С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

22.03.2023 12:20

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

 

С В И К В А М

 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 28.03.2023 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:

 

  1. Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво/Вх.№ 57/17.02.2023г./.
  2. Даване мандат и изразяване позицията на община Дулово в Общо събрание на Асоциацията по ВиК на област Силистра  /Вх.№ 84/20.03.2023г./.
  3. Разпределение на целева субсидия за капиталови разходи за 2023 година /Вх.№ 93/20.03.2023г./
  4. Учредяване безвъзмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху ПИ № 81150.37.117 по кадастралната карта на с. Чернолик /Вх. № 79/09.03.2023г./
  5. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по кадастралния план на село Черник /Вх. № 88/20.03.2023г./
  6. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по кадастралния план на гр. Дулово /Вх. № 89/20.03.2023г./
  7. Даване съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл. 15 от ЗУТ /Вх.№ 94/20.03.2023г./.
  8. Прекратяване на съсобственост на имот по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дулово /Вх.№ 90/20.03.2023г./
  9. Прекратяване на съсобственост на имот по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черник  /Вх.№ 91/20.03.2023г./
  10. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост по КККР на гр. Дулово /Вх.№ 95/22.03.2023г./

 

 1. Разглеждане на постъпили заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

 

 1. Други въпроси и изказвания.

 

 

 

 

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово