР

ул.”Филип Тотю” № 226

7

138.

СОУ ”Ю.ГАГАРИН”

ул.”Черно море” № 10

7

139.

РУ – филиал Силистра

ул.”Албена” № 2

7

140.

СОУ”Ю.ГАГАРИН”

ул.”Черно море” № 10

7

141.

СОУ “ЮРИЙ ГАГАРИН”

ул.”Черно море”№ 10

7

142.

ПМГ ”Кл.Охридски”

ул.”Москва” № 21

7

143.

ПМГ ”Кл.Охридски”

ул.”Москва” № 21

7

144.

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА / бивш бл.на ОНС/

ул.”Цар Шишман”№ 20

7

145.

ДОМ НА УЧИТЕЛЯ

ул.”Д-р Петър Вичев”№ 23

7

146.

КЛУБ НА КТ ”ПОДКРЕПА

ул.”Д-р Петър Вичев” № 9

7

147.

ТЕХНИКУМ ПО СТРОИТЕЛСТВО

бул.”Македония”№ 140

7

148.

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

бул.”Македония”№ 169

7

149.

ТЕХНИКУМ ПО СТРОИТЕЛСТВО

бул.”Македония” № 140

7

150.

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА №2

ул.”Добрич” № 72

7

151

ХЕИ

ул.”Петър Мутафчиев”№ 82

7

152.

ОУ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ул.”Плевен”№ 1

7

153.

ОУ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ул.”Плевен”№ 1

7

154.

СГРАДАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ул.”Симеон Велики” № 16

7

155.

КЛУБ НА ИНВАЛИДА /ПОД БЛ.10/

ул.”Симеон Велики” № 10

7

156.

ОБЕДИНЕНА РАЙОННА БОЛНИЦА

ул. „Петър Мутафчиев”№ 80

5

157.

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА

ул.”Албена”№ 5

5

с.АЙДЕМИР

158.

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА В КВ.”ДЕЛЕНКИ”

Ул.”Майски ден”№ 1

7

159.

ЦДГ № 2 – ДЕЛЕНКИ

вход Север ул.”Сокол” № 6

7

160.

ЦДГ № 2 – ДЕЛЕНКИ

вход Север фитнес ул.”Сокол” № 8

7

161.

ЦДГ № 2 – ДЕЛЕНКИ

вход Южен –2/нова/ ул.”Сокол” № 6

7

162

ЦДГ № 2 – ДЕЛЕНКИ

вход Южен –2/стара/ ул.”Сокол” № 6

7

163.

ЦДГ № 2-ДЕЛЕНКИ

ВХОД СЕВЕР-ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН

Ул.”Сокол” № 6

7

164.

ЦДГ № 1-СЕВЕР

Ул ”Преслав “№ 16

7

165.

ЦДГ № 1- ЮГ

Ул ”Преслав “№ 16

7

166.

УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ”

Ул.”София”№ 147

7

167.

КЛУБ В ТАТАРИЦА

Ул.”Бендер” № 1

5

168.

ДЛФУ

ж.к.”Север” №9 вх.А, ет.1

5

169.

с.БАБУК – КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

ул.”Дочо Михайлов” №43

5

170.

с.БОГОРОВО – ЧИТАЛИЩЕТО

ул.”Първа” №21

5

171.

с.БРАДВАРИ – ОУ”КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ул.”Н.П.Караджата” №23 А

5

172.

с.БРАДВАРИ – ОУ”КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ул.”Н.П.Караджата” №23 А

7

173.

с.БЪЛГАРКА – ЧИТАЛИЩЕТО

Ул.”Първа” № 44

5

174.

ВЕТРЕН – КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

ул.”Здравец” 2

5

175.

с.ГЛАВАН –ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ

ул.”Пета” № 1

5

176

с.ЙОРДАНОВО – ЧИТАЛИЩЕТО

ул.”Първа” №6

7

с.КАЛИПЕТРОВО

177.

КЛУБ НА ИНВАЛИДА № 2 /ЦДГ/

по ул.”Ново Петрово” № 65

7

178.

У-ще “Св.Св. Кирил и Методий”

Ул.”Нов живот” № 48

7

179.

ЧИТАЛИЩЕ “ПРОБУДА”

Ул.”Рашко Блъсков” № 86

7

180.

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА № 1 /центъра/

ул.”Рашко Блъсков № 74

7

181.

РЕСТОРАНТ”ВОЛГА”

По ул.”Ново Петрово” № 28

7

182.

СТАДИОН “РАКОВСКИ”

По ул.”Нов живот”№ 46

7

183.

с.КАЗИМИР – ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ

ул.”Първа” № 68

5

184.

с. ЦЕНОВИЧ – ЧИТАЛИЩЕТО

ул.”Първа” № 19

5

185.

с.ПОЛК.ЛАМБРИНОВО – ЧИТАЛИЩЕТО

Ул.”Първа” № 26

5

186.

с.ПРОФ.ИШИРКОВО – ЧИТАЛИЩЕТО

ул.”Георги Димитров”№ 4

7

187.

с.ПРОФ.ИШИРКОВО - СТОЛА НА

КООПЕРАЦИЯТА

ул.”Георги Димитров” № 45

7

188.

с.ПОП КРАЛЕВО - ЧИТАЛИЩЕТО

ул.”Първа” № 19

5

189.

с.СМИЛЕЦ - ЧИТАЛИЩЕТО

ул.”Трета № 69

5

190.

с.СРАЦИМИР – БИВШЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА

ул.”Първа” № 1

5

191.

с.СРЕБЪРНА – ЧИТАЛИЩЕТО

ул.”Дунав” № 30

7

192.

с.СЪРПОВО – ЧИТАЛИЩЕТО

Ул.”Първа” № 30

5

2. ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете в секционните избирателни комисии, включително председател и секретар на територията на община Алфатар, съобразно броя на избирателите в съответната секция както следва:

201

гр. Алфатар, ул. "Христо Ботев" №2
ОУ "Христо Ботев"

7

202

гр. Алфатар, ул. "Йордан Петров" 15
НЧ "Й.Йовков"

7

203

гр. Алфатар, кв. Попово
ул. "Ал.Стамболийски" №25,
НЧ "Ведрина"

5

204

Село Алеково, ул. "Алеко Константинов" №47, Ритуална зала на км. Алеково

5

205

с. Бистра, ул. Първа №6
Кметство

5

206

с. Васил Левски, ул. Втора №1
Клуб на инвалида и пенсионера

5

207

с. Кутловица, ул. Първа №1
НЧ "Развитие"

5

208

с. Цар Асен, ул. Трета №1Б
Пенсионерски клуб

5

209

село Чуковец, ул. Първа №3А
Кметството

5

3. ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете в секционните избирателни комисии, включително председател и секретар на територията на община Главиница, съобразно броя на избирателите в съответната секция както следва:

301

с.Главиница, ул."Оборище"№57,
Училище

7

302

с.Главиница,ул."Оборище"№57,
Училище

7

303

с.Бащино,ул."Втора"№9,
Кметство

5

304

с.Богданци,ул."Пирин"№8,
Читалище

7

305

с.Вълкан,ул."Първа"№22,
Кметство

5

306

с.Дичево,ул."Осемнадесета"№2,
Кметство

7

307

с.Д.Ряхово,ул."Първа"№70,
Читалище

5

308

с.Зарица,ул."Първа"№9,
Кметство

5

309

с.Зафирово,ул."Ген.Атила Зафиров"№78, сграда наРПК

5

310

с.Зафирово,ул."Васил Бъчваров"№9,
Училище

5

311

с.Зебил,ул."Втора"№12,
Кметство

7

312

с.Звенемир,ул."Осма"№9,
Кметство

5

313

с.Калугерене,ул."Първа"№27,
Общ. сграда"Чакалня

7

314

с.Коларово,ул."Шипка"№1,
Кметство

5

315

с.Косара,ул."Втора"№2,
Кметство

5

316

с.Листец, ул."Първа"№17,
Кметство

7

317

с.М.Преславец, ул."Преслав"№2,
Читалище

5

318

с.Ножарево, ул."Първа"№24,
Читалище

7

319

с.Осен, ул."Първа"№29,
Общ.сграда

5

320

с.Падина, ул."Пета"№5,
Кметство

5

321

с.Подлез, ул."Първа"№21,
Читалище

5

322

с.Сокол, ул."Димитър Благоев"№30,
Кметство

5

323

с.Ст.Караджа,ул."Централна"№33,
Читалище

7

324

с.Суходол,ул."Първа"№28,
Училище

7

325

с.Черногор,ул."Първа"№15,
Пощенска станция

5

4. ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете в секционните избирателни комисии, включително председател и секретар на територията на община Дулово, съобразно броя на избирателите в съответната секция както следва:

401

гр. Дулово,
ул. "Ал.Стамболийски"20, ЦДГ №1

7

402

гр. Дулово, ул. "В.Левски" №17
ОУ "Христо Смирненски"

5

403

гр. Дулово, ул. "Ив.Вазов" №1
Бюро по труда

7

404

гр. Дулово, ул. "В.Левски" №19
Читалище

7

405

гр. Дулово, ул. "Кирил и Методий" 3
СОУ "В. Левски"

7

406

гр. Дулово, ул. "Арда" №10
ЦДГ №5

7

407

гр. Дулово, ул. "В.Левски" №20
Дирекция "Социално подпомагане"

7

408

гр. Дулово, ул. "Шум. шосе" 120А, Пенсионерски клуб

7

409

с. Черник, ул. "6-ти май" №49
ЦДГ

7

410

с. Черник, ул. "Еделвайс" 2
Читалище

7

411

с. Черник, ул. "Люлин" 52А
"Айсберг"

7

412

гр. Дулово, ул. "Розова долина"37
МБАЛ ЕООД

5

413

с. Водно, ул. "Първа" №36
Читалище

7

414

с. Черковна, ул. "Осма" №3
Читалище

7

415

с. Грънчарово, ул. "Първа" №53
Читалище

5

416

с. Прохлада, ул. "Първа" №40
Пенсионерски клуб

5

417

с. Златоклас, ул. "Първа" №29
кметство

7

418

с. Колобър, ул. "Първа" №45
Читалище - заседателна зала

7

419

с. Межден, ул. "Ст. Караджа" №1
Читалище

7

420

с. Върбино, ул. "Първа" №2
Читалище

5

421

с. П. Таслаково, ул. "Първа" №30
Читалище

7

422

с. Козяк, ул. "Първа" №35
кметство

5

423

с. Поройно, ул. "Втора" №31
Ритуална зала

7

424

с. Раздел, ул. "Първа" №9
кметство

7

425

с. Секулово, ул. "Централна" №29
Читалище

7

426

с. Скала, ул. "Трета" №8
Читалище

5

427

с. Чернолик, ул. "Кирил и
Методий" №3, ОУ "Д-р П.Берон"

7

428

с. Чернолик, ул. "Победа" №16А
Пенсионерски клуб

7

429

с. Правда, ул. "Централна" №24
ОУ "Св.св. Кирил и Методий"

7

430

с. Правда, ул. "Централна" №23
Пенсионерски клуб

7

431

с. Яребица, ул. "Първа" №37
Пенсионерски клуб

7

432

с. Яребица, ул. "Първа" №35
Ритуална зала

7

433

с. Руйно, ул. "Първа" №5
Пенсионерски клуб

7

434

с. Долец, ул. "Първа" №47
Пенсионерски клуб

5

435

с. Боил, ул. "Първа" №37
ОУ "Й.Йовков"

7

436

с. Орешене, ул. "Първа" №51
кметство

5

437

с. Паисиево, ул. "Независимост" №88А, Пенсионерски клуб

7

438

с. Окорш, ул. "Н.Петков" №32
Читалище

7

439

с. Окорш, ул. "Н.Петков" №49
ЦДГ

7

440

с. Вокил, ул. "Витоша" №63
ОУ "Алеко Константинов"

7

441

с. Вокил, ул. "Витоша" №65
ЦДГ

7

442

с. Овен, ул. "Първа" №33
ОУ "Христо Ботев"

7

5. ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете в секционните избирателни комисии, включително председател и секретар на територията на община Кайнарджа, съобразно броя на избирателите в съответната секция както следва:

501

с.Войново, ул."Първа"№22,
кметство

5

502

с.Голеш,ул."Първа"№47,
Читалище

5

503

с.Голеш,ул."Първа"№28,
Читалище

5

504

с.Давидово,ул."Първа"№9,
Кметство

5

505

с.Добруджанка,ул."Първа"№28,
Кметство

5

506

с.Зарник, ул."Първа" №14,
Училище

5

507

с.Кайнарджа, ул."Ради Перчемлиев, №2, Училище

7

508

с.Краново, ул."Първа" №33,
Кметство

5

509

с.Полковник Чолаково,ул."Трета"№2,
Кметство

5

510

с.Посев, ул."Шеста"№2,
Кметство

5

511

с.Светослав, ул."Първа"№27,
Читалище

5

512

с.Средище, ул."Цанко Церковски"№1,
Училище

7

513

с.Средище, ул."Цанко Церковски"№1,
Училище

7

6. ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете в секционните избирателни комисии, включително председател и секретар на територията на община Ситово, съобразно броя на избирателите в съответната секция както следва:

601

с.Ситово, ул. Трети март №70

7

602

с.Босна, ул."Трета" №8

5

603

с.Гарван, ул."Първа" №14

5

604

с.Добротица, ул."Добруджа"№25

5

605

с.Ирник, ул."Трета" №3

5

606

с.Искра, ул."Образцова" №7

7

607

с.Искра, ул."Образцова" №24а

7

608

с.Любен, ул."Първа" №3

7

609

с.Нова Попина, ул."Първа" №16

5

610

с.Поляна, ул."Първа" №39

5

611

с.Попина, ул."Първи май"№76

7

612

с.Слатина, ул. "Втора" №2

5

7. ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете в секционните избирателни комисии, включително председател и секретар на територията на община Тутракан, съобразно броя на избирателите в съответната секция както следва:

701

гр.Тутракан,ул."Д.Благоев"№51,Общински център за извънкласни дейности

7

702

гр. Тутракан, ул. "Суворов" №2
НЧ "Н.Вапцаров"

7

703

гр. Тутракан, ул. "Трансмариска" №20
Приземен етаж на ОС-Тутракан

7

704

гр. Тутракан, ул. "Росица" №8
бл. "Росица", Пенсионерски клуб

7

705

гр. Тутракан, ул. "Силистра" №2
Библиотека, бл. "Истър"

7

706

гр. Тутракан, ул. "Силистра" №48А
Закусвалня

7

707

гр. Тутракан, ул. "Цибър" №1
Дом за стари хора

7

708

гр. Тутракан, ул. "Алеко Константинов" №5 цдг "Славянка"

7

709

гр. Тутракан, ул. "Гео Милев" №2
СОУ "Христо Ботев"

7

710

гр. Тутракан, ул. "Гео Милев" №2
СОУ "Христо Ботев"

7

711

с. Белица, ул. "10-ти май" №65
Читалище

7

712

с. Нова Черна, ул. "Черно море" №24
Читалище

7

713

с. Нова Черна, ул. "Кирил и Методий" №87 ОУ "Кирил и Методий"

7

714

с. Сяново, ул. "Шеста" №9
кметство

5

715

с. Преславци, ул. "Първа"
ОУ "Кирил и Методий"

7

716

с. Бреница, ул. "Трета" №18
кметство

5

717

с. Старо село, ул. "Съединение" №33
ОУ "Екзарх Антим І"

5

718

с. Старо село, ул. "Съединение" №33
ОУ "Екзарх Антим І"

7

719

с. Шуменци, ул. "Г.Димитров" №7
кметство

7

720

с. Варненци, ул. "Тутракан" №1
Ритуална зала

5

721

с. Пожарево, ул. "Втора" №29
читалище, с. Дунавец

5

722

с. Цар Самуил, ул. "Филип Тотю" №15 ОУ "Ст. Караджа"

7

723

с. Цар Самуил, ул. "Дочо Михайлов" №17 Читалище

7

724

с. Търновци, ул. "Първа" №19
Читалище

5

725

с. Антимово, ул. "Първа"
Кметство

5

726

с. Царев дол, ул. "Пета" №1
Читалище

5

727

МБАЛ-Тутракан

5

Решението може да се обжалва пред Централна избирателна комисия в 3 /три/ – дневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Мирослава Червенкова/

СЕКРЕТАР:

/Ванушка Георгиева/

Дата и час на поставяне: Дата и час на сваляне:

Членове на РИК – Силистра: Членове на РИК – Силистра:

1. ........... 2. ................ 1. ............ 2. ...................